1384/2014. számú NVB határozat a Magyar Munkáspárt mint jelölő szervezet képviseletében Karacs Lajosné által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1384/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt (1081 Budapest, Baross utca 61.) mint jelölő szervezet képviseletében Karacs Lajosné (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 4-én 19 óra 43 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a Magyar Távirati Iroda (a továbbiakban: MTI) tevékenységével kapcsolatban. A beadványozó álláspontja szerint a Magyar Távirati Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2 §. (1) bekezdés c) pontját az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, illetve az e) pontját a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.
Beadványozó előadta továbbá, hogy a 2014. évi önkormányzati választások kampányidőszakában több alkalommal értesítette az MTI-t a kampányhoz kötődő eseményekről, viszont az MTI a Munkáspárt rendezvényeiről semmilyen tájékoztatást, tudósítást nem adott és a rendezvényeken nem jelent meg. Beadványozó megjegyezte, hogy az MTI 2014. október 3-án tájékoztatást adott az MSZP, a Fidesz-KDNP, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja, az LMP, az Együtt-PM, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció politikai eseményéről, míg a Munkáspárt eseményeiről való tudósítás elmaradt. A beadványozó szerint az MTI ezzel a gyakorlatával megsértette az esélyegyenlőségi választás alapelvet. Kifogástevő bizonyítékként csatolta a 2014. szeptember 30-i, október 1-jei, a 2-i és a 3-i sajtótájékoztatók meghívóit.
Beadványozó mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Magyar Távirati Irodát marasztalja el és tiltsa el továbbiakban a jogszerűtlen magatartástól és hívja fel az esélyegyenlőség biztosítására.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Bizottság Titkársága útján 2014. október 6-án a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívta fel a Magyar Távirati Irodát a kifogásban foglaltak tekintetében. A Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. képviseletében dr. Gazsó L. Ferenc arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a választás kiírása óta a Magyar Munkáspárt önállóan 25 MTI által kiadott sajtóanyagban szerepelt, továbbá más politikai szervezetek gyakorlatával ellentétben, a Magyar Munkáspárt részéről sajtóközlemény leadására eddig csak három alkalommal volt példa.
II.
A kifogás az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztése során – a Ve. 218. § (1) bekezdése szerint, a választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.
A Ve. 151. §-a szerint a kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság – amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta – hivatalból beszerzi.
A Ve. 215. §-ának c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltak.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt, hogy a kifogástevő az MTI-nek a pártok kampányeseményeiről való tudósításokra vonatkozó jogszabálysértőnek tartott gyakorlatával kapcsolatos állításainak alátámasztására nem csatolt be és nem is jelölt meg semmilyen bizonyítékot vagy médiatartalmat. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem bizonyította, hogy az MTI jogszabálysértő gyakorlatot folytatna a politikai eseményekről történő tudósításai tekintetében.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt is, hogy kifogástevő mindösszesen az általa meghirdetett sajtótájékoztatók meghívóját csatolta be a jogorvoslati kérelméhez. A Bizottság megállapítja, hogy a sajtómeghívóknak az MTI részére való elküldésének igazolására alkalmas bizonyítékot a kifogástevő nem szolgáltatott. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen eljárásban nem tekinthető elegendő bizonyítéknak az esélyegyenlőségre vonatkozó választási alapelv sérelmének megállapításához az, hogy a beadványozó csupán az általa elküldött sajtómeghívók egy-egy példányát csatolta a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztett jogorvoslati kérelméhez.
A fentiekben kifejtett indokokra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az jogszabálysértés bizonyítékait nem tartalmazza - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 43. §-án, a 151. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 6.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke