145/2014. NVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
145/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata jelölő szervezet – az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az országgyűlési képviselők általános választásán állított nemzetiségi listája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2014. február 28-án 3 fő jelölttel bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A 9. § (1)-(2) és (4) bekezdései szerint az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 255. § (2) bekezdése szerint a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2014. február 17-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal román nemzetiségi választópolgárként 363 választópolgár szerepelt. A Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján a román nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 4.
 
A Ve. 127. § (2)-(3) és a 255. § (1) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata nemzetiségi listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
II.
 
A Kktv. 4 § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései szerint az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30 %-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
Az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a Ve.-ben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően határozza meg.
 
III.
 
A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1)-(2) és (4) bekezdésein, a Ve. 127. § (2)-(3) bekezdésein, 132. §-án, a 253. § (2) bekezdésén, a 255. § (1)-(2) bekezdésén, a Kktv. 4. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke