1376/2014. NVB határozat - a dr. Miliosz Nikolett, dr. Kalota Ágnes Mária, Cafaridu Polixeni, Dzindzisz Jorgos, mint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselői által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     1376/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Miliosz Nikolett, Kalota Ágnes Mária, Cafaridu Polixeni, Dzindzisz Jorgosz, mint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának képviselői (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozók 2014. október 1-én kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadták, hogy a Hellász Görög-Magyar Kulturális Egyesület kampánya „odáig fajult”, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 2014. szeptember 18-i közgyűlése egyik napirendi pontjával kapcsolatosan az Egyesület az ott történteket megmásító, a teljes nevükkel megnevezett képviselőkre nézve valótlan tényeket állító, a megnevezett képviselők becsületét sértő állítást tartalmazó (aláírás nélküli) levelet tett közzé nagy nyilvánosság előtt a Hellász Görög-Magyar Kulturális Egyesület facebook oldalán. Az oldalon lévő levél bárki számára hozzáférhető, s ezáltal a néven nevezett képviselők személyére, munkájára nézve téves következtetést vonható le a levélből. Beadványozók álláspontja szerint a levél célja a néven nevezett képviselők megsértésén túl szavazatok szerzése, illetve az említett képviselők újraválasztásának megakadályozása. Beadványozók tájékoztatása szerint a levél szövege változatlan tartalommal 2014. október 1-én 16 óra 54 perckor is elérhető volt. Álláspontjuk szerint az események kimerítik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § a) és e) pontjában foglalt választási alapelvek sérelmét. A fentiek alapján beadványozók kérték a becsületsértő kampány beszüntetését és a megfelelő jogi következmény alkalmazását.
II.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók által kifogásolt levél a rendelkezésre álló iratanyag alapján 2014. szeptember 23-án 13 óra 35 perckor került közzétételre a Hellász Görög-Magyar Kulturális Egyesület facebook oldalán. Figyelemmel a Ve. 209. § (1) bekezdésére, a kifogást legkésőbb 2013. szeptember 26-án 16 óráig be kellett volna nyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Beadványozó hivatkozott ugyan arra, hogy a kifogásolt levél 2014. október 1-én 16 óra 54 perckor is megtalálható volt a hivatkozott facebook oldalon, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonban a beadványozók által kifogásolt cselekmény nem minősül folyamatos jogsértésnek az alábbiak szerint.
A közzététel egyszeri tevékenység (cselekmény), melyet nem tesz folyamatossá az, hogy az egyszeri cselekménnyel közzétett levelet meg lehet tekinteni, ahhoz folyamatosan hozzá lehet férni. Ez utóbbi ugyanis nem a készítő, közzétevő, terjesztő stb. felelőssége, hanem a facebook oldal látogatóinak cselekménye, mivel a közzétételt követően folyamatosan lehetőség van annak megtekintésére. A fentiek alapján a jogsértés időpontjának egyértelműen a beadványozók által a kifogás mellékletében szereplő felvételen feltüntetett 2014. szeptember 23-án 13 óra 35 tekinthető, így a Ve. 209. § (1) bekezdésében meghatározott három napos határidő számítása is ettől az időponttól történik.
A Nemzeti Választási Bizottság ezen álláspontját támasztja alá a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzése, amely szerint egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor az közzétételre került.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás annak elkésettsége miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 209. § (1) és (2) bekezdésén, 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 3.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke