1412/2014. NVB határozat - dr. H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              1412/2014. számú határozata          
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. M. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 11-én 23 óra 51 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országos választási kampányával szemben. Kifogásában előadta, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség kampánya a választási eljárás alapelvei közül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti alapelvet sérti. Álláspontja szerint emellett, mivel a választók befolyásolása a hatalmi helyzetből való fenyegetéssel a visszaélés tényállását valósítja meg, a kampány az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdése szerint alkotmánysértő is.
A kifogástevő jogorvoslati kérelmében előadta, hogy „A jogsértés úgy valósul meg, hogy választási stratégiai elemként a kormány pozícióját zsarolásra használja fel” továbbá „Az országban több helyen azzal kampányol, hogy ha a jelöltjeiket választják meg, akkor a települések sokkal jobban járnak, mert fejlesztési forráshoz jutnak…”. Ezzel álláspontja szerint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak sérelmét megvalósító módon kampányol.
A kifogástevő szerint a fentiek a kampány során még meg sem választott ellenzéki képviselők számára a nehezített együttműködést vetítik előre pontosan nem is ismert területen és helyzetekben. Kifogástevő szerint mindezzel sértő és diszkriminatív elvek valósulnának meg és ezzel a kormánypárt a hatalmával visszaélne.
Beadványozó kifogásában előadottak alátámasztására a szegedma.hu internetes oldalon 2014. október 7-én közzétett, „Vegyük le a féket Szegedről, hadd repüljön!” című cikket és az index.hu sajtótermékben 2014. október 9-én megjelent „Ez nem zsarolás, hanem egy lehetőség” című cikkben szereplő választási plakátról készült fényképfelvételt jelölt meg.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által benyújtott kifogással kapcsolatos iratanyagot áttekintve megállapítja, hogy beadványozó a jogszabálysértés bizonyítékaként a szegedma.hu és az index.hu oldalon megjelent cikkeket jelölte meg.
A Ve. 43. §-a szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a kifogásnak a vélelmezett jogszabálysértés bizonyítékait is tartalmaznia kell. A Nemzeti Választási Bizottság 1372/2014. számú és az 1356/2014. számú határozatában – melyet a Kúria Kvk.I.37.995/2014/4. számú végzésével helyben hagyott – kifejtett jogi álláspontja szerint a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. A választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan a választási szervek elsősorban a kérelmező által csatolt bizonyítékokat tudják értékelni. A Bizottság álláspontja szerint nincs lehetőség egy kifogásban állított jogszabálysértés érdemi vizsgálatára akkor, ha nem állnak rendelkezésre olyan tényeken alapuló bizonyítékok, amelyek a jogszabályi rendelkezésekkel összevethetők lennének. Érdemi bizonyíték hiányában a vélelmezett jogsértés és annak indokai sem ítélhetők meg, illetve értékelhetők.
A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogásban megjelölt index.hu cikk a paksi helyi önkormányzati választás előzményeiről és a polgármester-jelöltekről szól, melyben illusztrációként egy választási plakát fényképe is megjelent, míg a szegedma.hu oldalon megjelent írás Orbán Viktorral készített interjú keretében megfogalmazott véleményeket tartalmaz.
A Bizottság rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtójának a kötelezettsége, hogy az állításainak igazolására az eljárás tárgyához, a jogsértés súlyához, jellegéhez és a tényállási elemeihez igazodó bizonyítékot terjesszen elő. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti azt a tényt is, hogy a kifogástevő jogorvoslati kérelme a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országos kampányára vonatkozik, ezzel szemben a megjelölt sajtótermékekben közzétett tartalmak a beadványozó állításait nem támasztják alá. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogástevő azon kijelentésének bizonyítására, igazolására – miszerint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országos kampánya során zsarolás történt volna – semmilyen érdemi bizonyítékot nem szolgáltatott.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó kifogása a jogszabálysértést alátámasztó bizonyíték hiánya miatt érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
Fentiekben részletezett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást a Ve. 215. § c) pontjában foglaltak alapján – mivel az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékait – azt érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 43. §-án, a 212. § (2) bekezdés b) pontján, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 15.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke