1353/2014. NVB határozat - dr. Pető Ernő képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   1353/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Pető Ernő képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 32/2014. (IX. 18.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 16-án kifogást nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TVB-hez a Szolnok Televízió Zrt. Választási Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 3.1., 3.2. és a 3.3. pontjaiban foglaltak miatt. Előadta, hogy álláspontja szerint a Szabályzat megjelölt pontjai sértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontban foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti választási alapelvet és e) pontban rögzített jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Kifogást tevő szerint a Szabályzat továbbá sérti a Ve. 147. § (3) bekezdését is.
Beadványozó álláspontja szerint – a Szabályzatban meghatározott díjak alapján – jelöltektől és jelölő szervezetektől választási műsorban való szereplésért és politikai reklámok közzétételéért ellenszolgáltatást kérni rosszhiszemű és rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül, mely álláspontja szerint a jelöltek és jelölő szervezet közötti esélyegyenlőség tartós és súlyos sérelmét eredményezi.
Beadványozó a kifogásban előadottak alapján kérte a TVB-t, hogy állapítsa meg a jogsértést és tiltsa el a Szolnok Televízió Zrt.-t a további jogsértéstől, mely álláspontja szerint azt is jelenti, hogy ez esetben a Szolnok Televízió Zrt.-nek díjmentesen kell biztosítania a megjelenést a jelöltek és jelölő szervezetek számára és a politikai reklámjaik számára.
II.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TVB a 2014. szeptember 18-án kelt, 32/2014. (IX. 18.) számú határozatával – a kifogást tevő és a Szolnok Televízió Zrt. képviselőjének szóbeli meghallgatását követően – a kifogást elutasította. A TVB szerint a Szolnok Televízió Zrt. Választási Szabályzatával kapcsolatban nem állapítható meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és pontjának sérelme.
A TVB határozatában rögzítette, hogy a Szolnok Televízió Zrt. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti nem közösségi médiaszolgáltató, hanem kereskedelmi televíziónak minősül, így a Ve. 147/A.-147/F. §-ai nem vonatkoznak rá. A TVB álláspontja szerint a Szolnok Televízió Zrt. Szabályzata a Ve. alapelvét érvényre juttatva, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosítja, és a Ve. 147. § (3) bekezdésében előírtakat sem sérti, ugyanis nem a médiatartalmak közzétételéért kér ellenszolgáltatást a médiaszolgáltató, hanem azok gyártásáért.
A TVB rögzítette továbbá azt, hogy a Szolnok TV Zrt.-től, mint kereskedelmi televíziótól nem várható el, hogy a díjmentes sugárzás mellett a médiatartalmak gyártását és a készítését díjmentesen végezze. A TVB figyelemmel volt a kifogást tevő által szóban előadottakra is, mely alapján nem látta bizonyítottnak, hogy a többi jelölő szervezet nem önkéntes alapon választotta a kampányolás egyéb módjait. A TVB továbbá kiemelte, hogy a Szabályzatban leírt technikai költségek objektív módon, a jelöltek és jelölő szervezetektől függetlenül kerültek meghatározásra, így a Szabályzat nem sérti sem a Ve. alapelveit, sem a Ve. 147. §. (3) bekezdésében foglaltakat.
III.
Beadványozó 2014. szeptember 21-én 13 óra 35 perckor – törvényes határidőben – fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a TVB határozat megváltoztatását és annak megállapítását, hogy a Szolnok TV Zrt. Választási Szabályzata sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjait valamint a Ve. 147. §. (3) bekezdésében foglaltakat, kérte továbbá, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tiltsa el a Szolnok TV Zrt.-t a további jogsértéstől, mely alapján az köteles lenne a politikai tájékozató műsorszámaiban díjmentes megjelenést biztosítani a jelöltek és jelölő szervezetek számára, továbbá a politikai reklámjaikat díjmentesen sugározni.
Fellebbező előadta, hogy a Szabályzat 3.1. és a 3.2. pontjában hivatkozott műsorok az Mttv. 203. § 56. pontjában foglalt politikai műsorszámnak minősülnek, a Szabályzat 3.3. pontjában rögzítettek pedig az Mttv. 203. § 55. pontjában foglaltak a politikai reklámokra vonatkoznak. Álláspontja szerint a Szabályzat objektíve sérti a Ve. rendelkezéseit azzal, hogy ellenszolgáltatást kér a jelöltektől, így ezzel a csekély anyagi erőforrással rendelkező jelölteket eleve megfosztja attól, hogy azok egyenlő esélyekkel induljanak a jobb anyagi helyzetben lévő jelöltekkel és jelölő szervezetekkel szemben.
Fellebbező hivatkozott az Mttv. 12. § (2) bekezdésére, mely szerint mindenkor biztosítani kell a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát a műsorszámokon belül vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában. Fellebbező hangsúlyozza továbbá, hogy a Ve. 147. §-a nem tesz különbséget díj és készítési költség között, hanem az ellenszolgáltatás kategóriáját használja, mely álláspontja szerint a Szabályzat által meghatározott valamennyi költségre vonatkozik.
IV.
A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A Ve. 209. § (1) bekezdés szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe vagy az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. A Ve. 212. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó kifogása a Szolnok TV Zrt., mint helyi médiaszolgáltatónak a választásokra vonatkozó belső szabályzatának tartalmával kapcsolatos. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási bizottságok, így a Nemzeti Választási Bizottság sem rendelkezik hatáskörrel egy kereskedelmi televízió szabályzatainak általános, tartalmi felülvizsgálatára. Jelen ügyben nem merült fel adat vagy tény arra nézve, hogy a médiaszolgáltató bármely jelölő szervezettől politikai reklám közzététele vonatkozásában ellenértéket kért vagy fogadott volna el, vagy jelölő szervezet, jelölt ellenértéket ajánlott volna fel. Konkrétan megjelölt és bizonyítékokkal alátámasztott, politikai reklám közzétételével, választási műsorkészítéssel kapcsolatos cselekmény az ügyben nem merült fel. A médiaszolgáltató magatartása valamely jelölt vagy jelölő szervezet politikai reklámjának közzétételével összefüggésben konkrét választási jogszabálysértés vonatkozásában az erre irányuló - törvényi feltételeknek megfelelő - jogorvoslati kérelem esetében vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint az Mttv. 182. §-a szerint, a bh) pont rendelkezései alapján – mely előírja a politikai reklámra, közérdekű közleményre és a társadalmi célú reklámra vonatkozó rendelkezések vizsgálatát - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogosult a szabályzatban foglaltakat ellenőrizni, a médiaszolgáltató önkéntes vállalásait tartalmazó ún. Választási Szabályzata feletti felügyeletet gyakorolni.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
V.
A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, a 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 22.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke