137/2014. NVB határozat - J. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          137/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság J. S. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fellebbezést elutasítja, a Fejér megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 6/2014. (II. 24.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. február 24-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy a Fehérvár Televízió 2014. február 20-án hírműsorszám keretében arról számolt be, hogy az illetékes választási bizottság nyilvántartásba vette Dr. Márton Roland, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP közös képviselőjelöltjét. A beadványozó 2014. február 21-én a hivatkozott médiaszolgáltató honlapján megtekintette az előző napi hírműsorszámot és azt tapasztalta, hogy az nem tartalmazza Dr. Márton Roland nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatást.
A beadványozó álláspontja szerint ezáltal a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § a), c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelme valósult meg. Mindezek alapján kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, a médiaszolgáltató további jogszabálysértéstől való eltiltását, a határozat rendelkező részének közzétételét, valamint bírság kiszabását.
Az OEVB február 24-i ülésén a kifogást elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a Ve. 2. § a), c) és e) pontjának sérelme nem állapítható meg, ugyanis a helyi médiaszolgáltatót nem terheli jogszabályi kötelezettség arra nézve, hogy műsorait teljes körűen a honlapon is megjelentesse. Megállapította továbbá, hogy a hivatkozott médiaszolgáltató műsorában a „Választási hírek” műsorszám elkülönült a „Híradó” műsorszámtól, és a hivatkozott riport nem a Híradóban, hanem az attól elkülönült Választási hírekben szerepelt. A Fehérvár Televízió a „Választási hírek” műsorszámot sem a kifogásolt időpontban, sem azt megelőzően nem tette hozzáférhetővé a honlapján.
 
II.
 
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. február 27-én a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be, melyben kéri az OEVB határozatának megváltoztatását, a jogszabálysértés tényének megállapítását, a médiaszolgáltató további jogszabálysértéstől való eltiltását, a határozat rendelkező részének közzétételét, valamint bírság kiszabását.
A beadványozó bizonyítékként mellékelte a médiaszolgáltató honlapja főoldalának 2014. február 27-én elérhető ún. print screen változatát, amely alapján a műsorok között nem szerepel a „Választási hírek” műsorszám. Mellékelte továbbá a televízió honlapja „Választás 2014” menüpont alatt található tartalmának másolatát, amely szerint ott nem található semmilyen műsorszám, illetve bejegyzés. Hivatkozik továbbá a „Jó estét Fehérvár” műsorszám meghatározott részeire, melyeken kizárólag kormánypárti politikusok jelentek meg. A beadványozó utalt továbbá arra – az általa köztudomásúnak nevezett – tényre, mely szerint a televízió műsora lényegesen több választópolgárhoz jut el interneten, mint televízión keresztül. Hivatkozott továbbá a 60/2003. (XI. 26.) AB határozatra, mely szerint választási kampányidőszakban különösen fontos, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága érvényesüljön.
 
III.
 
A Nemzeti Választási Bizottság egyetért az elsőfokon eljárt bizottság azon álláspontjával, mely szerint az aktuális közéleti eseményeket bemutató hírműsorszám nem tartozik a Ve. 146. § a) pontjában és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontjában foglalt politikai reklám fogalmi körébe. Mindezek alapján a Bizottság véleménye szerint nem valósult meg a politikai reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezések sérelme.
A Bizottság álláspontja szerint az, hogy a „Választás 2014” elnevezésű műsorszám csak televízión keresztül elérhető a választópolgárok számára, nem jelenti az esélyegyenlőség alapelvének sérelmét. A Bizottság egyetért az OEVB azon megállapításával, mely szerint médiaszolgáltatót nem terhel jogszabályi kötelezettség arra nézve, hogy műsorait teljes körűen a honlapon is megjelentesse.
A Bizottság a Kúria Kvk.IV.37.214/2006/2. számú végzésében kifejtett álláspontra hivatkozva megállapítja továbbá, hogy meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során a Bizottság nem járhat el egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, jelen fellebbezéssel érintett, az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatba hozható hír- és politikai műsorra.
A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó jogorvoslati kérelme kizárólag február 15. és 25. között leadott műsorszámokra vonatkozik, és önmagában az a tény, hogy a hivatkozott időszakban kormánypárti politikusokkal készített riportok jelentek meg, nem alapozza meg a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmét.
A Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, a 146. § a) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Mttv. 203. § 55. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke