1467/2014. NVB határozat - az Országos Szlovák Önkormányzatban az IDENTITA Szlovák Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1467/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatban az IDENTITA Szlovák Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatban megüresedett mandátumot az IDENTITA Szlovák Egyesület listáján szereplő Klauszné Fuzik Mária Ildikó részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. december 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
Fuzik János Sándornak az Országos Szlovák Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt, mivel arról az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 5-i ülésén lemondott. Az Országos Szlovák Önkormányzat 138/2014. (XI. 5.) számú OSZÖ közgyűlési határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről az Országos Szlovák Önkormányzat 2014. november 6-án tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Fővárosi Törvényszék 2014. december 5-én kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Az országos listát állító IDENTITA Szlovák Egyesület jelölő szervezet a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül – a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2014. november 25-én érkezett levélben – a szervezet országos listáján szereplő Klauszné Fuzik Mária Ildikót nevezte meg mandátumot szerző jelöltként. Előzőek alapján a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Klauszné Fuzik Mária Ildikó részére adta ki a Nemzeti Választási Bizottság.
II.
A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. december 19.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke