138/2017. NVB határozat - Vágó Gábor magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

138/2017. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság Vágó Gábor magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?”

 

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. december 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. május 2-án hozott 48/2017. számú határozatával megtagadta a hitelesítését Szervező 2017. április 10-én benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” országos népszavazási kezdeményezésének.
 2. A Kúria 2017. július 4-én a Knk.VII.37.392/2017/3. számú végzésével a Nemzeti Választási Bizottság 48/2017. számú határozatát megváltoztatta, és a kérdést hitelesítette. A támogató aláírások gyűjtése a hivatkozott végzésnek a Magyar Közlönyben való közzétételét és Szervezőnek a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 14. § (1) bekezdése szerinti ajánlóívek iránti igénylésének teljesítését követően kezdődhetett meg.
 3. Az Nsztv. 19. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtési időszak 2017. július 25. és 2017. november 21. közé esett, mely időtartam alatt Szervező az íveket egy alkalommal nyújthatta be a Nemzeti Választási Irodához az aláírások ellenőrzése céljából.
 4. Szervező a törvényes határidőn belül, 2017. november 21-én 18.634 db aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához.
 5. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2017. november 21-én benyújtott 18.634 db aláírásgyűjtő ív közül 3.125 db ív tartalmazott aláírást. Mivel valamennyi aláírást tartalmazó ív a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1. melléklete szerinti, azaz a személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló ív volt, mely íveken maximum 15 aláírás helyezhető el, az ellenőrzés alá vethető aláírások száma legfeljebb 46.875 lehet.
 6. Az Nsztv. 21. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzését addig kell folytatnia, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad.
 7. Matematikai számítás alapján kétséget kizáróan megállapíthatóvá vált, hogy Szervező a kezdeményezés támogatására százezernél kevesebb, legfeljebb 46.875 érvényes aláírást gyűjtött.
 8. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 22. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy az „Egyetért-e Ön azzal, hogy köztulajdonban álló gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy onnan származó éves jövedelme a köztársasági elnök tiszteletdíjának éves összegét ne haladhassa meg?” országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma százezer alatt maradt.
 9. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „[l]egalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.
 10. Mivel az érvényes aláírások száma százezer alatt maradt, az országos népszavazás elrendelésére – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére – az Országgyűlésnek mérlegelési jogkörében eljárva sincs lehetősége.

 

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint a technikai nyilvántartást semmisítse meg.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 14. § (1) bekezdésén, a 19. § (1) bekezdésén, a 21. § (1) bekezdésén, az (5) bekezdés b) pontján és a (9) bekezdésén, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (2) bekezdésén, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. december 15.

 

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke