1421/2014. NVB határozat - D. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1421/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság D. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. október 15-én, személyesen eljárva kifogást nyújtott be Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). Beadványának tárgya: „Kifogás benyújtása a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Bem Egyesület) kampánya ellen személyes adatokkal való visszaélés okán”. A kifogásban előadta, hogy 2014. október 12-én egy magánszeméllyel felkereste a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat egyik munkatársát, hogy bejelentsék, a Bem Egyesület olyan választópolgárok részére is elküldte a három lapból álló kampányanyagát, akik megtiltották személyes adataik kampány céljára történő kiadását. Kifogásában rögzítette, hogy többen is jelezték számára, hogy a Bem Egyesület által 2014. október 6-án, október 7-én feladott, kampányanyagot tartalmazó levelet, 2014. október 8-án illetve 9-én megkapták meg. Öt magánszemélyt nevezett meg állítása alátámasztása érdekében, továbbá rögzítette, hogy a Bem Egyesület kampánya e személyekben nagy felháborodást keltett, mert az online regisztráció során, adataik kampánycélú kiadását megtiltották. A Bem Egyesület kifogásolt kampányanyagát, a valamint a kifogásában felsorolt magánszemélyek részére megcímzett, feladóként a Bem Egyesületet tartalmazó boríték másolatát csatolta kifogásához. Kifogásában előadta továbbá, hogy a „borítékokon szereplő adatok alapján úgy látszik (..), hogy valószínűleg az ajánlások gyűjtéséhez kiadott választói névjegyzéket használhatták fel kampányolás céljára”. Kérte, hogy a választási bizottság „szíveskedjen kivizsgálni, megfelelt-e a vonatkozó jogszabályoknak a Bem Egyesület (..) eljárása”.
 
A HVB a kifogást, tekintettel arra, hogy az az országos lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselő-választást érinti, áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
II.
 
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
A Ve. 209. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok annak utolsó napján 16 órakor járnak le.
 
Jelen esetben a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jogsértés elkövetésének időpontja, melytől a kifogás benyújtására nyitva álló három napos határidő kezdete számítandó, a Bem Egyesület által küldött leveleknek a címzettek számára való kézbesítés, vagyis az az időpont, amikor a kifogásban szereplő magánszemélyek a leveleket megkapták. A beadványozó rögzíti, hogy ezeket a kampányanyagokat a kifogásában említett személyek 2014. október 8-án és október 9-én kapták meg. Figyelemmel a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt, a kifogás benyújtására nyitva álló háromnapos objektív határidőre, a kifogás benyújtása 2014. október 8-án megkapott levéllel kapcsolatban 2014. október 11-én 16.00 óráig, 2014. október 9-én megkapott levél esetében 2014. október 12-én 16.00 óráig lett volna lehetséges. A kifogástevő beadványát a leírtakkal szemben 2014. október 15-én nyújtotta be a HVB-hez.
 
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által benyújtott kifogás elkésett.
 
A Ve. 208. §-a rögzíti, hogy a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.459./2009/2. számú végzésére az alábbiakat rögzíti.
 
A Ve. 208. §-ának rendelkezése a jogszabálysértés két formáját szabályozza. Az egyik a választásra irányadó jogszabály megsértése, a másik a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése. Ahhoz, hogy a kifogás érdemi elbírálásra kerüljön vagy az egyikre vagy a másikra hivatkozni kell. A választásra irányadó jogszabályt értelemszerűen a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. Választási eljárási alapelv megsértésére - mely alapelvek Ve. 2. § (1) bekezdésében történő, azonnal áttekinthető és beazonosítható megfogalmazása miatt - azonban az alapelv szövegszerű felidézésével is lehet hivatkozni.
 
Jelen eljárás tárgyát képező beadványban a kifogástevő maga is csak valószínűsíti, és nem állítja, hogy a Bem Egyesület az ajánlások gyűjtéséhez kiadott választói névjegyzéket használta fel kampány céljára. A beadványozó kifogásában sem konkrét jogszabályi rendelkezés, sem valamelyik választási eljárási alapelv megsértésére nem hivatkozik. A Ve. 208. §-a azonban egyértelmű rendelkezést tartalmaz a vonatkozásban, hogy a kifogás benyújtásának hivatkozási alapja valamely, a kifogástevő állítása szerint megvalósult jogsértés lehet. A jogszabálysértésre való hivatkozás helyett nem elfogadható valamely cselekmény megvalósulásának valószínűsítése, a kifogástevőnek állítását és ezáltal jogorvoslati kérelmét arra kell alapoznia, hogy az általa, a jogorvoslat tárgyává tett cselekmény megvalósult, és az a választásra irányadó jogszabály, vagy a választás illetve a választási eljárás alapelveinek megsértésére vezetett.
A Ve. 208. §-a értelmében a Nemzeti Választási Bizottságnak a hivatkozott jogszabálysértés tényét kell vizsgálnia, ezért a jogszabálysértés megjelölése hiányában benyújtott kifogás, a Ve. 215. § c) pontja alapján, érdemi vizsgálat nélküli elutasítást eredményez.
 
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogástevő beadványában, kifogása tárgyaként a személyes adatokkal való visszaélést nevesítette.
 
E tekintetben a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a jogellenes adatkezelés esetén a beadványozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), mint speciális jogszabályban biztosított jogorvoslati rend szerint járhat el. A hivatkozott jogszabály 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Az Infotv. 38. § (2) bekezdése rögzíti továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
 
A személyes adattal való visszaélés a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 219. §-ában szabályozott tényállás, mely megvalósulása esetén a beadványozó a nyomozóhatósághoz fordulhat.
 
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó kifogása választási jogszabálysértésre való konkrét hivatkozást nem tartalmaz, csak olyan jogszabálysértésre való utalást, melynek vizsgálata azonban egyetlen választási bizottság hatáskörébe sem tartozik.
 
A Ve. 215. §-a szerint „a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) (..)
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem”.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Ve. fentiekben idézett rendelkezéseire, megállapítja, hogy a kifogás elkésett, az nem tartalmaz választási jogszabálysértésre való konkrét hivatkozást, valamint az abban megjelölt jogsértés elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
III.
 
A határozat a Btk. 219. §-án, az Infotv. 5. § (1) és 38. § (2) bekezdésén, a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 208. §-án, a 209. §-án, a 212. §-án, a 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 17.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke