1394/2014. NVB határozat - Farmos Község Önkormányzata nevében eljáró Horváth László polgármester által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1394/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Farmos Község Önkormányzata (2765 Farmos, Fő tér 1.) nevében eljáró Horváth László polgármester (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 167/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatát kizárólag a bírságot érintő részében megváltoztatja, egyebekben helyben hagyja.
A Nemzeti Választási Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár helyi lineáris médiaszolgáltatót 203.000 Ft (azaz kétszázháromezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V140025024. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. október 7. napján kifogást nyújtott be a Farmos Község Önkormányzata által üzemeltetett Farmos TV ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 2. § c) pontjában foglalt, a jelöltek közötti esélyegyenlőség megsértése miatt, tekintettel a Ve. 147. § (1) bekezdésére. Előadta, hogy 2014. október 3-án, 18 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében a képviselő- és polgármesterjelöltek bemutatkozását a Farmos TV rögzítette, viszont a 2014. október 5-i adást megtekintve tapasztalta, hogy a kb. 20 perces bemutatkozása nem került adásba.
Tájékoztatták arról, hogy a fórum összesen 53 db fájlban került rögzítésre, amelyből a 35. és 41. fájlokat a kamera hibásnak jelezte, így a kifogástevő bemutatkozása a 41. fájl hibája miatt nem került adásba. Kifogástevő véleménye szerint a részére átadott DVD nem az eredeti vágatlan anyag, mivel az nem tartalmazza a hibás fájlokat. Tekintettel arra, hogy a média pártatlansága és az esélyegyenlőség biztosítása kiemelkedően fontos egy település életében, ezért a kifogástevő kérte a kifogásban foglaltak megvizsgálását és indítványozta a Farmos TV-t üzemeltető önkormányzat kötelezését a helyi újság egy különszámának megjelentetésére, tekintettel arra, hogy a helyi tv a választásig már nem sugároz adást. A kifogás tevő hivatkozott arra is, hogy a Farmos TV-t a Pest megyei TVB 143/2014. (X.3.) számú határozatában már marasztalta az esélyegyenlőség sérelmére tekintettel.
A TVB 167/2014. (X. 07.) számú TVB határozatában rögzítette, hogy a Farmos TV 2014. október 3-án az önkormányzati választáson induló képviselő- és polgármesterjelöltek bemutatkozását lehetővé tette, viszont a kifogástevő 20 perces bemutatkozása – szemben más jelöltekkel – nem szerepelt az 2014. október 5-i adásban. A TVB azt nem vizsgálhatta, hogy valóban megsérültek-e a fájlok a felvétel késztése során vagy szándékosan vágták-e ki a kifogással érintett műsorrészt az adásból, azonban azt megállapította, hogy ezáltal a beadványozó rövidebb időtartamban jutott szóhoz a nyilvánosság előtt levetített műsorban, mint más jelöltek.
Fentiek szerint a TVB a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Farmos TV ismételten megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti választási eljárási alapelvet. A TVB a Farmos TV-t a határozat rendelkező részének a jogsértő tartalommal azonos napszakban és ahhoz hasonló módon való közzétételére, valamint százezer forint bírság megfizetésére kötelezte.
 
II.
A Farmos Község Önkormányzatát képviselő beadványozó 2014. október 8-án fellebbezést nyújtott be a TVB 167/2014. (X. 07.) számú TVB határozatának pénzbírságot megállapító része ellen. Fellebbező előadta, hogy a jelöltek bemutatkozását nem kívánta akadályozni senki. Az műsort élő és nyilvános beszélgetések során rögzítették, ezért a fellebbező jogosulatlannak tartja az önkormányzattal szemben kiszabott bírságot és annak mértékét is, ugyanis álláspontja szerint a kamera meghibásodását nem lehet ismétlődő jellegnek tekinteni.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság a Farmos TV 2014. október 5-i adásával kapcsolatban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató lehetővé tette és törekedett is arra, hogy a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármester-választáson induló valamennyi jelöltnek bemutatkozási lehetőséget biztosítson. A Bizottság rögzíti azt a tényt – melyet a fellebbező is elismert – hogy Boros Zoltán jelölt esetében a kb. 20 perces bemutatkozására vonatkozó műsorrész nem került a Farmos TV-ben 2014. október 5-én sugárzott adásában leadásra.
A Nemzeti Választási Bizottság utal arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt esélyegyenlőségre vonatkozó választási alapelvnek általános jelleggel, a választási eljárás szabályainak alkalmazása során minden esetben érvényesülni kell. A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében rögzített jogi okfejtés és a Nemzeti Választási Bizottság által következetesen alkalmazott joggyakorlat szerint a választási eljárásban a kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – fentiekre is tekintettel – a TVB helyesen állapította meg, hogy a Farmos TV 2014. október 5-i adásában a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt a jelöltek és jelölő szervezetek között esélyegyenlőség választási alapelve sérült azáltal, hogy Boros Zoltán polgármester-jelölt bemutatkozása nem került adásba.
A Ve. 152. § (2) bekezdése szerint a média kampányban való részvételével kapcsolatban a választási bizottság bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a választási bizottság az (1) bekezdésben foglaltak mellett bírságot is kiszabhat. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2014. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 101 500 forint.
A Nemzeti Választási Bizottság a bírság indokoltságának vizsgálata és az összeg meghatározása során a Ve. 152. § (2) bekezdése szerint mérlegelte az eset összes körülményét. A Nemzeti Választási Bizottság a tényállás feltárása során és a bírság összegének felülvizsgálata során figyelemmel volt arra, hogy a beadványban foglaltak alapján a médiaszolgáltató nem törekedett arra, hogy a kamera meghibásodásából eredő, a kifogást tevő vonatkozásában bekövetkezett hátrányos következményeket bármilyen módon enyhítse, orvosolja (pl. lehetőséget adjon az érintett, önkormányzati választásokon induló jelölt válaszának újbóli felvételére, illetve leadására stb.).
Hivatkozva a 1371/2014. sz. NVB határozatot helybenhagyó Kvk.II.38.037/2014/3. számú végzésre a Bizottság megjegyezte, hogy azon tény, mely szerint a médiaszolgáltató 100 %-os önkormányzati tulajdonban van és a jogsértés folytán a helyi közhatalom gyakorlója – közvetett módon – elvesztette kötelező és elvárt semlegességét, súlyosbító körülményként értékelendő.
Figyelemmel a bírság Ve. 152. § (3) bekezdése szerinti, maximálisan kiszabható összegére, a Bizottság rámutatott arra, hogy az elsőfokon eljárt bizottság által meghatározott összeg csekély mértékű. A Nemzeti Választási Bizottság az eset összes körülményét, a jogsértés súlyát, ismétlődő jellegét és szándékosságát mérlegelve a bírság összegének megváltoztatásáról döntött, és azt a kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, azaz 203.000 Ft-ban állapította meg.
Fenti indokokra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján – a TVB 167/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatát kizárólag a bírságot érintő részében megváltoztatta.
A Bizottság egyebekben megjegyezte, hogy a médiaszolgáltató által megjelenített valamennyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölt „bemutatkozó anyaga” a médiaszolgáltató szerkesztői befolyása alatt álló médiatartalomnak minősül. Fentiek alapján nem helytálló a TVB határozatának kizárólag indokolásában rögzített azon megállapítása, mely szerint „megállapítható a Ve. 147. § (1) bekezdésének sérelme”, tekintettel arra, hogy a kifogásolt médiatartalom nem politikai reklámnak minősül.
IV.
A határozat a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 152. §-án, a 231. §-án, a 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke