151/2016. NVB határozat - T. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

151/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság T. V. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 11/2016. (X. 2.) OEVB határozatát helyben hagyja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

 

Beadványozó 2016. október 2-án 16 óra 38 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz Budapest XIV. kerület 32-es és 004-es szavazóköreinek berendezése miatt. Kifogásolta, hogy a megjelölt szavazókörökben nem voltak szavazófülkék, csak kartonból készült paravánok, amelyek szerinte alkalmatlanok voltak a választás titkosságának biztosítására. Álláspontja szerint a szavazóhelyiségek ilyen módon történt kialakítása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 167. § (2) bekezdését és a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontját is. A jogszabálysértés bizonyítékaként megjelölte a 004-es szavazókörről készült a www.index.hu oldalon 2016. október 2-án megjelent „Zuglóban nem mindenhol sikerült titkosra a szavazás” című cikket és az abban található fotókat.

A Nemzeti Választási Bizottság elnöke a jogorvoslati kérelmet megvizsgálta és tartalma alapján megállapította, hogy annak elbírálása a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) hatáskörébe tartozik. Ezek alapján a kifogást – a Ve. 213. § (1) bekezdése szerint, a Nemzeti Választási Bizottság által átruházott hatáskörében eljárva – áttette az OEVB-hez.

II.

 

Az OEVB a 2016. október 2. napján kelt, 11/2016. (X. 2.) számú határozatában a kifogást elutasította és rögzítette, hogy a kifogásolt papírból készült szavazófülkéket a választási irodák a Nemzeti Választási Irodától kapják, azok méretének, anyagának meghatározása központilag történik. Rögzítette tovább, hogy a helyi választási iroda a Ve. 167. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rendezte be a szavazóhelyiséget, így a kifogást elutasította és a megállapította, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjainak sérelme nem állt fenn.

III.

 

Beadványozó 2016. október 6-án 11 óra 27 perckor – törvényes határidőben – fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben. Fellebbező megismételte a kifogásában leírtakat és kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát változtassa meg és a választási irodát tiltsa el a jogszabálysértéstől.

 

Fellebbezésében előadta, hogy a Budapest XIV. kerület 032-es számú és a 004-es számú szavazókörben a szavazóhelyiségben nem állt rendelkezésre zárt szavazófülke, kizárólag a papírból készült és az asztal tetejére elhelyezett papírból készült fülke. Ugyanez a helyzet volt tapasztalható a Budapest XIV. kerület 051., 055. és az atlatszo.hu oldalon megjelent cikk alapján a 059. szavazókörben is. Megismételte, hogy mindez szerinte sérti a titkosságot, a Ve. 167. § (2) bekezdésben foglaltakat és a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjait.

 

Fellebbezésében előadta továbbá, hogy szerinte az OEVB határozatának indokolása hiányos és téves, mert abból, hogy a papírból készült fülkéket a Nemzeti Választási Irodától kapták a választási irodák még nem következik, hogy az jogszerű is lenne. Szerinte az alapelvi sérelmet az OEVB-nek vizsgálnia kellett volna, ugyanis a szavazólapokra való rálátás miatt be is következhetett a szavazás titkosságának sérelme. Így az OEVB hiányosan állapította meg a tényállást és hiányos indokolást adott, mely alapján tévesen minősítette jogszerűnek a papírból készült fülkéket. Szerinte az OEVB-nek egyrészről vizsgálnia kellett volna azt, hogy a kifogásolt szavazófülkék minősíthetők-e fülkének. Fellebbező álláspontja szerint nem, ugyanis nem zártak három oldalról, mert a fülkébe a Ve. 180. § (2) bekezdésben megfogalmazottaknak megfelelően be lehet menni és azokban bent lehet tartózkodni. Idézte az értelmező szótár szerinti fülke fogalmakat is, melynek szerinte a kifogásolt papír fülkék nem felelnek meg. Beadványozó álláspontja szerint a másik dolog, amit az OEVB elmulasztott megvizsgálni, hogy sérültek-e a Ve. alapelvi rendelkezései és a választások titkossága. Álláspontja szerint a papírfülkék sértik a választások tisztaságát, az önkéntes részvételt a választási eljárásban, az esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölőszervezetek között és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit.

 

Fellebbező szerint a szavazókörben elhelyezett két papír szavazófülke a Ve. 180. § (2) bekezdésben foglalt bent tartózkodásra alkalmatlan, így nem felel meg a szavazófülke törvényi fogalmának. E hiányosság álláspontja szerint sérti a Ve. 167. § (2) bekezdésében foglaltakat, függetlenül attól, hogy a szavazófülke alkalmas volt-e a titkosság biztosítására vagy sem. Szerinte a szavazófülkének alkalmazott papír elem nem minősül szavazófülkének. Így mindezek alapján kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a jogsértéstől való eltiltást.

 

IV.

 

A fellebbezés nem alapos.

 

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A népszavazási eljárásban is alkalmazandó Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. Ennek keretében a Nemzeti Választási Bizottságnak abban kellett állást foglalnia, hogy helytálló volt-e az OEVB határozatának az a megállapítása, hogy a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a kifogásolt szavazóhelyiségek kialakítása során nem sérült az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében deklarált szavazás titkosságának alapelve, a Ve. 167. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjai.

 

A Ve. 167. § (2) bekezdése a szavazás titkosságának biztosítása érdekében a szavazás zökkenőmentes lebonyolításához szükséges számú, de legalább két szavazófülke kialakítását írja elő a szavazóhelyiségben.

 

A Ve. 180. § (2) bekezdése meghatározza, hogy csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében a szavazólap kitöltésének ideje alatt.

 

Beadványozó kifogásában azt sérelmezte, hogy Budapest Főváros 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében számos szavazókörben kizárólag mobil papír szavazófülkék voltak elhelyezve. Beadványozó szerint a mobil, papírból készült szavazófülkék amiatt jogsértők, mert azokban nem lehet bent tartózkodni, hiszen csak két dimenziós kiterjedésűek és asztalon kerülnek elhelyezésre. Beadványozó fellebbezésében leírta a fülke számos hétköznapi, az értelmező kéziszótár szerinti jelentését is. Ezek között szerepel, hogy a fülke egy olyan kis helyiség, amely egy nagyobb helyiségből nyílik vagy abból van elkerítve, gyakran csak három oldalról zárt kis rész.

 

A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. értelmező rendelkezései között nem tartalmazza a szavazófülke fogalmát, illetve a szavazókörökről szóló IV. Fejezetében sem határozza meg a szavazófülke formájának és kialakításának részletszabályait. Így a Nemzeti Választási Bizottságnak a mobil szavazófülkék jogszerűségének vizsgálata és azok megítélése kapcsán a köznapi értelemben vett fülkefogalomból kellett kiindulnia, figyelemmel arra, hogy a Ve. Beadványozó által megjelölt szakaszai – a Ve. 167. § (2) bekezdése és a 180. § (2) bekezdése – kizárják-e a mobil, papírból készült szavazófülkék alkalmazását a szavazás során.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 167. § (2) bekezdése a fülkék vonatkozásában azt az előírást tartalmazza, hogy a szavazás titkosságának biztosítása érdekében kell kialakítani a szavazófülkéket. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Beadványozó által a 032. számú szavazókörben látott, az index.hu internetes újságban közölt fényképek szerinti, papírból készült szavazófülkék három oldalról zártak, köznapi értelemben is a szavazókör egy három oldalról jól lehatárolt, elkülönült részét alkotják. A fülkék e három oldalról megfelelő védelmet biztosítanak a titkos szavazáshoz, a negyedik oldalról pedig az azt használó választópolgár maga takarja a szavazólapot.  

 

A Nemzeti Választási Bizottság mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy a papírból készült, mobil szavazófülkék alkalmasak voltak a szavazás jogszerű lebonyolítására, azok használata önmagában nem sérti a szavazás titkosságát és a Ve. 167. § (2) bekezdését, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésének Beadványozó által megjelölt alapelveit.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a szavazás titkosságát nem csak a szavazófülke formájának, de a szavazókör kialakításának, teljes berendezésének, illetve a szavazatszámláló bizottság eljárásának is biztosítania kell. Beadványozó –azon kívül, hogy állította annak elvi lehetőségét, hogy a szavazólapra rá lehetett látni hátulról, oldalról – nem terjesztett elő bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szavazókör berendezése, a szavazók, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak elhelyezkedése hogyan befolyásolta a szavazás titkosságának érvényesülését. A Ve. 2. § (1) bekezdése Beadványozó által megjelölt alapelveinek megsértése így emiatt sem állapítható meg.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az OEVB a tényállást megfelelően feltárta és azok alapján helyes következtetést vont le a papír mobil fülkék jogszerűségével kapcsolatban, így fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB 11/2016. (X. 2.) számú határozatát helyben hagyta.

 

V.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjain, a Ve. 167. §-án, a 180. §-án, a 231. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. október 11.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke