1418/2014. NVB határozat - Horváth Tibor elnök által a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1418/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Horváth Tibor elnök által a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet (továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 262/2014. (X. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az FVB 2014. október 13-án hozott 262/2014. számon határozatot a fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapítása tárgyában. Az FVB határozata alapján a Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet listáján Nagy Sándor szerzett mandátumot.
Beadványozó 2014. október 15-én fellebbezést nyújtott be az FVB határozata ellen. Állítása szerint kiderült, hogy a Magyarországi Összefogás Roma Rom szervezet képviseletében mandátumot szerző Nagy Sándor „bizonyíthatóan nem roma származású”. Előadta, hogy ezzel Nagy Sándor megtévesztette a roma származású választókat, és választási csalást követett el. A fentiekre hivatkozással kérte Nagy Sándor törlését a roma névjegyzékből, valamint kezdeményezte visszahívását.
II.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés b) pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, c) pontja szerint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy az nem tartalmazza beadványozó székhelyét, valamint bírósági nyilvántartásba-vételi számát, melyek jogi személy beadványozó esetén a Ve. fent hivatkozott rendelkezései értelmében a fellebbezési kérelem kötelező tartalmi elemeinek minősülnek. Ezen okból a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy eredmény elleni jogorvoslatot a Ve. 241. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabálysértések valamelyikére kell alapozni. E körben utal a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú végzésében kifejtett jogi álláspontra, mely szerint a választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéb választási jogorvoslatokhoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. Beadványozó fellebbezésében sem a Ve. fent hivatkozott rendelkezésében az eredmény elleni jogorvoslatok esetén előírt jogszabálysértés, sem a Kúria végzésében hivatkozott bizonyíték nem került megjelölésre. A fentiek alapján a fellebbezés ezen okból sem alkalmas érdemi vizsgálatra.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a Ve. 130. § (3) bekezdése szerint a jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján vonhatja vissza. Ezen okból Nagy Sándor visszavonására nincs jogszabályi lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 17.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke