1428/2014. számú NVB határozat a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1428/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben – Jegyzőkönyv a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményérőlfoglaltak szerint állapítja meg a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 66. § (1) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot. Nem szerezhet mandátumot az a lista, amely a választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább öt százalékát – közös lista esetén legalább tíz százalékát, kettőnél több nemzetiségi szervezet által állított közös lista esetén legalább tizenöt százalékát – nem érte el. Az országos listák által megszerzett mandátumok száma a Nektv. 66. § (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint kerül megállapításra. A Nektv. 67. § (1) bekezdése alapján az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 329. § (3) bekezdése szerint a területi választási bizottságok a szavazóköri jegyzőkönyvek és az általuk végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítják az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy valamennyi területi választási bizottság eleget tett a Ve. 329. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének, és az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító területi választási bizottsági döntések jogerőre emelkedtek.
A Ve. 329. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a területi választási bizottságoknak az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvei alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.
A Ve. 202. § (1)-(2) bekezdése alapján a választási eredményről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, melyeket a választási bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látnak el. Az eredményt megállapító jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 49. számú melléklete határozza meg.
A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg.
II.
A határozat a Nektv. 66-67. §-án, a Ve. 200-202. §-ain, a 308. §-án, a 329. § (3)-(4) bekezdésein, az IM rendelet 49. számú mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. október 22.
 
  
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke