150/2014. NVB határozat - Tóth Ernő a Kisgazdapárt, valamint a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
150/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tóth Ernő a Kisgazdapárt, valamint a Magyar Igazság és Élet Pártja jelölő szervezetek közös egyéni választókerületi képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 13/2014. (II. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán az OEVB a 13/2014. (II. 28.) számú határozatában visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a beadványozó által 2014. február 27-én benyújtott ajánlóívek közül nyolc darab nem felel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. §-ában foglalt követelményeknek, mivel felmerült annak gyanúja, hogy az azokon szereplő névaláírások nem a névtulajdonostól származnak. Mindezek alapján az OEVB határozatában rögzítette, hogy a leadott ajánlások közül 451 darab érvényes.
Az OEVB tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, hivatkozva a Ve. 133. § (2) bekezdésére, a jelölt bejelentését visszautasította.
Beadványozó 2014. március 2-án fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte az OEVB határozatának hatályon kívül helyezését. Kérelmében előadta, hogy az OEVB megsértette „az ártatlanság vélelme” jogi alapelvet, mivel az nem állapította meg minden kétséget kizáróan, hogy az ajánlásokon szereplő aláírások nem a névtulajdonostól származnak.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a beadványozó személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 3.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                    elnöke