148/2014. NVB határozat - az Országos Szlovák Önkormányzat által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
148/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzat (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzat jelölő szervezet által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat jelölő szervezet – az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az országgyűlési képviselők általános választásán állított nemzetiségi listája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az Országos Szlovák Önkormányzat, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2014. március 3-án 5 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A 9. § (1)-(2) és (4) bekezdései szerint az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 255. § (2) bekezdése szerint a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2014. február 17-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal szlovák nemzetiségi választópolgárként 445 választópolgár szerepelt. A Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján a szlovák nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 5.
A Ve. 127. § (2)-(3) és a 255. § (1) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat nemzetiségi listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
 
II.
A Kktv. 4 § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30 %-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
Az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a Ve.-ben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően határozza meg.
III.
A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1)-(2) és (4) bekezdésein, a Ve. 127. § (2)-(3) bekezdésein, 132. §-án, a 253. § (2) bekezdésén, a 255. § (1)-(2) bekezdésén, a Kktv. 4. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 3.
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke