139/2010. OVB határozat - Dr. G. K. magánszemély és a Dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
139/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Dr. G. K. magánszemély és a Dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 28-án 16. 00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2010. február 25-én kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottsághoz.
Beadványukban előadták, hogy 2010. február 22-én bírósági felülvizsgálat iránti kérelmeket továbbítottak az Országos Választási Bizottság megjelölt fax számra.
A beadványban foglaltak szerint a 127/2010. számú OVB határozat elleni kérelem 12 óra 11 perckor, a 124/2010. számú OVB határozat elleni kérelem 15 óra 14 perckor, a 121-123 és 125-127/2010 számú OVB határozatok elleni kérelem 15 óra 29 perckor, a 120/2010 számú OVB határozat elleni kérelem 15 óra 22 perckor került faxolásra.
A beadványozók tájékoztatást kértek arról, hogy bírósági felülvizsgálati kérelmeiknek, a Legfelsőbb Bíróság részére történő átadására pontosan mikor került sor.
A kifogástevők idézték a Ve. 83. § (6) bekezdését, valamint a 4. § (3) bekezdését. Beadványuk kifogásként történő elbírálását kérték abban az esetben, amennyiben a felülvizsgálati kérelmek továbbítása 2010. február 22-én 16 óráig nem történt meg.
Ebben az esetben kérték a jogsértés megállapítását, valamint az Országos Választási Bizottság/Országos Választási Iroda eltiltását a további jogsértéstől.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1)–(2) bekezdései értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogásnak többek között tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait. Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók kifogásukat feltételezésekre alapozták és nem csatoltak a jogszabálysértés megvalósítására vonatkozó bizonyítékot, ezért a Bizottság a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 
III.
 
A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke