151/2022. NVB határozat - az Sz. T. által benyújtott kifogás tárgyában 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

151/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Sz. T. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1] Beadványozó 2022. március 3. napján kifogást nyújtott be a Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 342. §-ában, a Btk. 350. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt. A kifogást az OEVB 2022. március 4. napján 16 óra 23 perckor áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz hivatkozva a Ve. 297. § (3) bekezdés a) pontjára.

[2] Beadványozó előadta, hogy Demény-Nagy Kristóf 6536H92 sorszámú ajánlóívén úgy szerepelnek az adatai, hogy a jelöltet ő maga egyébként nem ajánlotta. Mindezek alátámasztására kifogásához csatolta a magyarorszag.hu internetes oldalon elérhető „TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLÁSRÓL - KIT AJÁNLOTTAM?” elnevezésű szolgáltatás tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy adatai megtalálhatóak a szóban forgó jelölt 6536H92 sorszámú ajánlóívén.

[3] Hivatkozott a Ve. 122. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, amely tekintetében előadta, hogy az ajánlóíven – tekintettel arra, hogy a szóban forgó jelöltet nem ajánlotta és nem is kívánja támogatni – nem szerepelhetett saját kezű aláírása.

[4] Mindezekre tekintettel kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértést, a jogsértőt tiltsa el a további jogszabálysértéstől és intézkedjen a jogsértő módon megszerzett ajánlást érvénytelenként kezelni.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5] A Ve. 213. § (1) bekezdése szerint, ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A választási bizottság köteles eljárni a hozzá áttett ügyben.

[6] A Nemzeti Választási Bizottság jelen jogorvoslati kérelem elbírálása során mindenekelőtt azt rögzíti, hogy az OEVB elnöke téves döntést hozott akkor, amikor a Ve. 297. §-ának jogszabályi rendelkezéseit vizsgálva az NVB hatáskörének fennállását állapította meg tárgyi ügyben.

[7] Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele a Ve. 252. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság hatáskörébe tartozó döntés.

[8] A Ve. 297. §-a 2018. szeptember 1-jei hatállyal módosult és annak (2) bekezdése szerint az OEVB-nek a jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozott, 252. § (2) bekezdése szerinti döntése elleni fellebbezésről a területi választás bizottság dönt.

[9] A 2018. szeptember 1-jei jogszabálymódosítást megelőzően az OEVB jelölt nyilvántartásba vételével szembeni fellebbezés elbírálása az NVB hatáskörébe tartozott. Az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a Nemzeti Választási Bizottsághoz több esetben érkezett olyan jogorvoslati kérelem, amelyben választópolgár úgy nyilatkozott, hogy szerepel adott jelölt ajánlóívén ajánlóként, azonban ő nem támogatta ajánlásával a jelöltet, az ajánlás nem tőle származik.

[10] Az NVB következetes és a Kúria által is megerősített joggyakorlata szerint, a választópolgár által benyújtott azon jogorvoslati kérelmet, amely azt sérelmezi, hogy akarata, tudta és valós szándéka nélkül, adataival visszaélve, valamely jelölt ajánlóívén ajánlóként szerepel, a jelölt nyilvántartásba vételének eljárásrendjében lehet elbírálni. [lásd: 207/2018. NVB határozat, 209/2018. NVB határozat, 482/2018. NVB határozat, Kvk.V.37.270/2018/2. kúriai végzés] Az NVB ezekben az ügyekben több esetben megállapította a sérelmezett ajánlás érvényességét.

[11] A Ve. 297. § (2) bekezdésének 2018. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezésére figyelemmel, jelen választási eljárásban ez azt jelenti, hogy a jelölt nyilvántartásba vételről döntő OEVB-nek, vagy a fellebbviteli fórumként eljáró területi választási bizottságnak van illetékessége és hatásköre megvizsgálni azt, hogy valóban szerepel-e a választópolgár ajánlóként az adott ajánlásgyűjtő íven és amennyiben megalapozottnak találja a választópolgár nyilatkozatát az ajánlásgyűjtési szabályok megsértésére vonatkozóan, e szerveknek van lehetőségük arra, hogy a korábban érvényesként rögzített ajánlást, a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítsák. Vagyis kizárólag az OEVB, vagy a másodfokon eljáró területi választási bizottság jogosult az ilyen jellegű jogsértések esetében az érdemi jogkövetkezmény, nevezetesen az ajánlás érvénytelenségének megállapítására.

[12] E jogszabályi rendelkezések alapján állapítható meg az, hogy tévedett az OEVB elnöke, amikor az OEVB hatáskörének hiányát állapította meg és az NVB-hez tette át Beadványozó kifogását. Az NVB-nek ugyanis a jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában sem első, sem másodfokon nincs hatásköre és eljárási jogosultsága, amely a Ve. 297. § (1) és (2) bekezdéséből egyértelműen látszik, és amelyről az OEVB elnökének is tudomással kell bírnia.

[13] Tekintettel azonban a Ve. 213. § (1) bekezdésében foglalt szabályra, amely eljárási kötelezettséget teremt a Bizottság számára a hozzá áttett ügyben, az NVB-nek vizsgálnia kellett Beadványozó kifogását.

[14] Beadványozó által hivatkozott Demény-Nagy Kristófot az OEVB 9/2022. (II. 25.) számú határozatával vette nyilvántartásba Budapest 09. számú országgyűlési egyéni választókerületében a Normális Élet Pártja egyéni jelöltjeként. Az OEVB döntése 2022. február 28-án jogerőre emelkedett.

[15] Beadványozó jogorvoslati kérelme érdemben akkor lett volna vizsgálható, ha kifogását a 2022. február 25-ei döntés meghozatalát megelőzően az OEVB-hez nyújtja be, vagy a döntést követően 2022. február 28-án 16,00 óráig a Fővárosi Választási Bizottsághoz fellebbezéssel él a jogorvoslati kérelmében megjelölt indokokkal.

[16] Így annak ellenére, hogy az online ajánlás-ellenőrzés lefolytatásának napján benyújtotta kifogását az OEVB-hez, az a fent megjelölt eljárásrend és határidők okán a Nemzeti Választási Bizottság által érdemben nem vizsgálható.

[17] Úgyszintén nem vizsgálható érdemben a kifogás azon állítása sem, amely szerint az abban megjelölt cselekmény a Btk. 342. §-ában, a Btk. 350. §-ában rögzített bűncselekmények gyanúját is felveti, tekintettel arra, hogy a Btk. nem a Ve. 208. §-a szerinti választásra irányadó jogszabály.

[18] A Ve. 215. §-a alapján „a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.”

[19] A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás tekintetében megállapítja, hogy az a [15] bekezdésben rögzítettek okán elkésett. A Btk. 342. § és 350. §-ai megsértésének megállapítása tekintetében, a kifogás érdemi elbírálására a határidőben való benyújtás esetében sem lenne hatásköre egyetlen választási bizottságnak sem.

[20] Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Ve. 215. § b) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélküli elutasítja.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21] A határozat a Ve. 10. §-án, 208. §-án, 213. §-án, 215. § b) és d) pontján, 252. §-án, 297. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1) és (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 7.

 

 

Dr. Téglási András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke