136/2014. NVB határozat - Dr. Sz. P. F. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
        136/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Sz. P. F. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fellebbezést elutasítja, a Fejér 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 7/2014. (II. 23.) határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. február 20-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez Törő Gábor FIDESZ-KDNP képviselőjelölt szórólapjával szemben, mely óriásplakáton is megjelent. A beadványozó szerint a szórólapon a móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója szerepel. Véleménye szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 24. § (3) bekezdése alapjánaz iskola vezetője a FIDESZ jelölő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenységet nem folytathat iskolán kívül sem, mert a diákok, szülők látják, felismerik. Hivatkozott továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmére. Mindezek alapján a beadványozó kérte a Bizottságot, hogy állapítsa meg a Ve. 218. § (2) bekezdése szerint a jogszabálysértés tényét, illetve Törő Gábort, a FIDESZ-KDNP közös jelöltjét tiltsa el a további jogszabálysértéstől.
Az OEVB 2014. február 23-i ülésén a kifogást elutasította. 7/2014. (II. 23.) számú határozatában megállapította, hogy a hivatkozott törvényi előírás a nevelési-oktatási intézmény helyiségében, területén tiltja párt működését, illetőleg a tanulók intézményi felügyeletének időtartama alatt tiltja a politikai célú tevékenységet. Nincs olyan jogszabályi korlátozás, amely a nevelési-oktatási intézményben dolgozó közalkalmazottak esetében munkahelyen kívül és munkaidőn túl a választási kampányban történő részvételt korlátozná. Az OEVB hivatkozott továbbá Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) I. cikk (3) bekezdésére és a IX. cikk (1) bekezdésére, mely alapján mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
 
II.
 
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. február 26-án a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be, melyben kéri a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján a jogszabálysértés tényének megállapítását és Törő Gábor képviselőjelölt további jogszabálysértéstől való eltiltását.
A beadványozó előadta, hogy Törő Gábor képviselőjelölt szórólapján, illetve óriásplakáton a móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója szerepel. Beadványában internetes elérhetőséget jelölt meg a plakáton szereplő személy azonosítása céljából.
A beadványozó hivatkozott az Nktv. 24. § (3) bekezdésére, mely alapján álláspontja szerint nevelési-oktatási intézmény vezetője politikai tevékenységet nem folytathat iskolán kívül sem. Hivatkozott továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmére.
 
III.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy választásra irányadó jogszabályok megsértése nem valósult meg. A Bizottság egyetért továbbá az OEVB határozatában foglaltakkal, mely szerint az Nktv. 24. § (3) bekezdésealapján jogsértés nem történt, az alábbi indokok alapján.
A hivatkozott törvényi rendelkezés a nevelési-oktatási intézmény helyiségében, területén tiltja párt működését, illetőleg a tanulók intézményi felügyeletének időtartama alatt tiltja a politikai célú tevékenységet. A beadványozó nem hivatkozott, illetve nem jelölt meg olyan bizonyítékot, mely szerint a kampányeszköz iskola területén történő elhelyezése valósult volna meg.
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy nincs olyan törvényi szabályozás, mely tiltja, hogy közalkalmazottak politikai tevékenységet folytassanak. Az Nktv. olyan kiterjesztő értelmezése, mely szerint a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottja, vezetője munkaidején, illetve az intézmény területén kívül nem nyilváníthatja ki politikai véleményét, az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése és IX. cikk (1) bekezdése alapján a véleménynyilvánítás szabadságához való alapvető jog szükségtelen és aránytalan korlátozásával járna.
A Bizottság mindezek alapján osztja az OEVB azon álláspontját, mely szerint a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek sérelme nem valósult meg.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésén, a IX. cikk (1) bekezdésén, a Ve 2. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján,az Nktv. 24. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke