140/2014. NVB határozat - Kovács András a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
        140/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kovács András a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/2.OEVB/2014. (II. 27.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Budapest 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Petre-Varga Fruzsina Zsuzsanna egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 14/2.OEVB/2014. (II. 27.) számú határozatában visszautasította. Az OEVB megállapította, hogy a jelölő szervezet 69 db ajánló íven 485 ajánlást adott le, melyekből 338 db volt érvényes.
Az OEVB tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges érvényes ajánlások száma nem érte el az egyéni választókerületi jelöltséghez szükséges ötszázat, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (2) bekezdésére, a jelölt bejelentését visszautasította.
Beadványozó 2014. február 28-án beadványt nyújtott be az OEVB-hez, amelyben – hivatkozva a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. számú iránymutatására és a Nemzeti Választási Iroda elnökének levélben tett ajánlására – kérte az ajánlások újraszámlálását.
Az OEVB – tekintettel arra, hogy a beadvány tartalma alapján fellebbezésnek minősül – azt továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
II.
 
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbező azon magatartását, mely szerint a jelölt bejelentése során leadott aláírások száma eleve nem érte el a törvényi minimumot és ennek ellenére jogorvoslati eljárás keretében az aláírások újraszámlálását kéri, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközőnek minősíti.
A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint „Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.”
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) megállapítja, hogy a fellebbező beadványában – konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül – kizárólag az NVB iránymutatására és a Nemzeti Választási Iroda elnökének levelére hivatkozva kéri az ajánlások újraszámlálását, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Vjt. 6. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke