138/2016. NVB határozat - D. J. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

138/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság D. J. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a „Védjük meg együtt Magyarországot! Védjük meg együtt településeinket!” című kiadvány kiadásáért és szerkesztéséért felelős Simonka György az impresszum feltüntetésének elmulasztásával megsértette a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást egyebekben elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. október 2-án 10 óra 00 perckor kifogást nyújtott be a Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) részére, melyben előadta, hogy 2016. október 1-jén „Talpra magyar, hí a haza” című szórólapot talált postaládájában, mely azonban a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 46. § (9) bekezdése szerinti impresszumot nem tartalmazott. A szórólap a kifogás mellékletét képezi.

Beadványozó szerint a nevezett szórólap kiadója és terjesztője Simonka György országgyűlési képviselő. Erre utal, hogy a képviselő a szórólapot aláírásával elsőként jegyzi, illetve Facebook közösségi oldalán is megosztotta a szórólapot.

Beadványozó előadta továbbá, hogy a szórólapon szereplő, Almáskamarás és Nagykamarás polgármestereinek, valamint Mezőhegyes polgármesterének és Medgyesegyháza alpolgármesterének aláírása megegyezik, így azok hamisak.

Fenti cselekmények a Beadványozó álláspontja szerint sértik a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontjaiban foglalt választási eljárási alapelveket, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 350. § (1) bekezdésének e) pontját.

Mindezek alapján Beadványozó kéri a jogszabálysértés tények megállapítását, Simonka György országgyűlési képviselő további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint bírság kiszabását. Indítványozza továbbá az ügyben büntetőfeljelentés megtételét a Btk. fent hivatkozott rendelkezésének megsértésére alapozva.

A kifogást az OEVB elnöke – átruházott hatáskörben – a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 2016. október 2-án áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

II.

Simonka György országgyűlési képviselő elektronikus úton 2016. október 2-án 18 óra 28 perckor megküldte jelen üggyel kapcsolatos álláspontját a Nemzeti Választási Bizottság számára, mely szerint a Beadványozó által megjelölt aláírások összekeveredtek, azaz „Mezőhegyes polgármesterének aláírásának helyére Medgyesegyháza alpolgármesterének aláírása került, valamint Nagykamarás polgármesterének aláírása helyett Almáskamarás polgármesterének neve került”. Simonka György országgyűlési képviselő nyilatkozata szerint a „technikai hibát a technikai apparátus és a munkába bekapcsolódott” önkénteseik vétették, de a hibát „igyekeztek helyreigazítani”.

Simonka György országgyűlési képviselő megküldte továbbá azon elektronikus levelezéseket, amelyekben az érintett polgármesterek megküldték aláírásmintájukat a nevezett szórólap elkészítéséhez.

Simonka György szerint, tekintettel arra, hogy minden érintett aláírásával támogatta a szórólapban foglaltakat és a technikai hiba kijavításra került, a szórólap kiadásával nem sérültek a választási eljárási alapelvek.

III.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét – az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének rendelkezései tartalmazzák.

 

A Bizottság a kifogás tárgyává tett szórólap szemrevételezése útján megállapítja, hogy az a 2016. október 2-i országos népszavazáson való részvételre és meghatározott irányú szavazat leadására ösztönöz. Mindezek alapján a nevezett szórólap a Ve. 140. §-a alapján kampányeszköznek minősül és így vonatkoznak rá a népszavazási eljárás során alkalmazandó törvényi rendelkezések.

 

A kifogás tárgya a Nemzeti Választási Bizottság következetes joggyakorlata szerint az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek megfelelően, tekintettel a 46. § (9) bekezdésére, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, azon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét. A kiadvány esetében értelemszerűen az Nsztv. vagy a Ve. tartalmazhatna az Mttv. szabályaitól eltérő jogszabályi rendelkezéseket a tartalom tekintetében, azokban azonban ilyen előírás nincs. [509/2014. sz., 851/2014. sz. és 1112/2014. sz. NVB határozatok.]

 

Beadványozó tehát helytállóan hivatkozott arra, hogy a kifogásához csatolt kiadvány nem tartalmazza az Mttv. 46. § (9) bekezdésében, az impresszum kapcsán előírt kötelező adatokat, azon nincs feltüntetve a kiadó neve, székhelye, a kiadásért felelős személy neve, valamint a szerkesztésért felelős személy neve.

 

A Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A rendeltetésszerű joggyakorlás az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei.

 

A Nemzeti Választási Bizottság következetes joggyakorlata szerint – a népszavazási eljárás során alkalmazandó – jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy az törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét jelenti az, ha a népszavazási kampányban a szórólap készíttetésére vonatkozó jogosultság gyakorlása a kiadványra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértésével történik.

 

Önmagában az a tény, hogy Simonka György országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétette a szórólap másolatát egy, a népszavazáson való részvételre buzdító szöveg kíséretében, nem támasztja alá Beadványozó azon állítását, mely szerint ő a szórólap készíttetője. A Bizottság álláspontja szerint ugyanakkor Simonka György országgyűlési képviselő 2016. október 2-i nyilatkozata alapján, mely szerint a szórólappal kapcsolatos technikai hiba a „munkába bekapcsolódott önkénteseinek” tevékenységére vezethető vissza, melyet „igyekeztek helyreigazítani”, érdemi bizonyítékul szolgál arra, hogy Simonka György felelős a nevezett szórólap készíttetéséért. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Simonka György rendelkezésére álltak a szórólapon szereplő aláírásminták.

 

A Bizottság véleménye szerint tehát a fenti nyilatkozat alapján nyilvánvaló, hogy a nevezett szórólap választási eljárási alapelvbe ütköző megjelentetése – az annak kiadásáért és szerkesztéséért felelős – Simonka György tevékenységére vezethető vissza.

 

Beadványozó a jogszabálysértés megállapításán túl kérte szankcióként a jogsértéstől való eltiltást, továbbá bírság kiszabását is.

 

A Bizottságnak a további jogsértéstől való eltiltásra abban az esetben van lehetősége, ha a jogsértés bizonyítottan folyamatos vagy ismétlődő. Tekintettel arra, az országos népszavazás kampányidőszaka 2016. október 2-án 19.00 órakor véget ért, a Bizottság álláspontja szerint e jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye.

 

A Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontja szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad „a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat”.

 

A Ve. fent hivatkozott rendelkezése tehát a választási bizottságok számára a választási kampánnyal, az ajánlóívek átadásával, illetve a névjegyzéki adatkezeléssel kapcsolatos törvényi rendelkezések megsértése miatti bírság kiszabására ad lehetőséget. A fent kifejtett jogi érvelés szerint jelen ügyben a szórólap impresszum nélküli kiadásával a Ve. 2. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt, a „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” választási eljárási alapelv sérült, melynek lehet ugyan kampányra vonatkozó hatása, de konkrét, népszavazási kampányra irányadó tételes jogi rendelkezést nem sért. Mindezek alapján megállapítható, hogy jelen ügyben a Nemzeti Választási Bizottságnak bírság kiszabására törvény által biztosított hatásköre nem áll fenn.

 

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó azon állításával kapcsolatban, mely szerint a nevezett szórólapon szereplő két polgármester aláírása hamis, az alábbiakat állapítja meg. A szórólap készíttetőjének nyilatkozata szerint az aláírások nem hamisak, hanem felcserélték őket, mely hibát már korrigáltak. A szórólapon szereplő polgármesterek és alpolgármesterek pedig mind hozzájárultak nevük és aláírásuk szórólapon való feltüntetéséhez, melyet a szórólap készíttetője a nyilatkozatához mellékelt két elektronikus levelezéssel igazolt.

 

A Bizottság megállapítja, hogy a szórólapon szereplő, a kifogás tárgyát képező két-két aláírás valóban megegyezik, ugyanakkor az aláírások alatt megnevezett személyek mind hozzájárultak nevük kampányeszközön való feltüntetéséhez és e tekintetben a szórólap nem valótlan tartalmú. Mindezek alapján a Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztasága alapelv sérelmét nem látta bizonyítottnak.

 

Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Simonka György országgyűlési képviselő a jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező szórólap impresszum nélküli készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját. A Bizottság a kifogásban foglalt egyéb kérelmeket nem tartotta megalapozottnak, így azokat elutasította.

 

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

IV.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 144. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén és a 203. § 22. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. október 7.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke