1451/2014. NVB határozat - Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1451/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében lemondás miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választást 2015. február 22. napjára tűzi ki.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárás határidőit és határnapjait e határozat melléklete szerint határozza meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. november 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
 
I.
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 4. cikkének (3) bekezdés d) pontja szerint „Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik (…) lemondásával”.
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 19. § (1) bekezdése alapján az egyéni választókerületben időközi választást kell tartani, ha a megválasztott egyéni választókerületi képviselő megbízatása megszűnik.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdése szerintaz országgyűlési képviselők időközi választását – az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság javaslatára figyelemmel – a Nemzeti Választási Bizottság tűzi ki.
 
A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint az időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.A Ve. 6. § (1) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.
 
Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2014. október 31-én kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét és a Veszprém megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnökét, hogy dr. Navracsics Tibor, Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben mandátumot szerzett egyéni országgyűlési képviselő 2014. október 30-án országgyűlési képviselői mandátumáról lemondott. Az OEVB – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 36/2014. (XI. 21.) OEVB határozatában a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére az időközi választás napjának 2015. február 22. napját javasolta.
 
Tekintettel arra, hogy az OEVB időközi országgyűlési választás kitűzésére tett javaslata a Ve. fent hivatkozott rendelkezéseinek megfelel, a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése d) pontján, a Vjt. 19. §-án, a Ve. 6. § (1) bekezdésén, 8. § (1) bekezdésén, 11. § (1) bekezdésén, 244. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. november 27.
 
 
Prof. Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke