157/2022. NVB határozat - a Karácsony Gergely Szilveszter magánszemély által szervezett országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzése eredményének megállapítása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

157/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Karácsony Gergely Szilveszter (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által szervezett országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzése eredményének megállapítása tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?” országos népszavazásra javasolt kérdés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma a kétszázezret meghaladja.

Az érvényes aláírások száma – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 21. § (5) bekezdés a) pontjára való tekintettel – 200.554.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A határozathozatal előzménye]

[1] Szervező 2021. július 21-én az alábbi országos népszavazásra javasolt kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából: Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?”

[2] A népszavazásra javasolt kérdést a Nemzeti Választási Bizottság 2021. augusztus 30-án meghozott, 24/2021. számú határozatában hitelesítette. A Bizottság döntése ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelem került benyújtásra a Kúriához. A Kúria a Knk.I.40.793/2021/9. számú, 2021. december 8-án meghozott végzésében az NVB 24/2021. számú határozatát helybenhagyta.

[3] Szervező a Nemzeti Választási Irodától igényelt, összesen 51.667 db aláírásgyűjtő íven 2021. december 16. és 2022. január 21. között gyűjtötte népszavazási kezdeményezése támogatására az aláírásokat.

[4] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 19. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtésre 120 nap áll rendelkezésre, az Nsztv. 18. § (1) bekezdése alapján azonban az országgyűlési képviselők általános választásának napját megelőző és követő negyvenedik nap között szünetel az aláírásgyűjtés.

[5] Szervező a szünetelés 2022. február 22-i beálltát megelőzően befejezte az aláírásgyűjtést, és 2022. január 21-én aláírásellenőrzés céljából 50.587 db ívet adott át a Nemzeti Választási Irodának, amelyeken nyilatkozata szerint kb. 235.000 aláírás szerepelt.

[6] Az Nsztv. 21. § (1) bekezdése szerint az aláírásokat a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, amelyet a 22. § (2) bekezdés szerint a benyújtástól számított hatvan napon belül kell elvégezni. Az Nsztv. 21. § (9) bekezdése előírja, hogy a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot az aláírások ellenőrzésének eredményéről.

[7] A Nemzeti Választási Iroda az Nsztv. 22. § (2) bekezdésében rögzített hatvan napos határidőn – 2022. január 22. és 2022. március 22. – belül elvégezte az aláírások ellenőrzését, amelyről készített jelentését 2022. március 8-án megküldte a Nemzeti Választási Bizottság tagjai részére.

[8] A jelentés szerint a Nemzeti Választási Iroda 218.617 aláírást ellenőrzött, amelyből az érvényes aláírások száma 200.534 volt.

[9] Az Nsztv. 21. § (5) bekezdés a) pontja szerint az aláírások tételes ellenőrzését addig kell folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri. Figyelemmel az idézett jogszabályhelyre a Nemzeti Választási Iroda az ajánlások ellenőrzését 200.534 érvényes aláírás megléténél nem folytatta tovább.

[10] Az Nsztv. 21. § (8) bekezdése szerint, az aláírások számának megállapításakor a kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását támogató választópolgárok számát is figyelembe kell venni, amely jelen kezdeményezés esetében 21 volt. Utóbbi két szám összege 200.555.

[11] Egy választópolgár 2022. február 28-án a Nemzeti Választási Irodához fordult amiatt, hogy a valasztas.hu oldalon is elérhető online ajánlás-ellenőrzés adatai szerint aláírásával támogatta jelen népszavazási kezdeményezést. Beadványában rögzítette, hogy személyes adataival visszaélés történt, azokat jogosulatlanul, tudta és beleegyezése nélkül használták fel a népszavazási aláírásgyűjtés során. Kérte az aláírás érvénytelenítését.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12] Az Nsztv. 22. § (3) bekezdése alapján az aláírások ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.

[13] A Nemzeti Választási Iroda jelentése alapján az érvényes aláírások száma 200.555, amelybe benne van a [11] bekezdésben hivatkozott választópolgári aláírás is. A Nemzeti Választási Bizottságnak abban kell döntést hoznia, hogy a választópolgári nyilatkozatra figyelemmel továbbra is érvényesnek tekinti a hivatkozott aláírást, vagy megítélése szerint az nem felel meg az Nsztv. rendelkezéseinek, ennél fogva az az Nsztv. 17. §-a alapján érvénytelen.

[14] A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgári nyilatkozatból kétséget kizáróan megállapítható, hogy azt az Nsztv. 15. § (2) bekezdésének megértésével gyűjtötték, amely miatt e választópolgári aláírás az Nsztv. 17. §-a alapján érvénytelennek minősül.

[15] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap legyen?” országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma – a Nemzeti Választási Iroda jelentésében foglalttól eltérően – 200.554.

[16] Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése szerint, legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el.

[17] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az érvényes aláírások száma meghaladja az Alaptörvény idézett rendelkezésében lévő kétszázezret.

[18] Az Nsztv. 23. § (1) bekezdése szerint, ha az érvényes aláírások száma legalább kétszázezer, az aláírások ellenőrzésének eredményéről - az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon - a Nemzeti Választási Bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19] A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 15. § (2) bekezdésén, 17. §-án, 21. §-án, 22. §-án, 23. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, a 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet 2. § a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 9.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke