1358/2014. számú NVB határozat Pasztorniczky István polgármesterjelölt és képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1358/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Pasztorniczky István polgármesterjelölt és képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontját azzal, hogy a www.valasztas.hu honlapon a megyei listás jelöltségre vonatkozó adatokat, a „Jelölés típusa” alpontban hiányosan tüntette fel.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 24-én 1 óra 37 perckor kifogást nyújtott be elektronikus levél formájában a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogást tevő előadta, hogy a www.valasztas.hu honlapról 2014. szeptember 24-én 00 óra 36 perckor letöltött, 2014. szeptember 24-én 00:00:00 órakor frissített állapot szerint Pasztorniczky István/Jelölések adatai lekérdezés során a „Jelölt adatai” oldalon, a „Jelölés típusa” szerint annak ellenére nem jelent meg a „Megyei lista” típusú jelöltsége, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014. (IX. 9.) határozatával a Jobbik jelölőszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei listájának 6. helyén nyilvántartásba vette.
Beadványozó megjegyezte továbbá, hogy a „Megyei lista” jelölés tapasztalata szerint nem jelent meg egyetlen olyan jelölt esetében sem, ahol a „Megyei lista” típusú jelöltség mellett a jelöltek más típusú jelöltséggel (pl. „Egyéni listás jelölt”, „Polgármester jelölt”, „Egyéni választókerületi jelölt” vagy „Települési kompenzációs lista”) is rendelkeznek. Álláspontja szerint így a megyei listán való szerepléséről a választások hivatalos honlapjáról tájékozódó választópolgár hiányos illetve téves információt kapott. Beadványához a kifogástevő bizonyítékként csatolta a honlapok képét is.
Álláspontja szerint ezzel sérültek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésben előírt „a választás tisztaságának megóvása”, az „esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között”, a „jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás” és a „választási eljárás nyilvánossága” alapelvei, továbbá a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglaltak.
Mindezek alapján beadványozó kérte a jogsértés megállapítását, továbbá a jogsértő eltiltását a jogszabálysértéstől és kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kötelezze a jogsértőt valamennyi jelöltségi típus feltüntetésére honlapon a jelöltek adatai között.
II.
A kifogás az alábbiak szerint részben alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda által működtetett www.valasztas.hu oldalon a „Jelölések adatai” menüpontban – a 2014. szeptember 24-én 0 óra 00 perckori állapotfrissítés szerint – a beadványozó és valamennyi jelölt vonatkozásában is a megyei listás jelöltséggel kapcsolatban hiányos adattartalom került közzétételre.
A Ve. 76. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Iroda ellátja a 75. §-ban foglalt feladatokat, továbbá működteti a választások hivatalos honlapját.
A választási irodák alapvető feladatait rögzítő Ve. 75. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda jogszabálysértést követett el az adatok hiányos közzétételével a választások hivatalos honlapján. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a jogszabálysértést viszont nem a kifogástevő által hivatkozott alapelvi rendelkezések és jogszabályhely alapján lehet megállapítani, hanem a Ve. 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a választási irodák feladatait tartalmazó rendelkezés kisebb súlyú megsértéséről van szó.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Választási Iroda a Ve. 75. § (1) bekezdés b) pontját sértette meg azzal, hogy a www.valasztas.hu honlapon a megyei listás jelöltségre vonatkozó adatokat a „Jelölés típusa” pontban hiányosan tüntette fel, így a Ve. fenti szakaszában rögzített tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogásban foglalt választási alapelvek sérelme viszont nem állapítható meg, ugyanis a Nemzeti Választási Iroda sem a választások tisztaságát, sem a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség alapelvét nem sértette meg, hiszen a kifogásban szereplő, adathiányos tájékoztatás – a beadványozó által is elismerten – valamennyi jelölt esetében megvalósult. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint mindez nem alkalmas a választópolgárok választási akaratának befolyásolására, ezért az a választások tisztaságát ezen okból sem sérti.
A Nemzeti Választási Iroda arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a beadványozó által megküldött kifogás benyújtását követően haladéktalanul megtette a megfelelő intézkedéseket, továbbá a szükséges technikai és informatikai lépéseket a rendszerhiba kiküszöbölésére. A honlapon kifogásolt tartalmak 2014. szeptember 24. napján 13:00 órakor megtörtént frissítéssel – a beadványozó és valamennyi jelölt vonatkozásában – kijavításra kerültek.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda a kifogás beérkezésnek napján haladéktalanul orvosolta a technikai hibát és a honlap javított tartalma már a kifogás benyújtásának napján 13 órát követően közzétételre került, így a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás vagy a választási eljárás nyilvánosságának alapelvi sérelme sem merült fel.
Beadványozó hivatkozott a Ve. 2. § (2) bekezdésének sérelmére, mely szerint a választási szervek rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (2) bekezdésének sérelme nem állapítható meg, ugyanis a választások honlapján a beadványozó megyei listás jelöltsége a Megyei Önkormányzati Választások/Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés listái menüpont alatt korábban is megismerhető volt.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokoknak megfelelően – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 75. § (1) bekezdése b) pontján, a 76. §-án, a 218. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 26.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság elnöke