158/2016. NVB határozat - az Országos Lengyel Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

158/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzatban megüresedett mandátumot Winerowicz Papp Renáta Mária részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. december 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

 

Bayerné Jura Urszula Malgorzata a 2014. évi lengyel országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot az Országos Lengyel Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat hivatalvezetőjének 2016. november 16-i elektronikus levelében foglalt tájékoztatás, továbbá a 2016. november 17-én kelt – 1542233. számú – halotti anyakönyvi kivonat szerint Bayerné Jura Urszula Malgorzata 2016. október 22-én elhunyt.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés i) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a képviselő elhalálozik.

 

A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

 

Az országos listát állító Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelölő szervezet a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül nem nevezett meg senkit mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a listán soron következő jelölt, Winerowicz Papp Renáta Mária részére adta ki.

 

II.

 

A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés i) pontján, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. november 29.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke