1407/2014. számú NVB határozat a Vetési Imre, a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Dunakeszi Polgár városi magazin kiadó-főszerkesztője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1407/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Vetési Imre, a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, a Dunakeszi Polgár városi magazin kiadó-főszerkesztője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 160/2014. (X. 07.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Egy magánszemély 2014. október 6. napján kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a Dunakeszi Polgár elnevezésű városi magazin XV. évfolyam 10. számával kapcsolatban. A magazint Dunakeszi Város Önkormányzata képviselő-testületének 271/2010. (VII.01.) sz. határozata alapján a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. adja ki, mint „Dunakeszi Város közszolgálati havilapját”. A Dunakeszi Polgár városi magazin 2014. év októberi számában a szerkesztőség a nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek számára bár azonos méretű bemutatkozási lehetőség megjelentetésére adott lehetőséget, a kifogástevő szerint valójában a FIDESZ-KDNP jelöltjének, illetve e jelölő szervezeteknek cikkeivel nagyobb megjelenési lehetőséget biztosít, mint a többi jelölő szervezetnek.
A kifogástevő álláspontja szerint a közhatalmat megjelenítő sajtótermék megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet, azzal, hogy az egyenlő arányban biztosított bemutatkozáson túl aránytalanul nagy mértékben az egyik jelölő szervezet javára közölt tudósításokat. Kérte a TVB-től a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontjai alapján a jogsértés megállapítását, a Dunakeszi Polgár városi magazin kiadóját a további jogsértéstől eltiltani, továbbá a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kiadó kötelezését a következő lapszámban a TVB határozata rendelkező részének közlésére.
A TVB a kifogást megvizsgálva annak helyt adott, megállapította, hogy a Dunakeszi Polgár városi magazin havilap XV. évfolyam 10. számában megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt választási eljárási alapelvet. A TVB eltiltotta a Dunakeszi Polgár városi magazint a további jogsértéstől és kötelezte határozata rendelkező részének a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon való közzétételre. A TVB a Ve. 152. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 100.000,-Ft bírság megfizetésére is kötelezte a Dunakeszi Polgár városi magazint.
II.
Beadványozó 2014. október 10-én 15 óra 41 perckor elektronikus úton küldte el fellebbezését a TVB határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Iroda részére. A jogorvoslati kérelmét a levelező rendszer, annak 15 óra 44 perckor megküldött tájékoztatása szerint nem kézbesítette. A beadványozó 2014. október 10-én 19 óra 56 perckor küldött elektronikus levelében arról tájékoztatta a Pest Megyei Területi Választási Iroda munkatársát, hogy „már kétszer jött vissza a levél sikertelen kézbesítés címén” ezért ismételten megküldi jogorvoslati kérelmét, annak mellékleteit pedig külön-külön küldi el.
Fellebbezésében előadta, hogy a TVB nem kellő körültekintéssel járt el a kifogás elbírálása során, csak a kifogástevő álláspontját vette figyelembe. Fellebbezésében rögzítette, hogy a Dunakeszi Polgár városi magazin magánkiadású újság, nem Dunakeszi közszolgálati havilapja. Az újság azonban Dunakeszi Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján a mindenkori aktuális lapszám 2/3-ban az Önkormányzat döntéseiről, a városi fejlesztésekről, a kulturális- és sportéletről köteles tájékoztatást adni. Ahogyan az elmúlt években, úgy a kifogással érintett lapszámban is e szerint tájékoztatták a város lakosságát. A beadványozó hangsúlyozta, hogy a kifogástevő állításával szemben a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunakeszi Szervezete számára is biztosította a nyilvánosságot, melyre példaként a 2014. augusztusi lapszámot említette. A beadványozó rögzítette, hogy a TVB határozatának 2. oldalán szereplő cikkekben megjelenő személyek, nem jelölti minőségükben, hanem jelenleg is betöltött tisztségükben, polgármesterként és képviselőként szerepeltek. A cikkek politikai tartalommal nem rendelkeztek, mint szerkesztő különös gondot fordít a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Hivatkozott továbbá a Kúria azon eseti döntésére, melyben kimondta, hogy az önkormányzat eredményeiről való tájékoztatás a kampányidőszak alatt sem tiltott. A beadványozó szerint a magazin nem sértett választási eljárási alapelvet, ezért kérte a TVB határozatának megváltoztatását és mentesítését az abban kiszabott joghátrányok alól.
A Nemzeti Választási Iroda a tényállás teljes körű tisztázása érdekében felkérte a Pest Megyei TVI érintett munkatársát, hogy nyilatkozzon arról, hogy mikor érkezett meg jelen eljárás tárgyát képező jogorvoslati kérelem a Területi Választási Irodához.
A TVI munkatársa megküldte 2014. október 10-i levelezésének adatait 13 óra 3 perctől. A csatolt dokumentumból egyértelműen látszik, hogy a beadványozó 2014. október 10-én 19 óra 58 perckor küldött levele érkezett meg a TVI munkatársának e-mail címére. A levél tárgya „Fellebbezés Fwd: Re: 160/2014 TVB határozat”.
III.
A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdései szerint a fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni, úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.
A Nemzeti Választási Bizottság először azt vizsgálta, hogy a TVB eleget tett-e a Ve. 46. § cb) pontjában foglalt követelménynek, mely szerint a választási bizottság határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a TVB jelen ügyben érintett határozata rendelkezik a fellebbezésre jogosultak alanyi köréről, a jogorvoslati kérelem benyújtásának módjáról (személyesen, levélben, e-mailben, telefaxon) és helyéről (székhely, postafiók és faxszám megjelölésével). A határozat továbbá a jogorvoslati határidőre vonatkozóan is pontos tájékoztatást ad, rögzíti, hogy a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az 2014. október 10-én 16.00 óráig megérkezzen.
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a fellebbezés tárgyává tett határozat elektronikus úton került megküldésre a beadványozó részére, valamint a Pest Megyei Önkormányzat honlapjának Önkormányzati választások, 2014. október 12. menüpontja megjelöli a Pest Megyei Területi Választási Iroda és a TVB elektronikus címét is.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a TVB határozata a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartalmazta a fellebbezés benyújtására vonatkozó minden olyan információt, amely a választópolgár, a jelölő szervezet, valamint az ügyben érintett jogi személy számára szükséges a fellebbezés előterjesztéséhez.
A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezés akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha három napon belül megérkezik a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. Ebből következik, hogy nem tekinthető határidőben benyújtottnak a fellebbezés, ha a beadványozó kérelmét három napon belül (akár elektronikus úton, akár postán stb.) elküldi ugyan a választási iroda számára, azonban az technikai vagy egyéb okból kifolyólag nem kerül határidőben, a harmadik napon 16.00 óráig kézbesítésre. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy figyelemmel a Ve. 231. § (3) bekezdésére, a beadványozó fellebbezése 2014. október 10-én 16.00 óráig az annak elbírálására jogosult Nemzeti Választási Bizottsághoz sem érkezett meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozónak, a Pest Megyei Területi Választási Irodához 2014. október 10-én 19 óra 58 perckor megérkezett fellebbezése a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn túl került benyújtásra.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja rögzíti továbbá, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. Gazdasági társaságok esetében ez a cégjegyzékszámot jelenti. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó kérelmét a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójaként, mint a Dunakeszi Polgár városi magazin kiadó-főszerkesztője nyújtotta be. A jogorvoslati kérelemben azonban csak a Kft. székhelye került rögzítésre, cégjegyzékszáma nem.
A Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontjai szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, illetve nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó fellebbezése a törvényes határidőn túl került benyújtásra, illetve az nem tartalmazza a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. cégjegyzékszámát, melynek képviseletében eljárva benyújtásra került a jogorvoslati kérelem.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, a 46. § cb) pontján, a 224. §-án, a 231. § (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke