1411/2014. NVB határozat - a Dr. Ignácz Dávid által a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció valamint az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
      1411/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Ignácz Dávid (továbbiakban: beadványozó) által a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció valamint az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 74/2014. (X. 10.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 9-én 11:28 órakor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (MIKOM Nonprofit Kft.), mint a Miskolci Napló elnevezésű kiadvány kiadója ellen. Kifogásában előadta, hogy a Miskolci Napló 2014. évi 34., 35., 36., 37., 38. 39., 40. számai döntő mértékben a Fidesz – KDNP jelölőszervezetet, vagy annak polgármesterjelöltjét népszerűsítik, illetve ezen lapszámok címoldalai a Fidesz – KDNP reklámjainak, plakátjainak szín/formavilágával egyeznek és ezek szlogenjei köszönnek vissza. Álláspontja szerint a Miskolci Napló ezen eljárása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint az e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. A fentiekre hivatkozással kérte a jogszabálysértés megállapítását, a MIKOM Nonprofit Kft. eltiltását a jogszabálysértéstől, valamint bírság kiszabását.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az álláspontja szerint elkésett. A TVB kifejtette, hogy a Miskolci Napló beadványozók által hivatkozott utolsó száma 2014. október 4-én jelent meg, így a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő 2014. október 7-én lejárt. Álláspontja szerint egy sajtótermék kiadása egyszeri cselekmény, ezért az nem minősül a Ve. 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatos tevékenységnek. Ezen állításának alátámasztására hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 1368/2014. számú – szintén a Miskolci Napló ügyében hozott – határozatában foglaltakra.
A TVB határozata ellen beadványozó fellebbezést nyújtott be, amelyben előadta, hogy a TVB jogellenesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, mivel a Miskolci Napló esetében a jogszabálysértés a Ve. 209. § (2) bekezdése szerinti folyamatos tevékenységnek tekinthető. Beadványozó hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 1357/2014. számú határozatára, amely esetében álláspontja szerint a kifogás nem került érdemi vizsgálat nélküli elutasításra a műsorszámok leadását követő 3 napos határidő túllépése okán. Erre hivatkozással kérte a TVB határozatának megváltoztatását.
II.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy az nem beadványozó mint magánszemély által, hanem az általa képviselt jelölő szervezetek képviseletében lett benyújtva. A fellebbezési kérelem nem tartalmazza a jelölő szervezetek székhelyét, amely jogi személy beadványozó esetén a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezés kötelező tartalmi elemének minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fenti kötelező tartalmi elem hiányában a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 15.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke