1368/2014. NVB határozat - dr. H. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

 
A Nemzeti Választási Bizottság
1368/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 63/2014. (IX. 26.) számú határozatát megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 25-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz kifogást nyújtott be a MIKOM Nonprofit Kft. ellen a Miskolci Napló című kiadvánnyal kapcsolatban. Beadványozó előadta, hogy a Miskolci Napló 2014. évi 34., 35., 36., 37. és a 38. számai döntő mértékben a FIDESZ–KDNP jelölőszervezetet, vagy annak polgármesterjelöltjét népszerűsítik, a címoldalai a FIDESZ–KDNP reklámjainak, plakátjainak szín és formavilágával egyeznek meg és ezek szlogenjei köszönnek vissza. A Miskolci Napló kifogásolt számai elektronikus formában a MIKOM Kft. által üzemeltetett MiNap.hu elnevezésű portálon is közzétételre kerültek, így álláspontja szerint a jogsértés folyamatos.
Mindez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az esélyegyenlőséget a jelöltek és jelölő szervezetek között és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvet.
A TVB 63/2014. (IX. 26.) számú határozatában a kifogást elutasította, mert álláspontja szerint a kifogásolt sajtótermékekben olvasható tudósítások, cikkek nem felelnek meg a Ve. 146. § b) pontja által meghatározott politikai hirdetésekkel szemben támasztott követelménynek, mivel azok egy-egy megtörtént közéleti eseményről tudósítanak, melyek Miskolc város és a helyi önkormányzat életében jelentősek és közérdeklődésre tarthatnak számot. A lapszámok tartalmával összefüggésben nem állapította meg a TVB a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített „esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között”, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” választási eljárási alapelvek sérelmét, így a kifogást elutasította.
II.
Fellebbező 2014. szeptember 29-én fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy álláspontja szerint téves a TVB azon álláspontja, miszerint a „Miskolci Napló” elnevezésű kiadvány kifogásolt lapszámai tartalmát politikai hirdetésként vizsgálta, továbbá indokolásában nem a kifogásban szereplő tényeket vizsgálta. Fellebbező szerint a „Miskolci Napló” egyértelműen kampánykiadványnak minősül és a kampányidőszak alatt alkalmas a választói akart befolyásolására. Álláspontja szerint a polgármesterjelölt kifogásban részletezett megjelenésének a mennyisége több annál, mint a települési önkormányzat egyszerű kommunikációs üzenete a helyi közösség számára.
Fellebbező kifogásolta, hogy dr. Kriza Ákos jelenlegi polgármester nemcsak a jelenleg betöltött tisztsége kapcsán kerül bemutatásra, hanem polgármesterjelölti tevékenységével kapcsolatban is, ami egyáltalán nem helyi önkormányzati feladat, továbbá a Fidesz-KDNP közös jelöltjének választásokhoz kapcsolódó programjáról való tudósításoknak a képi megjelenése - színvilága - választási kampány idején ugyanazon jelölő szervezetekhez köthető, így azok alkalmasak arra, hogy helyi szinten megbontsák a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat kialakításában. Fellebbező meghivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 1293/2014. határozatára és a Kúria Kvk.III.37.328/2014/6. végzésére.
Fellebbező mindezek alapján kéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 63/2014. (IX. 26.) határozatának megváltoztatását.
III.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint „A fellebbezés (…) alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság (…) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.”
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapította, hogy a kifogásban szereplő „Miskolci Napló” című sajtótermék kiadványai közül a legkésőbbi (a 38. szám) 2014. szeptember 20-i dátummal jelent meg, így az ezzel kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje 2014. szeptember 23-án 16 órakor járt le.
A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében megerősítette a Nemzeti Választási Bizottság azon álláspontját, miszerint egy kiadvány esetén nem az az időpont számít kezdőidőpontnak, amikor ahhoz a jogsértést kifogásoló kérelmező hozzájutott, hanem az a nap, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték. Ez az időpont – ellenkező bizonyítás hiányában – az az időpont, melyet a kiadvány feltüntet a megjelenés napjaként.
A Nemzeti Választási Bizottság mindezek alapján megállapítja, hogy a Ve. 209. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve a kérelmező kifogása előterjesztésével egyértelműen elkésett, az utolsóként megjelent lapszám 2014. szeptember 20-i időpontjához képest 2014. szeptember 23-án 16 óráig élhetett volna jogorvoslati kérelemmel, ezzel szemben beadványozó kifogását 2014. szeptember 25-én nyújtotta be.
Beadványozó kifogásában előadta azt is, hogy a http://minap.hu/miskolci-naplo honlapon is elérhetők az általa megjelölt lapszámok, ezért álláspontja szerint a jogsértés állapotszerű, így az folyamatos.
A Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogás a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Miskolci Napló olyan nyomtatott formában megjelenő sajtótermék, melyet Miskolcon és annak környékén terjesztenek, annak kifogásolt lapszámai pedig elektronikus formában közzétételre kerülnek a minap.hu internetes oldalon, melyek a nyomtatott lapszámokkal teljesen megegyező formában és tartalommal olvashatók. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a nyomtatott újságok internetes közzétételével azok ún. másodlagos közlése, járulékos módon valósult meg.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy valamely sajtótermék elkészítése, kiadása vagy annak az interneten való azonos formában való közzététele nem a Ve. 209. § (2) bekezdésében szabályozott folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül. A közzététel, a kiadás egyszeri tevékenység (cselekmény), melyet nem tesz folyamatossá az, hogy az egyszeri cselekménnyel közzétett sajtóterméket meg lehet tekinteni, hozzá lehet férni. Ez utóbbi ugyanis nem a készítő, közzétevő, terjesztő stb. felelőssége, hanem az olvasó cselekménye, tevékenysége.
A Nemzeti Választási Bizottság – figyelemmel a Kúria fent hivatkozott határozatában kifejtett azon álláspontjára, mely szerint egy kiadvány esetében kezdőidőpontnak az a nap számít, amikor a kiadvány megjelent, terjesztését megkezdték – arra az álláspontra helyezkedett, hogy jelen esetben is a jogsértés időpontjának meghatározatásakor a kiadványon feltüntetett dátumot tekintette irányadónak.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a 2014. szeptember 25-én benyújtott kifogásban az internetes közzétételre semmilyen, a jogszabálysértés elkövetésének időpontjára, illetve a jogszabálysértés észlelésére vonatkozó időpont nem szerepel. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a beadványozó kizárólag az internetes formában megjelent lapszámokat kifogásolta volna az a jogszabálysértés észlelésére vonatkozó időpont hiányában – a fentiekben kifejtett indokok alapján – sem lett volna érdemi elbírálásra alkalmas.
Fentiek szerint, a kifogás formai vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidőn túl érkezett, azt a Ve. 215. § b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A fentiekben részletezett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 IV.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, 231. § (4)-(5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 30.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke