1389/2014. NVB határozat - Lőrinczy Veronika, a MiAbonyunk SAFE Kft. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1389/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Lőrinczy Veronika, a MiAbonyunk SAFE Kft. (2740 Abony, Antos János út 20.) képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 140/2014. (X. 03.) számú határozatát megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Kifogást tevő magánszemély 2014. október 1-jén kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a Miabonyunk internetes hírportálon 2014. szeptember 19-én „Visszalépteti a Fidesz-KDNP Murvainé Kovács Ritát?” címmel megjelent és a kifogás benyújtásának napjáig is elérhető cikkel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjait. Előadta, hogy a tudósítás valótlanul állítja többek között, hogy „kénytelenek visszaléptetni Murvainé Kovács Rita képviselőt, aki büntetőeljárás alanyává vált”. Kifogást tevő előadta továbbá, hogy a Fidesz-KDNP közleményét a hírportál nem a valós tényeknek megfelelő kommentárral tette közzé. Bizonyítékként csatolta a hivatkozott cikkről és közleményről 2014. október 1-jén készített másolatot. Kifogást tevő indítványozta a leírtak kivizsgálását és a Ve. 218-219. §-ában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.
A TVB a 140/2014. (X. 03.) számú határozatában megállapította, hogy a kifogás határidőben, a sérelmezett tevékenység fennállásának időtartama alatt került benyújtásra, tekintettel arra, hogy 2014. október 1-jén a megjelölt cikkek elérhetőek voltak a hírportálon. A TVB álláspontja szerint a Miabonyunk internetes hírportál megjelölt tudósítása megsértette Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket.Fentiek szerint a TVB a kifogásnak helyt adott és a Miabonyunk internetes hírportált a határozat rendelkező részének közzétételére, valamint százezer forint bírság megfizetésére kötelezte.
II.
Hivatkozva a TVB mérlegelési jogkörben hozott határozatára, a sajtóterméket képviselő beadványozó 2014. október 6-án 14 óra 9 perckor fellebbezést nyújtott be, melyben kérte annak megváltoztatását. Beadványozó előadta, hogy a kifogásolt cikk valóban 2014. szeptember 19-én jelent meg, azonban október 1-jén már nem szerepelt a www.miabonyunk.hu megnevezésű honlapon. Beadványozó a cikkel érintett üggyel kapcsolatban nyilatkozattételre hívta fel a FIDESZ-KDNP helyi szervezetét, melynek közleményét „a szokásos szerkesztési gyakorlatnak” megfelelő módon tette közzé. Beadványozó hivatkozott továbbá az önkormányzati választásokon induló jelölt érettségi bizonyítványával kapcsolatos információkra.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást tevő által, a cikkről készített másolat alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelemben megjelölt „Visszalépteti a Fidesz-KDNP Murvainé Kovács Ritát?” c. cikk a www.miabonyunk.hu elnevezésű sajtótermékben 2014. szeptember 19-én jelent meg, mely tényt a sajtótermék képviselőjének nyilatkozata is alátámasztotta. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a FIDESZ-KDNP helyi szervezetének azon közleménye – melyet kifogást tevő véleménye szerint a sajtótermék nem megfelelő módon tett közzé – 2014. szeptember 20-i keltezéssel jelent meg a honlapon. Kifogást tevő szintén a fent megjelölt időpontot nevezte mega közlemény közzétételének napjaként.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján rögzítette, hogy kifogást tevő 2014. október 1-jén nyújtotta be a 2014. szeptember 19-én megjelent cikkre és a szeptember 20-án közzétett közleményre vonatkozó jogorvoslati kérelmét, hivatkozva a Ve. 209. § (2) bekezdésében foglalt, állapotszerű jogsértés intézményére.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva többek között a 985/2014. számú határozatában, az azt helyben hagyó, a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében, valamint a 1351/2014., 1368/2014. és 1376/2014. számú NVB határozatokban is alkalmazott jogi álláspontra – rámutatott arra, hogy internetes sajtótermékben foglaltakat kifogásoló jogorvoslati kérelem esetén a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidő nem az észlelés időpontjától, hanem a cikk megjelenésének napjától számítandó. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a sajtótermék feltüntet a megjelenés napjaként.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy valamely cikk interneten való közzététele nem a Ve. 209. § (2) bekezdésében szabályozott folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül. A közzététel egyszeri tevékenység (cselekmény), melyet nem tesz folyamatossá az, hogy az egyszeri cselekménnyel közzétett médiatartalmat meg lehet tekinteni, hozzá lehet férni. Ez utóbbi ugyanis nem a készítő, közzétevő, terjesztő tevékenysége, hanem az olvasó cselekménye.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a jogsértés időpontjának meghatározásakor a cikkben, illetve a közleményben feltüntetett dátumot tekintette irányadónak.
Figyelemmel a kifogásolt cikk 2014. szeptember 19-i megjelenési időpontjára, az abban foglaltakra való hivatkozással 2014. szeptember 22-én 16.00 óráig, a 2014. szeptember 20-án közzétett közlemény esetén 2014. szeptember 23-án 16.00 óráig lehetett jogorvoslati kérelemmel élni, ezzel szemben beadványozó kifogását 2014. október 1-jén nyújtotta be. A Nemzeti Választási Bizottság mindezek alapján megállapította, hogy a kérelmező kifogása a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidőn túl érkezett.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
Fentiekben részletezett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – az elsőfokon eljárt bizottság határozatát megváltoztatta és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyezte, hogy beadványozó fellebbezésében információt közölt a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választáson induló jelölt érettségi bizonyítványára vonatkozóan, valamint ezzel összefüggésben megemlítette a TVB 141/2014. számú határozatát. Tekintettel arra, hogy beadványozó a TVB 140/2014. sz. határozata ellen nyújtotta be fellebbezését, a TVB 141/2014. számú határozatában foglaltak jelen eljárás tárgyát nem képezték.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 209. § (1) és (2) bekezdésén, a 215. § b) pontján, 231. § (4) és (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 9.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke