1374/2014. NVB határozat - a Poór Mária főszerkesztő által a MI Újság című „Független közéleti és Kulturális lap” kiadója képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
  1374/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Poór Mária főszerkesztő által a MI Újság című „Független közéleti és Kulturális lap” kiadója (továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 125/2014. (IX. 30.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Dr. V. Z. magánszemély 2014. szeptember 29-én kifogást nyújtott be a TVB-hez, amelyben előadta, hogy a Z.B.Z. Kulturális Bt. által kiadott MI Újság című, jelenleg is terjesztés alatt álló újság 2014. szeptemberi számában a „demokratikus baloldal” polgármesterjelöltjét és képviselőjelöltjeit népszerűsítő, 5 oldal fizetett politikai hirdetés, további fél oldal nem fizetett politikai hirdetés, valamint 3 cikkben jelöltjeik közvetlen népszerűsítésére alkalmas közlés jelent meg, ami azt jelenti, hogy a 16 oldalas lapszámból 10,5 oldal szolgálja a „demokratikus baloldal” népszerűsítését. Kifogástevő álláspontja szerint más jelölő szervezet vagy független jelölt nem jelenik meg a lapban, legfeljebb negatív színezetben.
A kifogást benyújtó ellenőrizte az Állami Számvevőszék által közzétett listát, és azt állapította meg, hogy a MI Újság című lap nem szerepel a fizetett választási hirdetést megjelentethető lapok listáján. A lap 9. oldalán más hirdetések közé vegyítve kampányrendezvények hirdetése került, amely nem felel meg a politikai hirdetésekre vonatkozó követelményeknek. A lap sérti a választási eljárási szabályokat, valamint az esélyegyenlőség elvét, melyekre hivatkozva kérte a TVB-t, hogy az állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogszabálysértőt a további jogszabálysértéstől, a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon kötelezze az újságot határozata rendelkező részének közzétételére, valamint szabjon ki bírságot a jogsértések súlyosságára tekintettel.
II.
A TVB a kifogásnak részben helyt adott, megállapította, hogy beadványozó megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. A fentieken túl eltiltotta beadványozót a további jogsértéstől, valamint kötelezte, hogy a TVB határozatának rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A TVB bírság kiszabását mellőzte, mivel álláspontja szerint a kifogásolt magatartás nem sértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek, jelölő szervezetek között alapelvet.
Beadványozó 2014. október 1-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen. Elfogadta ugyan a TVB érvelését a tekintetben, hogy politikai hirdetések közzétételére jogszabálysértő módon került sor, azonban álláspontja szerint téves az a megállapítás, hogy a politikai hirdetések közzétételére ellenérték fejében került sor, mivel a hirdetés feladója a hirdetéssel kapcsolatos nyomdaköltséget nem a beadványozó, hanem közvetlenül a nyomda részére fizette meg. Erre tekintettel kérte annak megállapítását, hogy a TVB határozatában foglalt megállapítás téves sajtóközleményen alapul, így az nem megalapozott.
III.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, c) pontja szerint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy az nem Poór Mária mint magánszemély által, hanem az általa képviselt kiadó nevében lett benyújtva. Poór Mária mellékelte ugyan a lakcímét és személyi azonosító számát, azonban a kiadó neve, székhelye valamint cégjegyzékszáma sem került feltüntetésre. Utóbbiak a Ve. 224. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a fellebbezés kötelező tartalmi elemeinek minősülnek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fenti kötelező tartalmi elemek hiányában a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 224. (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 3.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke