153/2022. NVB határozat - a Magyar Helsinki Bizottság által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

153/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Helsinki Bizottság (képviseli: dr. Pardavi Márta, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. II./9.) (továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában – 8 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Kifogástevő 2022. március 5. napján 14 óra 35 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz arra való hivatkozással, hogy TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: TV2 Zrt.) által Magyarország Kormánya megbízásából a 2022. április 3. napján tartandó népszavazás második kérdésével kapcsolatban („Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?) sugárzott műsorszámmal sérti a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt választási alapelveket.

[2] Kifogástevő előadta, hogy a TV2 Zrt., az általa működtetett TV2 megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2022. március 2. napján a 15:00-15:10 óra közötti napszakban legalább egy alkalommal 45 másodperces műsorszámot tett közzé, amely a felirat és hangalámondás alapján Magyarország Kormánya megbízásából készült és a 2022. április 3. napján tartandó népszavazás második kérdésével kapcsolatos („Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?) (a továbbiakban: Műsorszám). Kifogástevő rögzíti, hogy a Műsorszám közzététele ezt követően legalább egy alkalommal, 2022. március 5. napján 11 óra 21 perckor megismétlődött, továbbá a Műsorszámok megjelöléseként a „társadalmi célú reklám” felirat volt látható.

[3] Kifogástevő hivatkozik arra, hogy a TV2 Zrt. az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Ve. 147/F. § (1) bekezdés alapján nem szerepel a választások hivatalos honlapján azon médiaszolgáltatók között, amelyek közölték a Nemzeti Választási Bizottsággal legkésőbb a népszavazást megelőző ötvenedik napon, hogy biztosítani kívánják politikai reklám közzétételének lehetőségét.

[4] Kifogástevő álláspontja szerint a Műsorszám megfelel a politikai reklám fogalmának, amely tényből adódóan a TV2 Zrt. megtévesztő módon tüntette fel társadalmi célú reklámként a Műsorszám megjelölését. A kifogásban rögzítésre került a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontja szerint a politikai reklám definíciója, amely alapján valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám. Az Mttv. 203. § 64. pontja alapján társadalmi célú reklám a politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.

[5] Kifogástevő rámutat, hogy a kormany.hu oldalon 2021. július 21-én megjelent, az Magyar Távirati Irodától átvett hír szerint a miniszterelnök arra kéri a magyar embereket, hogy „közösen mondjanak nemet ezekre a [népszavazási] kérdésekre”. Fentiek alapján – Kifogástevő állítása szerint - Magyarország Kormánya által közzétett reklám üzenetét és a Kormányt képviselő miniszterelnök felhívását nem lehet különválasztani, ami szintén igazolja, hogy nem társadalmi célú reklám, hanem politikai reklám közzététele történt.

[6] Kifogástevő rámutat a 19/2016. (X. 28.) számú AB határozatban lefektetett, a társadalmi célú reklám és a politikai reklám elhatárolását bemutató ismérvekre. Ezen ismérveket alkalmazva, álláspontja szerint tovább erősödik a Műsorszám politikai reklám jellege azáltal, hogy a Műsorszám nem csupán a részvételre szólított fel, hanem az abban szereplő nő (feltételezhetően édesanya) látható elborzadása, a zenei aláfestés a Kormány népszavazással kapcsolatos álláspontját népszerűsíti, ezzel pedig közvetve a Kormány által hangoztatott „nem” válaszra szavazásra hívott fel.

[7] Kifogástevő kifejti, hogy a Műsorszámban szereplő felnőtt arckifejezésével rosszallását fejezi ki a gyereke beszámolójával kapcsolatban, vagyis e személy a feltett kérdésre evidensen „nem”-vel szavazna.

[8] Továbbiakban Kifogástevő előadja, hogy a népszavazást kezdeményező Kormány célja az, hogy a választópolgárok ezen kérdésre „nem” választ adjanak. Hivatkozik arra, hogy a Kormány ezen álláspontját a miniszterelnök a népszavazási kezdeményezésekor a Magyar Távirati Iroda után mai napig a kormany.hu-n is olvasható nyilatkozatában is világossá tette. Fentiek alapján Kifogástevő rögzíti, hogy a TV2 Zrt. a választópolgárokat megtévesztő módon jelölte meg a műsorszámot társadalmi célú reklámként, azt rendeltetésével ellentétesen kívánta egy politikai reklám elleplezésére felhasználni, tehát egy bujtatott politikai reklámot tett közzé úgy, hogy még a Nemzeti Választási Bizottsághoz való bejelentkezési kötelezettségének sem tett eleget, ezzel a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét megsértette. A népszavazás tisztasága megítélése szerint a lineáris műsorszolgáltató manipulatív magatartása következtében sérül, amikor társadalmi célként állítja be a Kormány politikai célját, tehát össztársadalmi célként reklámozza a „nem” válasz adását.

[9] Az esélyegyenlőség sérelmét Kifogástevő abban látja, hogy a lineáris médiaszolgáltató kijátszani próbálja azon Ve., Nsztv. és Mttv. szerinti jogszabályi előírásokat, melyek a politikai reklámra és az ezzel kapcsolatos bejelentésre vonatkoznak, ezzel magát előnybe hozva a szabályosan eljáró más szolgatóval szemben.

[10] Kifogástevő bemutatja tevékenységét is, amely körben előadja, hogy célja – több más civil szervezettel együtt - a választópolgárok azon magatartásra buzdítása, hogy a 2022. április 3. napján tartandó népszavazáson érvénytelenül szavazzanak, valamint – egyéb más tevékenységek mellett - a Kormány népszavazási kérdéseiben foglaltakat károsan érintő személyek összességének, mint érintettek nagy csoportjának érdekképviseletét is ellátja.

[11] Kifogástevő összesen hét bizonyítékot mutat be kifogása alátámasztásaként, ezek a következők: Mellékletek, bizonyítékok: a műsorszám szöveges leirata; magánszemély nyilatkozata a műsorszám 2022. március 5-i közzétételéről; politikai reklám közzétételére bejelentkezett, közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatók listája; Magyar Távirati Iroda közleménye; Kifogástevő adatai a civil szervezetek névjegyzékéből; Kifogástevő alapszabálya; a műsorszámról cikket író újságíró nyilatkozata a műsorszám közzétételének időpontjáról.

[12] Összefoglalva Kifogástevő arra kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg a jogszabálysértés tényét; Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja szerint tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől; a Ve. 152. § (1) bekezdés c) pontja szerint kötelezze a médiaszolgáltatót a határozat rendelkező részének közzétételére a jogsértő közléssel azonos napszakban és hasonló módon, valamint Ve. 152. § (2) bekezdése szerint szabjon ki bírságot.

II.

[A TV2 Zrt. észrevétele]

[13] A Nemzeti Választási Bizottság Titkársága a beérkezett kifogást 2022. március 5. napján megküldte a TV2 Zrt. részére azzal, hogy abban foglaltakra észrevételt tehet.

[14] A TV2 Zrt. 2022. március 6. napján megküldte észrevételét. Észrevételében előadja, hogy határidőben, a www.tenyek.hu megnevezésű elektronikus sajtótermék vonatkozásában élt a Ve. 148. § (3) bekezdésében meghatározott jogával és jelentette be az Állami Számvevőszéknek, hogy politikai hirdetést kíván közzétenni.

[15] A TV2 Zrt. észrevételében jelzi, hogy a kifogásolt Műsorszám nem politikai reklám, hanem az Mttv. 203. § 64. pontja szerinti társadalmi célú reklám, amelynek sugárzása megfelel az Mttv. által támasztott követelményeknek. Hivatkozik arra, hogy a Műsorszám felhívás formájában olyan közérdekű üzenetet tartalmaz, amely azt a közérdekű célt hivatott elérni, hogy a népszavazáson való részvétellel megvalósulhasson a nép hatalomgyakorlása, amely a demokrácia érvényesüléséhez elengedhetetlen.

[16] A megküldött észrevételben kifejtésre kerül, hogy a kifogásolt Műsorszám a 2022. április 3-ai népszavazáson való részvételre hív fel és ezáltal az Alaptörvényben rögzített alapjog gyakorlására ösztönöz. Álláspontjuk szerint az alapjog gyakorlására való felhívás nem lehet jogellenes, hiszen az alapjogok gyakorlása a demokrácia céljával esik egybe.

[17] A TV2 Zrt. rávilágít arra, hogy a Műsorszám sem hangban, sem feliratban, sem gesztusban, sem egyéb képi megjelenítés útján fogalmaz meg, illetve jelenít meg értékítéletet, így nem minősül politikai reklámnak.

[18] A TV2 Zrt. továbbá nyilatkozik arról, hogy a kifogásolt Műsorszám a Kifogástevő által megjelölt 45 másodperc helyett 35 másodperc hosszússágú. Rámutat arra is, hogy a kifogásban felhívott videó (értsd alatta Műsorszám) összesen 46 másodperc hosszússágú, amely magába foglalja az Mttv. 32. § (2) bekezdés a) pontja szerinti Műsorszámot megelőző és az azt követő figyelemfelhívás hosszát is, amely a többi médiatartalomtól való megkülönböztetést szolgálja.

[19] Végezetül a TV2 Zrt. kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság Kifogástevő kérelmét utasítsa el, a kért jogkövetkezmények alkalmazását mellőzze, tekintettel arra, hogy Kifogástevő érintettségét nem látja megalapozottnak.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[20] A Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt Kifogástevő eljárási jogosultságát vizsgálta meg.

[21] A www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartás adatai szerint a Magyar Helsinki Bizottság (egyesület) törvényes képviselője dr. Kádár András Kristóf és dr. Pardavi Márta.

[22] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kifogástevő nevében eljáró, azaz dr. Pardavi Márta képviseleti jogosultsága önálló, azonban képviseleti jogosultságának terjedelme, a képviseleti joggyakorlás módja, annak időtartama valamint a megbízás megszűnésének időpontja a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásába nincs bejegyezve, továbbá dr. Pardavi Márta képviseleti jogának - a kifogás benyújtásakor meglévő - fennállását nem igazolta.

[23] A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Kifogástevő által becsatolt, Alapszabály 26.7. pontja rögzíti, hogy a Közgyűlés kétévente megválasztja a Bizottság tisztségviselőit: a két Társelnököt és a Felügyelő Bizottság tagjait (tisztújító közgyűlés). Az Alapszabály 27. pontja b) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatásköre, hogy titkos szavazással két éves időtartamra megválasztja a Társelnököket.

[24] Az alapszabály záradékában az aláíró dr. Pardavi Márta társelnök 2018. április 4-ei dátummal igazolja, hogy az egységes szerkezetben tartalmazza a módosításokat. A közhiteles bírósági nyilvántartás szerint a létesítő okirat kelte ugyancsak 2018. április 4-e.

[25] A Kifogástevő a társelnökké választás időpontjára és a megbízás időtartamára vonatkozó hiteles, naprakész adatot nem csatolt, arra sem tett utalást, hogy az egyesületet érintő változásbejegyzési eljárás lenne folyamatban.

[26] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:1. § (1) bekezdése alapján a jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek.

A Ptk. 3:29. § (1) bekezdése kimondja, hogy a jogi személy törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.

Az egyesület kapcsán a Ptk. 3:63. § alapján az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

[27] Az egyesület vezető tisztségviselői vonatkozásában a Ptk. rögzíti, hogy ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól.

[28] Fentiek alapján megállapítható, hogy a jogi személy bár jogképes, jogait és kötelességeit csak képviselőjén keresztül tudja gyakorolni.

[29] Leírtak konkrét ügyre vetítése azzal a következménnyel jár, hogy bár a Ve. 208. §-a alapján a jogi személy jogosult kifogás benyújtására, a kifogás benyújtásakor a jogi személy nevében eljáró képviselet hiányosságban szenved.

[30] Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek nyilvántartása szerint a Magyar Helsinki Bizottságot érintő legutóbbi bejegyzés 2018. július 9-ei, továbbá sem az Alapszabály, sem a Ptk. szabályai alapján a Bizottság dr. Pardavi Márta képviseleti jogosultságának minden kétséget kizáró fennállását nem látja igazoltnak, a kifogást a Ve. 215. § a) pontja szerinti érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[31] A határozat a Ptk. 3:1. §-án, 3:29. §-án, 3:63. §-án,3:79. §-án; a Civil tv. 86. § (1) bekezdésén, a Ve. 208. §, a Ve. 215. § a) pontján továbbá annak 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 7.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke