1360/2014. számú NVB határozat a Mezei Zoltán Róbert képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1360/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Mezei Zoltán Róbert képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 23/2014. (IX. 22.) számú határozatát megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 20-án 17 óra 09 perckor a TVB-nek címzett kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a Mogyorósbányai Hírmondó c. lap X. évfolyamának 2. száma lehetőséget biztosított a jelenlegi polgármesternek és képviselőtestület tagjainak, hogy fél-fél oldalas terjedelemben ismertessék az elmúlt négy évben végzett munkájukat, valamint jövőbeni terveiket. Más képviselő- és polgármesterjelölt nem kapott lehetőséget az újságban saját programjának ismertetésére, ezzel a kiadvány megsértette az esélyegyenlőség elvét.
A TVB 23/2014. (IX. 22.) TVB számú határozatában a kifogásnak helyt adott és a Mogyorósbányai Hírmondó c. helyi önkormányzati kiadásban megjelenő időszaki kiadványt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, valamint arra kötelezte, hogy „legkésőbb 2014. október 5-ig tegye közzé valamennyi mogyorósbányai önkormányzati képviselő és polgármesterjelölt nevét, és adjon lehetőséget a jelölteknek, hogy jelöltenként fél-fél oldalas terjedelemben bemutathassák választási programjaikat.”
II.
Beadványozó 2014. szeptember 25-én 11 óra 55 perckor fellebbezést nyújtott be, melyben kéri a TVB 23/2014. (IX. 22.) számú határozatának megváltoztatását „oly módon, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy megállapította a jogszabálysértés tényét’”, továbbá indítványozza, hogy a választási bizottság „határozatában fogalmazza meg egyértelműen, hogy a korábbi számban meg nem jelent polgármester és képviselőjelöltek kapjanak kizárólag lehetőséget a megjelenésre.” Beadványozó kéri továbbá a határozat rendelkező részének közzétételét a sajtótermék legközelebbi számában.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
 
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint „A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.”
 
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint „A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait”.
 
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapítja, hogy sem a kifogás, sem a sajtótermék mellékelt példánya nem tartalmaz információt arra vonatkozóan, hogy az időszaki lap kifogásolt száma mikor jelent meg.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti határidő a jogszabálysértés elkövetésétől számítandó. Hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3.számú végzésével jóváhagyott 985/2014. számú NVB határozatban, valamint a 1351/2014. sz. NVB határozatban kifejtett jogi álláspontra, a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a sajtótermékben megjelent médiatartalomra vonatkozó jogorvoslati kérelem benyújtásakor a kifogásolt sajtótermék megjelenésének időpontja az irányadó, melyre azonban a beadványozó nem hivatkozott és ezzel kapcsolatban kifogásában sem szolgáltatott bizonyítékot. Fentiek szerint nem megállapítható azon tény, hogy beadványozó jogorvoslati kérelmét a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt törvényes határidőn belül nyújtotta be.
 
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata eredményeként rögzíti, hogy a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt, kötelező tartalmi elemként minősített jogszabálysértés bizonyítékát.
 
A Ve. 215. § c) pontja szerint „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat”.
 
A leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdés b) pontján, a 215. § c) pontján, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 26.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke