1442/2014. számú NVB határozat a dr. Homoki-Szabó Róbert polgármesterjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1442/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Homoki-Szabó Róbert polgármesterjelölt (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 94/2014. (X. 18.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 15-én kifogást nyújtott be a 2014. október 12. napján Tompán tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán mind a polgármester, mind a képviselők választási eredménye ellen. Kérte a választás eredményének megsemmisítését és a választási eljárás megismétlését, mivel megítélése szerint sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szerezetek közt, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvei. Kifogásában előadta, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán kizárólag a jelenlegi polgármester és az őt népszerűsítő anyagok kerültek fel – 2014. szeptember 12. és 2014. október 12. között – 12 alkalommal, ezzel szemben más polgármesterjelölteknek nem volt módja megjelenni az oldalon.
Kifogásolta továbbá a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának személyes Facebook oldalát, ahol kizárólag az egyik polgármesterjelölt és az őt népszerűsítő kampányanyag, valamint az általa támogatott képviselőjelöltek neve látható, továbbá azt, hogy a Tompai Baráti Kör által közzétett anyagot is megosztotta. Az oldalra összesen 23 db anyag került fel 2014. szeptember 15 és 2014. október 12 között.
Kifogástevő álláspontja szerint a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve az igazgató tevékenysége alkalmas volt arra, hogy a választói akaratot befolyásolja, mivel az internet révén sok személyhez eljutott. Kifogásához mellékletként csatolta a Művelődési Ház és Könyvtár, illetve az igazgató személyes Facebook oldalának letöltését.
II.
A Tompai Helyi Választási Bizottság elnöke átruházott hatáskörében 2014. október 15-én áttette a kifogást a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz a Ve. 213. § (1) bekezdése alapján.
A TVB megállapította, hogy a beadványt a 2014. október 12. napján Tompán tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán mind a polgármesteri, mind a képviselők választásának eredménye ellen nyújtották be, azonban azt tartalma alapján nem tekintette a Ve. 241. §-a szerinti jogorvoslatnak, tekintettel arra, hogy az egyértelműen a választási kampány során két Facebook oldalon közzétett internetes tartalommal volt kapcsolatban, ezért azt kifogásként bírálta el.
A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 94/2014. (X. 18.) számú határozatában a kifogásnak részben helyt adott, és megállapította, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalával megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy a 2014. szeptember 12. és 2014. október 12. között időszakban kizárólag csak egyetlen polgármesterjelölt, és az általa támogatott képviselőjelöltek anyagait tette közzé a Facebook oldalon, és erre más jelöltek vonatkozásában nem került sor.
A TVB megállapította azt is, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének Facebook oldala mint egy magánszemély oldala működik, így az azon folyó magánszemélyek közti kommunikáció a Ve. 142. §-a alapján nem minősül választási kampánynak, ezért az ott szereplő kifogásolt tartalom nem jelentheti a Ve. alapelveinek sérelmét.
III.
Beadványozó 2014. október 21-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozatával szemben és kérte a tompai polgármester és helyi önkormányzati képviselőválasztás eredményének megsemmisítését és a választás megismétlését. Fellebbezésében előadta, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár és annak vezetője egy kisváros életében kiemelkedő kulturális, szórakozási és közösségi szerepet tölt be, továbbá a tevékenysége és bármilyen tárgyú véleménye is kiemelten fontos a választási kampány során. Fellebbező hivatkozott a tompai képviselő-testület által elfogadott, a Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra.
Fellebbező kifogásolta, hogy a TVB az intézményvezető magánoldalán található tartalmat a jogorvoslati határidő letelte miatt nem vizsgálata és ezzel kapcsolatban hivatkozott a Kúria Kvk.II.38.056/2014/3. számú végzésében foglalt indokolásra. Fellebbező előadta, hogy véleménye szerint az intézményvezető magánoldalán közzétett tartalom valótlan tartalma miatt alkalmas volt a választók megtévesztésére.
Fellebbező előadta, hogy a TVB kizárólag a nyertes és a második helyen végzett polgármester-jelölt közötti jelentős mértékű szavazatkülönbségből vonta le azt a következtetést, hogy a kifogásolt kampánytevékenység nem befolyásolta a választások eredményét. Jelezte azt is, hogy álláspontja szerint a két kifogásolt Facebook oldal kampánytevékenységének köszönhetően kizárólag az ott népszerűsített jelöltek nyertek, mivel ezzel jogtalan előnyhöz jutottak, ezt bizonyítja, hogy kiugróan magas szavazati aránnyal nyertek. Előadta továbbá, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár oldala jóval több emberhez juthatott el, mint ahányan az oldalt kedvelik, hiszen a Facebook sajátos rendszeréből adódóan – megosztások révén – olyanok is látják annak tartamát, akik nem ismerősei vagy kedvelői az adott oldalnak.
Fentiek alapján kéri a választás eredményének – mind a polgármesteri mind a képviselők vonatkozásában – a megsemmisítését és a választás megismétlését.
IV.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A Ve. 141. § alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a tompai Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala 2014. szeptember 12-től 2014. október 12-ig terjedő időszakban kizárólag egyetlen polgármesterjelölt és az általa támogatott képviselőjelöltek anyagait mutatta be. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a TVB helyesen állapította meg a kifogásolt oldal vonatkozásában, hogy az azon szereplő tartalommal megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvet.
A Nemzeti Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy a kifogásban szereplő másik Facebook oldal viszont egy magánszemélyhez tartozik, azon a magánéletéhez kapcsolódó tartalmak mellett a választásokhoz köthető, az egyik polgármesterjelölttel és képviselő-jelöltekkel kapcsolatos anyagokat is közzétett.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy a Ve. 142. §-a egyértelműen rögzíti, hogy nem minősül választási kampánynak az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásolt magánszemély Facebook oldal a Ve. 142. §-ában foglaltak szerint állampolgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikációnak minősül, így az a Ve. szerinti kampánynak nem minősíthető.
A Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálta a kifogástevő által a Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldaláról készített és lementett tartalmat, mely alapján az alábbiakat állapította meg.
A nyitó oldalon látható évszám tanúsága szerint, a 2012. évet megelőző indulása óta eltelt időszak alatt az oldal kedvelőinek száma 347 fő. A Bizottság ez alapján azt is megállapítja, hogy a kifogásolt oldal nem kifejezetten a választásokra jött létre. Az oldalon 2014. október 10-én közzétett „Jövőnk Tompa” elnevezésű, Véh László polgármester-jelölt és a képviselőjelöltek lakossági fórumáról szóló eseményen 69 személy jelezte részvételét, a 2014. október 9-én közzétett „Jövőnk Tompa 2.” és Véh László polgármester-jelöltről szóló tartalmat összesen két személy kedvelte. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt is, hogy a 2014. szeptember 22-én közzétett, a polgármester-jelöltet népszerűsítő anyaggal kapcsolatban három személy jelezte tetszését, míg a 2014. szeptember 12-i bejegyzés mindösszesen két személy tetszését nyerte el.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelem kapcsán arról kellett döntést hoznia, hogy a TVB határozatában megállapított jogsértés olyan súlyú volt-e, mely a választások eredményének megsemmisítésére kellő alapot adhat.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint a fellebbezés benyújtásakor a bizonyítási teher a kérelmezőt terheli. A beadványozó annak alátámasztásra alkalmas semmilyen bizonyítékot nem csatolt, mely alapján azt lehetne megállapítani, hogy a jogsértés érdemben hatott volna a polgármester és helyi képviselő-testületi választás végeredményére. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen eljárás keretében is szükséges lett volna, hogy a fellebbező nemcsak az általa valószínűsített jogsértést, hanem annak olyan súlyú mértékét is bizonyítsa, melynek alapján a választás megismétlése indokolt lett volna.
A Nemzeti Választási Bizottság – egyetértve a TVB határozatában foglaltak indokolással – megállapítja, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán közzétett jogsértőnek minősített tartalmak bizonyítható hatása csekély súlyúnak minősül, mely a Bizottság álláspontja szerint érdemben sem a polgármester és sem a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményét nem befolyásolta.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
V.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 140-142. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. október 22.
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke