1359/2014. számú NVB határozat a Németh Károly helyi polgármester, illetve önkormányzati képviselő jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1359/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Németh Károly helyi polgármester, illetve önkormányzati képviselő jelölt (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 59/2014. (IX. 22.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 19-én kifogást nyújtott be a TVB-hez, melyben előadta, hogy 2014. szeptember 18-án megjelent a cigándi helyi televízió képújságában egy olyan hirdetés, amely a helyi október 12-i választásokon induló polgármester és képviselő jelöltek névsorát nem a Helyi Választási Bizottság 37/2014. (IX. 8.) számú határozatában rögzített sorsolási sorrendben tartalmazta. Álláspontja szerint ez nagymértékben megtéveszti a választópolgárokat, ezért kérte az ügy mielőbbi kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét. Későbbiekben a kifogását kiegészítette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) által előírt személyes adatokkal.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel az álláspontja szerint nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontjában előírt jogszabálysértés megjelölését, valamint a b) pontjában előírt jogszabálysértés bizonyítékait. A Ve. 215. § c) pontja alapján a TVB szerint a fenti kötelező tartalmi elemek hiányában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Beadványozó 2014. szeptember 25-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen, amelyben kérte a kifogás érdemi elbírálását, a határozat megváltoztatását. Beadványozó fellebbezésében pótolta az első fokú eljárásban be nem nyújtott kötelező tartalmi elemeket, melynek keretében kifejtette, hogy a cigándi helyi televízió cselekménye a Ve. mely rendelkezéseit sérti, valamint állítása alátámasztására bizonyítékokat is csatolt.
II.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.
A Ve. 212. § (2) bekezdése a) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, b) pontja szerint a jogszabálysértés bizonyítékait. A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB jogszerűen járt el, amikor a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött, mivel az nem tartalmazta az előző bekezdésben hivatkozott kötelező tartalmi elemeket. A Ve. 225. §-a lehetővé teszi beadványozó számára, hogy a fellebbezési kérelmében új tényeket és bizonyítékokat terjesszen a másodfokon eljáró választási bizottság elé. A Nemzeti Választási Bizottság gyakorlata alapján, amennyiben beadványozó az elsőfokú eljárásban nem jelölt meg jogszabálysértést, egyáltalán nem csatolt bizonyítékot, illetve az elsőfokú eljárásban az akkor már rendelkezésre álló bizonyítékokat elmulasztotta benyújtani, ezen hiányosságok pótlására a másodfokú eljárásban már nincs lehetősége. A Nemzeti Választási Bizottság ezen álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésében szintén megállapította, hogy egy adott kérelem hiányosságai az adott ügyben hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban nem pótolhatók.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, 225. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 26.
  
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke