152/2022. NVB határozat - a K. A. által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

152/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a K. A. (továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 3-án 16 óra 10 perckor e-mailben kifogást nyújtott be a Budapest 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) mint OEVB delegált a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208 § (1) bekezdése alapján. Kifogásában előadta, hogy a Ve. 122. § (1) bekezdése szerint a választópolgár ajánlhat jelöltet, és az ajánlóívet a Ve. 122. § (2) bekezdése alapján az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírnia. Álláspontja szerint, ha az ajánlást nem a választópolgár adta, azzal sérül a Ve. 122. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása alapelv. Kérte az OEVB eljárását az ügyben.

[2] Beadványozó kifogása tartalmazott egy másik e-mailt, amelyet T. S. küldött K. A. részére. E szerint nevezett az ügyfélkapun keresztül leellenőrizte, hogy kinek adott ajánlást a 2022. évi választáson és döbbenten értesült arról, hogy ajánlotta a Normális Élet Pártja 18. választókerületi jelöltjét. Előadta, hogy nem lakik Budapest 18. kerületében, így emiatt az aláírása érvénytelen lett, 2017-ig azonban valóban ebben a választókerületben volt az állandó lakcíme.

[3] Ezen túl a kifogás e-mailje csatolmányként tartalmazta még a Nemzeti Választási Iroda által kiállított „Tájékoztatás választási események ellenőrzött ajánlóívein/aláírásgyűjtő ívein szereplő adatokról” című dokumentumot, amely T. S. J. által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán adott ajánlásainak adatait tartalmazta, valamint nevezett nyilatkozatát arról, hogy az országgyűlési képviselők 2022-es általános választásán kizárólag Szabó Rebekának, a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM, LMP - MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, MOMENTUM MOZGALOM és PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT – jelöltjének adott ajánlást, Szabó Gábor Dániel, a Normális Élet Pártjának jelöltje részére nem adott ajánlást. Nyilatkozott arról is, hogy 2017-ig volt az állandó lakcíme Budapest 18. választókerületének területén. A tájékoztatót és a nyilatkozatot általános dokumentum-hitelesítési szolgáltatáson keresztül hitelesítette.

[4] Az OEVB elnöke a kifogást 2022. március 4-én 16 óra 23 perckor elbírálás végett áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6] A Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[7] A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell a

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[8] A Ve. 215. § a) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha azt nem a Ve. 208. §-a szerint jogosult nyújtotta be, illetve a c) pont szerint akkor is, ha a kifogás nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

[9] A kifogás vizsgálata alapján a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem az őt ért jogsérelem miatt nyújtotta azt be, hanem egy másik magánszemély által állított jogsértés miatt. A Ve. 208. §-a általánosságban nem ad lehetőséget a kifogás más nevében való benyújtására és eljárásra, és Beadványozó nem csatolt kifogásához olyan dokumentumot, amelyben T. S. őt meghatalmazta volna a nevében kifogás előterjesztésére. Ennél fogva a kifogás nem felel meg a Ve. 208. §-ában foglalt szabálynak.

[10] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás vizsgálata során azt is megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. melléklete szerint a személyi azonosító tizenegy jegyű szám. Beadványozó a kifogásban „szig. szám” -ot, azaz személyigazolványának számát adta meg, amely azonban nem azonos a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontjában említett személyi azonosítóval. A kifogás esetén a kifogástevő azonosítása érdekében személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma, így például személyazonosító igazolvány és annak száma akkor adható meg, ha az adott személy nem rendelkezik magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval. Beadványozó azonban kifogásában megadta magyarországi lakcímét, így esetében a személyazonosító igazolvány számának a kifogásban való feltüntetése nem fogadható el.

[11] A Bizottság elsődlegesen azért, mert a kifogást nem az arra jogosult nyújtotta be, másodlagosan pedig azért, mert az nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját, a Ve. 215. § a) és c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Ve. 208. §án, 212. §-án, 215. § a) és c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 7.

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke