1466/2014. NVB határozat - a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            1466/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség elnevezésű pártot, mint jelölő szervezetet a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. december 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2015. február 22. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 1451/2014. számú határozata 2014. november 30-án jogerőre emelkedett.
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2014. december 18-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson.
A Ve. 132. § és 243. §-a alapján a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségnyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.
II.
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a 243. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. december 19.
 
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke