1415/2014. NVB határozat - Makai István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1415/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Makai István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 262/2014. (X. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az FVB a 262/2014. (X. 13.) sz. határozatában megállapította a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott választásának eredményét. Az FVB határozatának mellékletét képző jegyzőkönyv szerint a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán megszerezhető hét mandátumból hármat a LUNGO DROM, kettőt az RPT, egyet az ÉKE és szintén egy mandátumot a ROMA ROM jelölő szervezet szerzett.
 
II.
Beadványozó a TVB 262/2014. (X. 13.) sz. határozata ellen 2014. október 14-én fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a Roma Polgári Tömörülés és a Lungo Drom által kapott szavazatok különbsége „elenyésző (mindösszesen 8 szavazat), és a rontott szavazólapok száma kimagaslóan magas (568 db)”. Mindezek alapján beadványozó indítványozta a szavazatok újraszámlálását.
III.
A jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a fellebbezés indokai között az első fokon eljáró választási bizottság által hozott határozat jogellenessége szerepelhet. Az eredmény elleni jogorvoslatok esetében a fellebbezés hivatkozási alapjait a Ve. 241. § (2) bekezdés a) és b) pontja taxatíve rögzíti.
A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelmében konkrét bizonyíték és jogi okfejtés nélkül indítványozta a szavazatok újraszámlálását. A Nemzeti Választási Bizottság következetes joggyakorlata szerint önmagában a szavazatkülönbség alacsony mértéke, illetve a rontott szavazatok magas száma nem alapozza meg a választókerületben leadott valamennyi érvénytelen szavazat újraszámolását.
E körben utal a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria Kvk.II.37.500/2014/6. számú végzésében kifejtett jogi álláspontra, mely szerint a választási eredmény elleni jogorvoslat annyiban is speciális az egyéb választási jogorvoslatokhoz képest, hogy a törvénysértés pontos megjelölése mellett annak bizonyítékait is olyan fokon kell megjelölni, illetve hivatkozni, amely legalább a valószínűsítés szintjén alátámasztja az eredmény megállapítása során bekövetkezett jogsértéseket. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint önmagában a szavazatkülönbségre, illetve a rontott szavazatok magas számára történő hivatkozás sem a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltát, sem a szavazóköri eredmények összesítésére vagy a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértését nem támasztja alá.
Mindezek alapján a beadványozó fellebbezése konkrét, a Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogszabálysértésre való hivatkozást nem tartalmaz.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja rögzíti, hogy amennyiben a fellebbezés jelölő szervezet képviseletében kerül benyújtásra, úgy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja az érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítást fűzi jogkövetkezményként ahhoz, amennyiben a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a nyilvántartásba-vételi számot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Roma Polgári Tömörülés egyesületet a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 2014. augusztus 8-án vette jelölő szervezetként nyilvántartásba a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. Beadványozó a jelölő szervezetnek a Nemzeti Választási Rendszerben is rögzített törvényes képviselője, aki jogosult a szervezet nevében és képviseletében országos illetékességgel eljárni. A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó fellebbezését a jelölő szervezet képviseletében eljárva nyújtotta be, azonban a szervezet adatai közül csak a szervezet székhelyét adta meg, bírósági nyilvántartásba-vételi számát nem.
Tekintettel arra, hogy a beadványozó fellebbezése sem a jogszabálysértésre való hivatkozást, sem a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát nem tartalmazza, melyek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei, a jogorvoslati kérelmet a Bizottság a Ve. 231. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
IV.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontján, a 224. § (3) bekezdés a) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 15.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke