155/2014. NVB határozat - az Országos Roma Önkormányzat által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
155/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzat (1074 Budapest, Dohány utca 76.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Roma Önkormányzat jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán – állított nemzetiségi listát 6 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Roma Önkormányzat jelölő szervezet – az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az országgyűlési képviselők általános választásán állított nemzetiségi listája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Roma Önkormányzat, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2014. március 3-án 7 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A 9. § (1)-(2) és (4) bekezdései szerint az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 255. § (2) bekezdése szerint, a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2014. február 17-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal roma nemzetiségi választópolgárként 530 választópolgár szerepelt. A Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján a roma nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 6.
A Ve. 127. § (2)-(3) és a 255. § (1) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Roma Önkormányzat által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a nemzetiségi listán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
A Vjt. 9. § (3) bekezdése szerint a nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt. Ahhoz, hogy a központi névjegyzékben szereplő választópolgár nemzetiségi választópolgárként is szerepeljen a központi névjegyzékben, a Ve. 86. §-a alapján erre irányuló kérelmet kell előterjesztenie a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál. Kérelme annak megjelölését is tartalmazhatja, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására kiterjedő hatállyal is kéri. A Ve. 82. §-a szerint a központi névjegyzék többek között a Ve. hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait tartalmazza. Ezzel szemben a szavazóköri névjegyzékben, melyet a Ve. 101. §-a alapján a Nemzeti Választási Iroda az adott választás kitűzését követően készít el, kizárólag az adott választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. A választópolgár az országgyűlési képviselők választásán kizárólag abban az esetben szerepel nemzetiségi választópolgárként, ha kérelmezte, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. A Ve. 248. §-a szerint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Vjt. 9. § (3) bekezdésében nevesített névjegyzék a szavazóköri névjegyzék.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár a központi névjegyzék az Országos Roma Önkormányzat által állított nemzetiségi lista 3. helyén szereplő jelölt vonatkozásában tartalmazza roma nemzetisége megjelölését, azt azonban nem, hogy roma nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vétele kiterjed az országgyűlési képviselők választására is. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a nemzetiségi lista 3. helyén szereplő jelölt nem szerepel roma nemzetiségi választópolgárként az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kialakított szavazóköri névjegyzékben, jelölése így nem felel meg a Vjt. 9. § (3) bekezdésében támasztott törvényi követelménynek, ezért nem veszi nyilvántartásba. A Bizottság a fent leírtak és a Ve. 130. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a kiesett jelölt helyére a nemzetiségi listán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorszáma is ennek megfelelően változik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Roma Önkormányzat nemzetiségi listájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
II.
 
A Kktv. 4 § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30 %-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
Az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a Ve.-ben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően határozza meg.
 
III.
 
A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. §-án, a Ve. 82. §-án, a 86. §-án, a 101. §-án, a 127. § (2)-(3) bekezdésein, a 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 248. §-án, a 253. § (2) bekezdésén, a 255. § (1)-(2) bekezdésein, a Kktv. 4. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke