1419/2014. NVB határozat - a King Company Kft. ügyvezetője Király József által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1419/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a King Company Kft. (7090 Tamási, Deák Ferenc u. 40.) ügyvezetője Király József (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 40/2014. (X. 13.) számú határozat elleni fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. október 10-én Dombóvár és Tamási Helyi Választási Bizottságaihoz – azonos tartalommal – kifogást terjesztett elő. Kifogásában előadta, hogy a Tamásiban és Dombóváron megjelenő „Sárga Hirdető” nevű reklám hetilap 2014. október 9-én megjelent 40. számában a címoldalon, a 2., a 3., a 7. és a 8. oldalakon összesen 6 különböző politikai hirdetés jelent meg úgy, hogy az újság nem rendelkezik nyilvántartásba-vételi azonosítóval és nem nyújtotta be árlistáját az Állami Számvevőszékhez.
Az érintett két helyi választási bizottság elnöke a kifogásokat – hivatkozva a Ve. 151. §-ára – mint a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatokat, a TVB-hez átette.
A TVB a kifogásokat egyesítette és azoknak helyt adva a 40/2014. (X. 13.) számú határozatában megállapította, hogy a King Company Kft. jogszabálysértést követett el azzal, hogy választási kampányidőszakban az általa kiadott „Sárga Hirdető” hetilap 2014. október 9-i számában 6 politikai hirdetést nem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 148. §-ban foglalt szabályok szerint tette közzé. A TVB megállapította, hogy a King Company Kft a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti hatósági nyilvántartásban nem szerepel, hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásában nem tette közzé. Mindezek alapján a TVB megállapította, hogy a politikai hirdetés közlésére a „Sárga Hirdető” reklám hetilap nem volt jogosult és a 2014. október 9-i számában közölt 6 politikai hirdetéssel megsértette a Ve. 148. §-ában foglaltakat.
A TVB a jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől és kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét a „Sárga Hirdető” legközelebbi számában a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A TVB kötelezte továbbá a King Company Kft-t 203 000 forint bírság megfizetésére.
II.
Beadványozó 2014. október 15-én 9 óra 27 perckor fellebbezést nyújtott be a TVB határozatával szemben. Fellebbezésében előadta, hogy a TVB helyesen állapította meg azt, hogy nem szerepel a hatósági nyilvántartásban, ugyanis a Ve. 148. §-ában foglalt előírásokról nem volt tudomása. A hirdetéseket a mindenkori árjegyzék szerinti ellenérték fejében tették közzé, egyetlen jelölt hirdetését sem utasították vissza, ezzel biztosították a jelöltek közötti esélyegyenlőséget. A mulasztását fellebbező elismerte, de a kis létszámú szerkesztőségi kapacitásra hivatkozva kéri a kiszabott bírság méltányosságból történő elengedését.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés az alábbiak miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy fellebbező beadványában nem hivatkozott a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján a választási bizottság által hozott határozat jogellenességére, továbbá nem hivatkozott választásra irányadó jogszabály vagy választási és választási eljárási alapelvek megsértésére, különös tekintettel arra, hogy fellebbező beadványában a választási bizottság által megállapított jogsértés elkövetését kifejezetten elismerte és kizárólag a bírság összegszerűségét vitatta. A Ve. hivatkozott rendelkezései alapján a fellebbezésnek kötelező tartalmi elemként tartalmaznia kell jogszabálysértésre történő hivatkozást.
A média kampányban való részvételével kapcsolatban kiszabható bírság összegével kapcsolatban a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdését kellett alkalmazni. Ez kimondja, hogy annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A média kampányban való részvételével kapcsolatban kiszabható bírság mértékét a Ve. 152. § (3) bekezdése a kötelező legkisebb munkabér ötvenszeresében maximalizálja.
Fellebbezést lehet benyújtani a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezőnek a bírság kiszabásával kapcsolatos beadványa kizárólag személyes körülményeivel kapcsolatos szempontokat említ, míg a választási bizottság elsőfokú határozatának mérlegelésére nem hivatkozik.
A Ve. 231. § (1) bekezdés alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza – a Ve. 224. § (3) bekezdésében előírt – a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint a fellebbezés jogalapját.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdésre – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 152. §-án, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 17.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke