142/2017. NVB határozat - Bíró Zoltán magánszemély ügyében eljárva, országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

142/2017. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság Bíró Zoltán magánszemély (a továbbiakban: Szervező) ügyében eljárva, országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdését azzal, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” országos népszavazási kezdeményezés 165 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át a Nemzeti Választási Irodának 2017. november 28-án 16.00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása miatt a Nemzeti Választási Bizottság Szervezőt 165.000 Ft, azaz százhatvanötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000 - 01040391 - 00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V179123112. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. december 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

 

[Az aláírásgyűjtő ívek visszaszolgáltatására vonatkozó törvényi kötelezettség]

 

  1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. június 6-án, 70/2017. számú határozatával hitelesítette Szervező „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” országos népszavazásra feltenni kívánt kérdését. A döntéssel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmet a Kúria Knk.IV.37.558/2017/4. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
  2. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése szerint a szervező az aláírásgyűjtő ívek 14. § (1) bekezdésében meghatározott átvételét követő százhúsz napon belül egy alkalommal nyújthatja be a népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés aláírásgyűjtő íveit a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából. Szervező a hitelesítő döntés jogerőre emelkedését követően, igénylése alapján 2017. július 31-én 18.000 db, a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától.
  3. Mivel Szervező a fentiekben ismertetettek szerint 2017. július 31-én vett át első alkalommal íveket, az aláírásgyűjtésre nyitva álló 120 napos időtartam 2017. augusztus 1-től 2017. november 28-án 16.00 óráig tartott.
  4. Szervező az aláírásgyűjtésre nyitva álló időszak alatt további íveket igényelt, mely alapján 2017. szeptember 22-én 100 darab, az IM rendelet 2. melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívet, majd 2017. október 16-án 4.000 darab, az IM rendelet 1. melléklete szerinti ívet vett át. Szervező tehát igénylései alapján összesen 22.100 darab ívet vett át a Nemzeti Választási Irodától, melyből 22.000 darab a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló ív volt, 100 darab a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló ív volt.
  5. Az Nsztv. 19. § (3) bekezdése szerint a benyújtással egyidejűleg, de legkésőbb az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napján a szervezőnek valamennyi aláírásgyűjtő ívet át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. E kötelezettsége elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból eljárva bírságot kell kiszabnia, melynek mértéke minden be nem nyújtott aláírásgyűjtő ív után ezer forint.
  6. Szervező az aláírásgyűjtésre rendelkezésre álló határidő utolsó napján, 2017. november 28-án 13 óra 40 perckor nyilatkozata szerint 21.930 darab ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.
  7. Az IM rendelet 3. §-a szerint a Nemzeti Választási Irodának ellenőriznie kell, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát jeleznie kell a Nemzeti Választási Bizottságnak.
  8. A Nemzeti Választási Iroda az átvételt követően elvégezte az IM rendelet 3. §-a szerinti ellenőrzést és megállapította, hogy Szervező által átvett 22.100 darab aláírásgyűjtő ívből a törvényes határidőn belül 165 darabot nem adott át, a 2017. november 28-án visszaadott ívek száma pedig 21.935 volt.
  9. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Szervező megsértette az Nsztv. 19. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségét azzal, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?” kezdeményezéshez igényelt aláírásgyűjtő ívek közül az ívek benyújtására rendelkezésre álló határidőig – 2017. november 28. 16.00 óráig – 165 darab ívet nem adott át a Nemzeti Választási Irodának. Mivel az eljárás során a Nemzeti Választási Bizottságnak hivatalból kell eljárnia, és a mulasztás okainak mérlegelésére nincs lehetőség, Szervezőnek ívenként 1000 Ft-ot, összesen 165.000 Ft bírságot kell megfizetnie.

III.

 

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 14. § (1)-(3) bekezdésein, a 19. §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 219. § (3) bekezdésén, az IM rendelet 3-4. §-ain és az 1-2. mellékletein, az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 8. §-án, a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 20/A. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. december 15.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke