150/2016. NVB határozat - a 233/2016. (VII. 5.) KE határozattal 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eredményének megállapítása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

150/2016. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 233/2016. (VII. 5.) KE határozattal 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eredményének megállapítása tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

kérdésben – az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával elrendelt és a 233/2016. (VII. 5.) KE határozattal – 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eredményét.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás érvénytelen volt.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

Az Országgyűlés Magyarország Kormánya által az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 5. §-a alapján benyújtott „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016. (V. 10.) OGY határozatában az országos népszavazást elrendelte. Az Alkotmánybíróság 12/2016. (VI. 22.) AB határozatában az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatát helybenhagyta. A Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése és 67. §-a, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. §-a és a fentiekben hivatkozott országgyűlési határozat és AB határozat alapján a Kormány által kezdeményezett kérdésben az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában az országos népszavazást 2016. október 2. napjára tűzte ki.

Az Nsztv. 77. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek, a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg a választás eredményét.

Az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése szerint az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Az Nsztv. 78. §-a szerint a népszavazás eredményének megállapítása során az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésében foglalt érvényességi feltétel vizsgálatakor a szavazás napján a központi névjegyzékben szereplő, a népszavazáson részt venni jogosult választópolgároknak a számát kell figyelembe venni.

Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. §-a rendelkezik a népszavazási eredmény országosan összesített adatairól, 17. melléklete pedig a Nemzeti Választási Bizottság által a népszavazás eredményéről kiállítandó jegyzőkönyv mintáját határozza meg.

Az IM rendelet 7. §-a szerint a népszavazási eredmény országosan összesített adatai a következők:

„a) a névjegyzék zárásakor a szavazóköri névjegyzékben, a külképviseleti névjegyzékben és a levélben szavazók névjegyzékében lévő választópolgárok száma,

b) a választópolgárok száma a névjegyzék zárásakor összesen,

c) a szavazókörökben és a külképviseleteken szavazó választópolgárok száma, az érvényes szavazási iratok száma,

d) a szavazóként megjelent és az érvényes szavazási iratot visszaküldő választópolgárok száma összesen,

e) az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma,

f) az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma,

g) az érvényes szavazatok száma összesen,

h) az érvényes szavazatok száma válaszonként”.

 

A Nemzeti Választási Bizottság az eredmény megállapítása során – figyelemmel az Nsztv. 78. §-ában foglaltakra – vizsgálta az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésében foglalt érvényességi feltételek fennállását. Ennek keretében megállapította, hogy a szavazás napján a központi névjegyzékben szereplő, a népszavazáson részt venni jogosult választópolgárok száma 8 272 625 volt. Az érvényes szavazatok száma 3 418 387 volt.

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a 2016. október 2-ra kitűzött országos népszavazáson az összes választópolgár kevesebb mint fele szavazott érvényesen, ezért az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdése alapján az országos népszavazás érvénytelen volt.

A Nemzeti Választási Bizottság az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben 2016. október 2-ra kitűzött országos népszavazás eredményét az Nsztv. 77. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – e határozat mellékleteként – az IM rendelet 7. §-a szerinti adatok alapján, az IM rendelet 17. melléklete szerinti „Jegyzőkönyv a népszavazás eredményéről” dokumentumban foglaltak szerint állapította meg.

II.

A határozat az Alaptörvény 8. cikk (4) bekezdésén, az Nsztv. 77-78. §-ain, az IM rendelet 7. §-án és 17. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, 241. §-án, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. október 11.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke