1440/2014. számú NVB határozat a K. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1440/2014. számú határozata
A Nemzeti Választási Bizottság a K. L. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 115/2014. (X. 17.) számú határozat helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 15-én kifogást nyújtott be a TVB-hez, melyben előadta, hogy 2014. október 12-én a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatban mind a választást megelőzően, mind annak napján fenyegetően léptek fel vele szemben a célból, hogy mindenképpen menjen el szavazni. Állítása szerint mondták neki, hogy melyik jelöltre kell szavaznia, ellenkező esetben „kirúgják a közmunkaprogramból”.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Álláspontja szerint a kifogás nem tartalmazta jogszabálysértés megjelölését, illetve a jogszabálysértés bizonyítékait. Ezen kötelező tartalmi elemek hiánya esetén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) alapján a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
II.
Beadványozó 2014. október 20-án fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen, amelyben részletesen kifejtette a választás napján történteket. Állítása szerint a szavazóhelyiségben az időközben megválasztott polgármester fia megfigyelőként vett részt a szavazatok leadásakor, aki láthatta és látta is, hogy beadványozó kire adja el szavazatát. Álláspontja szerint a hivatkozott személy jelenléte is elegendő a szavazók befolyásolására, ő maga is a jelenléte nélkül másképpen szavazott volna. A kifogásban megnevezett személyek személyes adatait megadta, valamint csatolta az említett személyek vallomását az esetről. Ezenfelül mellékelte az Encsi Rendőrkapitányságon tett feljelentésről készült jegyzőkönyvet, továbbá hivatkozott arra, hogy a kifogásolt cselekmények a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt választási alapelvek sérelmével járnak.
III.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.
A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó a kifogásában kizárólag a tényállás ismertetésére került sor, azonban elmulasztotta megjelölni, hogy a Ve. mely konkrét rendelkezéseibe ütközik a kifogásolt magatartás, illetve az a Ve.-ben rögzített mely választási alapelv sérelmével jár. Ezenfelül a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés alátámasztására szolgáló bizonyítékokat.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 225. §-a lehetővé teszi beadványozó számára, hogy a fellebbezési kérelmében új tényeket és bizonyítékokat terjesszen a másodfokon eljáró választási bizottság elé. A Nemzeti Választási Bizottság gyakorlata alapján, amennyiben beadványozó az elsőfokú eljárásban nem jelölt meg jogszabálysértést, egyáltalán nem csatolt bizonyítékot, illetve az elsőfokú eljárásban az akkor már rendelkezésre álló bizonyítékokat elmulasztotta benyújtani, ezen hiányosságok pótlására a másodfokú eljárásban már nincs lehetősége. A Nemzeti Választási Bizottság ezen álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésében szintén megállapította, hogy egy adott kérelem hiányosságai az adott ügyben hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban nem pótolhatók.
A fent kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a TVB megalapozottan döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. október 22.
 
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke