141/2013 OVB határozat - Vecsei József által az Országos Választási Szövetség képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
141/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. augusztus 29-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Vecsei József (továbbiakban: beadványozó) által az Országos Választási Szövetség képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest, Pf. 547.; fax: 06-1-7950304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. augusztus 5-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés vizsgálja ki, hogy a bankok és a devizaadósok között létrejött szerződés a törvényi előírásnak megfelel- e?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés a Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés e) pontjának tiltó rendelkezésébe ütközik, amely szerint nem lehet országos népszavazást tartani az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetalakítási kérdésről. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben szereplő vizsgálat lefolytatására az Országgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság keretei között kerülhetne sor. A Bizottság álláspontja szerint a vizsgálóbizottság létrehozása olyan szervezetalakítási kérdés, mely Alaptörvényben meghatározott tiltott tárgykörnek minősül, így a kérdésben országos népszavazás nem tartható.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek. Az egyértelműség követelménye a népszavazáshoz való jog garanciális eleme, mely magában foglalja a választópolgári és a jogalkotói egyértelműség követelményét is. A választópolgári egyértelműség követelménye, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni, míg a jogalkotói egyértelműség arra vonatkozik, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és amennyiben igen, milyen jogalkotásra köteles. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés sem a választópolgár sem a jogalkotó számára nem egyértelmű.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy sem a választópolgárok sem a jogalkotó számára nem egyértelmű az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő „devizaadósok” és „bankok” kifejezések. A szóhasználat alapján ugyanis nem dönthető el, hogy pontosan milyen alanyi kört foglalnak magukban a kifejezések, valamennyi pénzintézetet vagy csak amelyek deviza alapú hiteleket nyújtottak, illetve a „devizaadósok” kifejezés valamennyi vagy csak például a lakáscélú devizahitellel rendelkezőket takarja.  A kezdeményezés szövegéből nem határozható meg az sem egyértelműen, hogy milyen tárgyú szerződések felülvizsgálatára vonatkozó szabályozás megalkotására irányul a népszavazási kérdés. A kezdeményezés szövegéből az sem derül ki továbbá, hogy a szerződéses jogviszonyokra vonatkozó mely törvény általi megfelelés vizsgálatát kívánja elérni a beadványozó.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés sem a választópolgári sem a jogalkotói egyértelműség követelményének nem felel meg, tekintettel arra, hogy az abban szereplő pontatlan meghatározások miatt a választópolgárok számára egy esetleges népszavazás megtartása során nem lenne egyértelmű, hogy pontosan milyen tartalmú kezdeményezés támogatásáról döntenek és a jogalkotó számára sem lenne egyértelmű, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás esetén milyen tartalmú jogszabály megalkotására lenne kötelezett.
 
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazás tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés e) pontján, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke