138/2015. NVB határozat - dr. Harangozó Tamás Attila magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
138/2015. számú határozata
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Harangozó Tamás Attila magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában – 8 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. november 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. október 20-án 10 óra 2 perc 13 másodperckor összesen 26 érvényes választópolgár adatait és aláírását tartalmazó támogató aláírásgyűjtő ívet nyújtott be személyesen a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
Szervező az Nsztv. 4. § (2) bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az aláírásgyűjtő ívek mellé csatolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2015. július 2-án kelt határozatát, melyben a Hatóság dr. Harangozó Tamás Attilát – mint adatkezelőt – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a NAIH-87175/2015. számon nyilvántartásba vette.
II.
A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva a kérdés benyújtásától számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát.
Az Iroda elnöke a 2015. október 22-én kelt, 32/2015. számú NSz. határozatában megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezés nem felelt meg az Nsztv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott követelményeknek, ezért azt elutasította.
A határozat részletesen kifejtett indokolása szerint a kezdeményezés elutasításának alapját az képezte, hogy a kérdés benyújtását megelőzően 2015. október 20-án 10 óra 1 perc 43 másodperckor, Simonné Gercsényi Gabriella az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be hitelesítés céljából a Nemzeti Választási Irodához.
A 32/2015. számú NSz. határozat megállapította, hogy Simonné Gercsényi Gabriella által benyújtott, az üzletek zárva tartására vonatkozó kérdése és a jelen eljárás tárgyát képező, dr. Harangozó Tamás Attila által benyújtott kezdeményezés azonos tárgyúnak tekinthető, így az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó kezdeményezést az Iroda elnöke elutasította.
III.
Dr. Harangozó Tamás Attila 2015. november 3-án 13 óra 13 perckor az Nsztv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti törvényes határidőben ismételten benyújtotta hitelesítés céljából az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet, 24 érvényes támogató választópolgár adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő íveket és a Hatóság 2015. július 2-án kelt, NAIH-87175/2015. számú, az adatkezelésre vonatkozó határozatát.
Az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján – az ismételt benyújtásra tekintettel – a kérdés hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság a napirendjére tűzi.
IV.
Simonné Gercsényi Gabriella – mint ahogy azt a II. rész tartalmazza – az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” kérdést tartalmazó népszavazási kezdeményezést nyújtott be, melyet az Iroda elnöke a 2015. október 22-én kelt, 31/2015. számú NSz. határozatával elutasított és megállapította, hogy a kezdeményezés nem felelt meg az Nsztv-ben megfogalmazott követelményeknek.
Simonné Gercsényi Gabriella 2015. október 30-án 12 óra 40 perckor – törvényes határidőn belül – az Nsztv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ismételten benyújtotta népszavazási kezdeményezését.
A kezdeményezést az Nsztv. 10. § (2) bekezdése alapján – az ismételt benyújtásra tekintettel – a Nemzeti Választási Bizottság 2015. november 13. napján tartott ülésén napirendjére vette és megtárgyalta.
A Nemzeti Választási Bizottság a 2015. november 13-án kelt 137/2015. számú határozatával a kérdést hitelesítette.
A Nemzeti Választási Bizottság 137/2015. számú határozata ellen a jogorvoslati határidő 2015. november 30-án telik le.
V.
Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint az Nsztv-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Az Nsztv. 8. § (1) bekezdése szerint a kérdés benyújtását követően – amennyiben a kérdés hitelesítésére került sor – nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés
c) a népszavazási kezdeményezés visszavonásáig,
d) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig,
e) a népszavazás elrendelésének elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig,
f) a népszavazás megtartásáig, vagy
g) a 31. § (2) bekezdése szerinti időszak lejártáig.
 
 
Az Nsztv. 8. § (3) bekezdése szerint két kérdés abban az esetben tekinthető azonos tárgyúnak, ha azok – akár részben – azonos vagy egymást kizáró kötelezettséget rónának az Országgyűlésre.
Az Nsztv. 10. § (3) bekezdése értelmében, ha a szervező a kérdést a Nemzeti Választási Iroda elnöke elutasító határozatának közlését követő tizenöt napon belül nyújtja be ismételten, a 8. § alkalmazásában az első benyújtás időpontját kell a kérdés benyújtása időpontjának tekinteni.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekre tekintettel rögzíti, hogy a Nsztv. 8. § (3) bekezdésében foglalt, az azonos tárgykörre vonatkozó törvényi feltétel, vagyis a párhuzamossági moratórium fennállását Simonné Gercsényi Gabriella az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” és – a jelen eljárás tárgyát képező – sorrendben másodikként, dr. Harangozó Tamás Attila által benyújtott „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdés viszonylatában vizsgálja.
A vasárnapi munkavégzés tilalmának szabályait a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Törvény) tartalmazza.
A Törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmát – törvényben vagy a Törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a 2. § 14. pontjában meghatározott üzlet vonatkozásában írja elő azáltal, hogy a 3. § az üzletek zárva tartását rendeli el vasárnap és munkaszüneti napokon.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a dr. Harangozó Tamás Attila által benyújtott – jelen eljárás tárgyát képező – népszavazási kezdeményezés a Törvény hatályon kívül helyezésére irányul, melynek okszerű következményeképpen a kiskereskedelmi szektorban megszűnne a vasárnapi munkavégzés tilalma, vagyis a kiskereskedelmi üzlet számára lehetővé válna a vasárnapi nyitvatartás.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a 137/2015. számú határozatával elbírált az „Egyetért-e Ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” kérdés arra irányul, hogy egy érvényes és eredményes népszavazást követően a törvény ne írja elő kötelező jelleggel a vasárnapi zárva tartást, hanem tegye lehetővé, hogy az üzletek vasárnap zárva tartsanak és ez a zárva tartás alapvetően az üzletektől függjön, míg a – jelen eljárás tárgyát képező – kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló kérdés a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmának teljes körű megszüntetését eredményezné.
A Kúria Knk.IV.37.234/2015/2. számú határozatában kifejtette, hogy az Nsztv. 8. §-ának alkalmazásával a Nemzeti Választási Bizottság a népszavazáshoz való jog zavartalan gyakorlását biztosítja. A teljes vagy a részbeni azonos, egymást kizáró jogalkotói kötelezettség lényegében a jogalkotói egyértelműség követelményének vizsgálatát jelenti arra az esetre, amennyiben a két népszavazási kezdeményezés alapján érvényes és eredményes népszavazás megtartására kerülne sor. E követelmény nem teljesül akkor, ha a kérdések tárgyukat tekintve legalább részben azonosságot mutatnak, avagy azzal éppen ellentétesen, egymást kizáró tartalmúak.
A Kúria Knk.IV.37.234/2015/2. számú határozatában megállapította továbbá, hogy az Nsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az Nsztv. párhuzamossági moratóriuma - az Országgyűlésre háruló jogalkotási kötelezettség alapállásából vizsgálva - a tárgybeli azonosságot a kérdések akár részbeni azonosságához, teljes azonosságához, illetve egymást kizáró jellegéhez kötötte.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Simonné Gercsényi Gabriella kezdeményezése és a jelen eljárás tárgyát képező dr. Harangozó Tamás Attila által benyújtott kérdések tárgyukat tekintve részbeni azonosságot mutatnak arra tekintettel, hogy a népszavazási kezdeményezések – az Nsztv. 8. § (3) bekezdésben foglaltak szerint – azonos tárgykörben, vagyis a vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések vonatkozásában rónak jogalkotási kötelezettséget az Országgyűlésre.
Tekintettel arra, hogy a Simonné Gercsényi Gabriella által - a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezést megelőzően – benyújtott, a vasárnapi zárva tartásra vonatkozó kérdés és a jelen eljárás tárgyát képező kezdeményezés az Nsztv. 8. § (3) bekezdése értelmében azonos tárgyúnak tekinthetők, ezért az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés semmisítse meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt?” kérdést tartalmazó kezdeményezéssel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az az Nsztv. 8. § (1) bekezdés c)-g) pontjában felsorolt követelményeknek nem felel meg, így annak hitelesítését az Nsztv. 11. §-a alapján megtagadta.
                                                          VI.
A határozat az Nsztv. 3. § (1) bekezdésén, a 8. § (1) bekezdésén, a 8. § (3) bekezdésén, a 10. §-án és a 11. §-án, a Törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. november 13.
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke