158/2022. NVB határozat - a Magyar Munkáspárt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

158/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51/A.; képviseli: Karacs Lajosné; a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 6-án 9 óra 27 perckor elektronikus úton nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB).

[2] Kifogásában előadta, hogy a Magyar Munkáspárt 2013 óta folyamatosan jelen van a Facebook közösségi oldalán. A Beadványozó Facebook fiókjához tartozó adminisztrátori tevékenységet és moderátori feladatokat mindezidáig a párton belüli munkatársak látták el. 2022. március 4-én 16.00 órakor azonban Beadványozó hivatalos oldalait ismeretlen személy vagy személyek „megbénították”. Ebből kifolyólag Beadványozó már nem rendelkezik adminisztrátori jogosultsággal a fiók tekintetében, a felület használatából kizárták.

[3] Beadványozó kifogásában sérelmezte, hogy az ismeretlen személy, illetve személyek fenti magatartásukkal Beadványozó kampányát teljességgel ellehetetlenítették. Ez, álláspontja szerint, a kampányba való durva beavatkozásnak minősül. Beadványozó jelezte azt is, hogy jelenleg az oldal kezelőinek elsődleges tartózkodási helyeként az Amerikai Egyesült Államok van megjelölve, amely tény álláspontja szerint a külső hatalom beavatkozási kísérletének lehetőségét is felveti.

[4] Beadványozó beadványához csatolt 3 képernyőfotót a feltört fiókhoz kapcsolódóan, ezeken látszik egy korábban megosztott bejegyzés, a fiókhoz kapcsolódó adminisztrátori jogosultság megszűnéséről szóló értesítés, valamint az oldal kezelőinek tartózkodási helyéről szóló tájékoztatás. Beadványozó megosztott egy képernyőfotót az – egyébként a Beadványozóval közös egyéni jelölteket állító – Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet fiókjához kapcsolódóan is, ezen az oldal kezelőinek tartózkodási helyéről szóló adatközlés látható.

[5] Beadványozó álláspontja szerint Facebook fiókjának feltörése és az afölötti rendelkezési jogosultságának megszűnése sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. kampányra vonatkozó 140-142. §-ait.

[6] Fentiekre tekintettel Beadványozó kérte, hogy az NVB „a közösségi oldal illetéktelen adminisztrátorát és illetéktelen moderátorát marasztalja el és tiltsa el a további jogszerűtlen joggyakorlástól”, állapítsa meg „az országunkon kívüli külső beavatkozás lehetőségét” és „a ténybeli részt, mint káros folyamatot hozza nyilvánosságra”, továbbá kérte bírság kiszabását a Facebookra mint gazdasági szervezetre.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[7] A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[8] A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

[9] A kifogás alapján megállapítható, hogy Beadványozó abban látja a választási eljárásra vonatkozó alapelvek és jogszabályok megsértését, hogy Facebook fiókját, amelyen keresztül kampánytevékenységet is folytat, ismeretlen személy vagy személyek vélhetően feltörték. Ennek eredményeképpen Beadványozó a felülethez nem fér hozzá, ott tartalmakat nem tud megosztani.

[10] Az NVB álláspontja az, hogy a Facebook közösségi oldalának használata nem közszolgáltatás, hanem magánjellegű – szerződéses kapcsolaton nyugvó – tevékenység, amely a Facebook-hoz mint online közösséghez való csatlakozáson, és ennek során a felhasználói feltételek elfogadásán alapul.

[11] A Facebooknak nem elsődleges célja, illetve rendeltetése, hogy kampányfelületet biztosítson a jelöltek, jelölő szervezetek számára. A Facebook olyan komplex közösségi oldal, amely a felhasználók által előállított tartalmak megosztása mellett elsősorban a személyes vagy üzleti kapcsolatok kiépítését és ápolását szolgálja. A platformhoz való csatlakozás önkéntes és regisztrációhoz kötött. A regisztrált felhasználók saját profillal, fiókkal rendelkeznek és szöveg, kép, videó, szavazás stb. formájában különböző (média)tartalmakat tehetnek közzé, amelyet a profil ismerősei, követői láthatnak. Ezt a funkciót kihasználva tudják a jelöltek, jelölő szervezetek Facebook oldalukat kampánytevékenységre is használni.

[12] Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy egy jelölő szervezet fiókját feltörték és az a jelölő szervezet számára hozzáférhetetlenné vált, nem minősül választási ügynek csak azért, mert a fiókot kampánytevékenységre is használják. Beadványozó vélelmezi, hogy a fiók feletti rendelkezési jogosultságát azért vonták meg tőle, hogy akadályozzák kampánytevékenységének folytatásában, erre nézve azonban bizonyítékot nem csatolt. Az NVB megállapítja továbbá, hogy a fiók feletti rendelkezési jog megszűnését követően a Facebook oldalon a jelenleg is folyó kampányhoz kötődően tartalmak megosztására nem került sor.

[13] Az NVB rögzíti, hogy a fiók feletti rendelkezési jogosultság elvesztésének körülményeit hatáskör hiányában sem az NVB, sem más választási bizottság nem tudja kivizsgálni. A fiókhoz kapcsolódó adminisztrátori, moderátori jogosultságok visszaállítását Beadványozó a Facebook üzemeltetőjén keresztül kérheti, ahogy erről a Facebook tájékoztatta is.

[14] A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Erre tekintettel az NVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15] A határozat a Ve. 208. §-án, 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 9.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke