157/2018. NVB határozat - az Ütőképes Demokraták a Változásért Néppárt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

157/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Ütőképes Demokraták a Változásért Néppárt [(képviseli: Demián Péterné, 5211 Tiszapüspöki, Munkás utca 22., (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 11/2018. (II. 27.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. február 26-án írásban kifogást terjesztett elő a Nemzeti Választási Irodánál, amelyben előadta, hogy a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda megsértette a választási eljárás alapelveit, így a választások tisztaságának megóvását azzal, hogy az általa igényelt ajánlóíveket átadása során átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem készített.
 2. A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 213. § (1) és (2) bekezdése alapján 2018. február 26-án, NVB/203-2/2018. számú döntésével áttette a kifogás elbírálása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.
 3. Az OEVB 11/2018. számú (II. 27.) határozatában a kifogást a Ve. 215. §-a alapján, érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy abból a sérelmezett cselekmény időpontja nem volt megállapítható.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 1-jén 13 óra 10 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be az OEVB 11/2018. (II. 27.) határozata ellen, amelyben rögzíti, hogy a 10. kerületi – Szent László tér 29. szám alatti - Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2018. február 21-én úgy adott ki részére ajánlóíveket, hogy az átadásról és az átvételről elismervényt nem állított ki és ezzel megsértette a választási eljárás alapelveit. Fellebbezésében kéri a „választás leállítását és új időpont kitűzését”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. Mindezek mellett a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.
 4. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1. A Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatóak.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást, továbbá Beadványozó új tényeket és bizonyítékokat egyáltalán nem csatolt beadványához.
 3. A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések]. A jogsértés tételes megjelölésén túl a fellebbezésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó okfejtést is, hogy a támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, az abban megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. [Kvk.II.37.326/2014/3., Kvk.II.37.325/2014/3., Kvk.I.37.221/2014/2. és Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzések]
 4. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. Mivel Beadványozó fellebbezésében konkrét jogszabálysértés nem került megjelölésre, a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. §-án, a 225. §-án, valamint a 231. § (1) bekezdés d) pontján és (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 2.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke