141/2014. NVB határozat - Sz. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                   141/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. V. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Fejér megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2014. (II. 26.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Dr. Sz. P. F. magánszemély (a továbbiakban: kifogástevő) 2014. február 23-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Mór Város közterület-felügyeletének vezetője 2014. február 21-én nem engedélyezte a Városi Piac bejárata előtt választási gyűlés tartását az Együtt – a Korszakváltók Pártja részére, arra hivatkozva, hogy a jelölő szervezet nem rendelkezett közterület foglalási engedéllyel és nem fizette be a területfoglalásért fizetendő díjat. Állítása szerint a közterület-felügyelet vezetője azon okból kérte az engedély bemutatását, és a díj megfizetését, hogy az ún. kitelepülő pult önálló hirdető-berendezésnek minősül. Ezzel szemben kifogástevő arra hivatkozott, hogy az érintett tevékenység választási gyűlésnek minősül, ami szabadon tartható az érintett helyen és időszakban. A fentiek alapján kérte kifogástevő az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és tiltsa el a közterület-felügyeletet és annak vezetőjét a további jogsértésektől.
 
Az OEVB 2014. február 26-án tartott ülésén 8/2014. (II. 26.) számú határozatával a kifogást elutasította. Az OEVB álláspontja szerint bár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakba: Ve.) 146. §-a pontosan nem definiálja a választási gyűlés fogalmát, a jogszabályszöveg feltételez egyfajta szervezettséget, illetve felelős személy jelenlétét a gyűlés helyszínén, ami az érintett tevékenység esetében nem volt megállapítható. Kifogástevő továbbá nem nyújtott be olyan bizonyítékot, ami a hivatkozott választási gyűlés megtartását igazolta volna. Az OEVB álláspontja szerint jelen esetben a Ve. plakátokra vonatkozó 144. §-át sem kell alkalmazni. Álláspontja szerint a kitelepülő pult önálló hirdető-berendezésnek minősül, amire a Ve. 144. § (6) bekezdése szerint a közterület-használatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ami jelen esetben Mór Városi Önkormányzat Képviselő 9/1998. (III. 31.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet rendelkezései alapján a hirdető-berendezés elhelyezése közterület-használati engedély köteles.
 
II.
 
Beadványozó 2014. február 27-én az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Álláspontja szerint az OEVB határozata a Ve. 123. § (1) bekezdésébe, 144. § (3) bekezdésébe valamint 145. § (1) bekezdésébe ütközik, valamint sérti az Alaptörvény VIII. cikk (1) bekezdésében szabályozott békés gyülekezéshez való jogot. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát változtassa meg, állapítsa meg a jogszabálysértést, illetve a jogszabálysértő módon eljáró közterület-felügyeletet tiltsa el a további jogszabálysértésektől.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helyesen állapította meg, hogy az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet hivatkozott ún. kitelepülő pultja önálló-hirdetőberendezésnek minősül, amire a Ve. 144. § (6) bekezdése alapján a közterület-használatról szóló jogszabályok vonatkoznak. A Nemzeti Választási Bizottság szerint a Rendelet ilyen jogszabálynak minősül, ezért a közterület-felügyelet és annak vezetője jogosult volt annak rendelkezései szerint eljárni. Helyesen állapította meg az OEVB továbbá, hogy kifogástevő nem bizonyította, hogy az érintett helyszínen és időpontban a jelölő szervezet választási gyűlést tartott volna. Ezzel szemben a fellebbezés több helyen is kifejezetten megemlíti, hogy a jelölő szervezet aktivistái ajánlásokat gyűjtöttek, valamint a kifogáshoz bizonyítékként mellékelt linken található fényképfelvételek is ezt támasztják alá. A Ve. is egyértelműen két, különböző tevékenységként nevesíti az ajánlások gyűjtését illetve választási gyűlés tartását. Ezen okból a Ve. 145. §-ában foglaltak megsértése sem állapítható meg. Megfelelően járt el az OEVB akkor is, amikor a Ve. választási plakátokra vonatkozó 144. §-ának alkalmazását is mellőzte. A Nemzeti Választási Bizottság ugyan osztja beadványozó álláspontját a tekintetben, hogy az ajánlásgyűjtés helyére vonatkozóan kizárólag a Ve. 123. §-a állapít meg korlátozást, az ajánlásgyűjtés módja tekintetében azonban alkalmazandók más jogszabályokban szereplő korlátozások, jelen esetben a Rendeletben rögzített szabályok a közterület-használatról.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a gyülekezési jog hatálya kiterjed a választási gyűlésekre is. Az Alkotmánybíróság 4/2007. (II. 13.) AB határozata szerint a gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények célja az, hogy a gyülekezési joggal élő polgárok közös véleményt alakítsanak ki, illetve nézeteiket másokkal megosszák és közösen juttassák kifejezésre. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a gyülekezési jogra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók a jelölő szervezetek ajánlásgyűjtésére, mivel ilyen esetekben a jelölő szervezetek élnek közvetlen megkereséssel a választópolgárok irányába, nem pedig a gyülekezési joggal élő választópolgárok alakítanak ki közös véleményt, illetve osztják meg másokkal nézeteiket. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a választási gyűlésekre beadványozó álláspontjával ellentétben a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (továbbiakban: Gyülekezési tv.) hatálya nem terjed ki, ezt a 3. § a) pontja kifejezetten kizárja, ezen okból abban az esetben sem lennének alkalmazhatóak a Gyülekezési tv. rendelkezései, ha az érintett tevékenység választási gyűlésnek minősülne.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 123. §–án, 144. §-án, 145. §-án, a Gyülekezési tv. 3. § a) pontján, az Alkotmánybíróság 4/2007. (II. 13.) AB határozatán, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke