137/2010. OVB határozat - dr. B. I. magánszemély kifogása tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
137/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 25. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdés d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. B. I. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 24-én kifogást nyújtott be a Budapest VIII. kerületi 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB). Az OEVB elnöke a kifogást beérkezése napján áttette az Országos Választási Bizottsághoz. A kifogástevő „az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának kihirdetésének szervezésével és megtartásával kapcsolatban” terjesztette elő jogorvoslati kérelmét. Beadványában többek között idézte a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény és a Ve. rendelkezéseit.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 77. § (1)–(2) bekezdései értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogásnak többek között tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó kifogásában nem jelölte meg, hogy jogorvoslati kérelmét mely jogsértő magatartás miatt, mely jogszabály megsértésére hivatkozással nyújtotta be, így a Bizottság a Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
  
 
 
III.
 
A határozat a Ve.77. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke