138/2018. NVB határozat - az ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

138/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos ROMA Önkormányzat (1074 Budapest, Dohány utca 76.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában 5 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos ROMA Önkormányzat jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított nemzetiségi listát nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos ROMA Önkormányzat jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított nemzetiségi lista alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. §-ában foglaltak szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

  1. Az Országos ROMA Önkormányzat mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2018. február 26-án  3 fő jelölttel bejelentette.
  2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A Vjt. 9. § (1) és (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A Vjt. 9 § (4) bekezdése alapján, a nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.
  3. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi listát a szavazást megelőző harmincharmadik napig, azaz jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A Ve. 255. § (1) és (2) bekezdése szerint a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat nemzetiségi listát. A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2018. február 19-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a roma nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számára tekintettel, a Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján, a roma nemzetiségi lista állításához legalább 201 érvényes ajánlás szükséges.
  5. A Ve. 127. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 255. § (1) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda elvégezte és annak eredményéről tájékoztatta a nemzetiségi lista nyilvántartásba vételére illetékes Nemzeti Választási Bizottságot.
  6. Az ellenőrzés eredménye alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos ROMA Önkormányzat által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot, erre való tekintettel a bejelentett listát a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

  1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4 § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
  2. A Kktv. 4. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvényben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, a Kktv. 1. mellékletben meghatározott eljárás szerint határozza meg, és erről a Nemzeti Választási Iroda útján értesíti a kincstárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1.  A határozat a Kktv. 4. §-án, a Ve. 127. § (2) és (3) bekezdésén, a 132. §-án, a 253. § (1) és (2) bekezdésén, a 255. § (1) és (2) bekezdésén, a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1), (2) és (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 1.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke