1352/2014. NVB határozat - dr. Horváth K. József, a Péceli Hírek önkormányzati havilap főszerkesztője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1352/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Horváth K. József, a Péceli Hírek önkormányzati havilap főszerkesztője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 115/2014. (IX. 19.) számú határozatát az alábbiak szerint részben megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Péceli Hírek önkormányzati havilap XVII. évfolyam 9. számának címoldalán közölt tartalommal megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között választási alapelvet, ezért a TVB határozatának erre vonatkozó részét helyben hagyja.
A Nemzeti Választási Bizottság kötelezi a Péceli Hírek önkormányzati havilapot, hogy jelen határozatának a fenti jogsértés megállapítására vonatkozó rendelkező részét a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy a Péceli Hírek önkormányzati havilap XVII. évfolyam 9. számának harmadik oldalán közölt, a 2119 Összefogás Egyesület logóját láttató fotó, a negyedik oldalon a Zsadányi Zsolt önkormányzati képviselővel, valamint a nyolcadik és kilencedik oldalon, a Kazinczy Tamással, a Pécel Fejlődéséért Közalapítvány elnökével kapcsolatos interjú közlésével a havilap nem sértette meg a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet, ezért a TVB 115/2014. (IX. 19.) számú határozatát e tekintetben megváltoztatja, és a kifogást ezen részében elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Z. Kádár László, a FIDESZ-KDNP Pécel 3. sz. választókerületének képviselőjelöltje 2014. szeptember 15-én kifogást nyújtott be a Péceli Helyi Választási Bizottsághoz a Péceli Hírek XVII. évfolyam 9. számban 2014. szeptember 12-én megjelent és 2014. szeptember 13-án terjesztett önkormányzati havilap miatt. Előadta, hogy a polgármester elnökletével vezetett 2119 Összefogás Egyesület az önkormányzati újságot egyéni, kampány, politikai reklám céljára használta fel, amely a választási időszakban sérti a választás egyenlő feltételeket előíró alapelvét. Előadása szerint a kifogásolt lap címoldalán világosan lehet látni, Zsadányi Zsoltot, Fazekas Barnát, Szöllősi Ferencet, valamint Szentandrássy Csillát, mint a 2119 Összefogás Egyesület színeiben induló képviselőjelölteket, ruhájukon az egyesület emblémájával. A harmadik oldalon Fazekas képviselőjelölt hirdeti magát, hisz a pólóján itt is látható az egyesület emblémája. A negyedik, nyolcadik és kilencedik oldalon teljes terjedelemben Zsadányi Zsolt és Kazinczy Tamás kampányol. Ez megítélése szerint etikátlan és törvénysértő a többi jelölttel szemben. A kifogástevő hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség, valamint a 147. § (1) bekezdésében foglalt, a politikai reklámok egyenlő feltételek melletti közzétételi kötelezettségét előíró szabályaira. Kérte a Péceli Hírek kötelezését arra, hogy a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltje, valamint választókerületi jelöltje is azonos terjedelemben megjelenhessen az újságban, ezen túl tiltsák el a további törvénysértő tevékenységtől bírság kiszabása mellett.
A Péceli HVB 1/2014. (IX.16.) sz. jegyzőkönyvbe foglalt döntése szerint a Ve. 151. § (1) bekezdése alapján benyújtott kifogás elbírálására nem rendelkezik illetékességgel és hatáskörrel, ezért az ügyet áttette a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
II.
A TVB 115/2014. (IX. 19.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott az alábbi indokok mellett.
A TVB a Kúria 37.349/2014/2. sz. határozatára hivatkozva megállapította, hogy az önkormányzati havilap kérdéses száma egy jelölő szervezet jelöltjeinek népszerűsítését, megismertetését szolgálta, mellyel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. A TVB az eset körülményeinek mérlegelését követően mellőzte a kiadóval szemben a bírság kiszabását.
III.
Beadványozó törvényes határidőn belül, 2014. szeptember 22-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy a havilap első oldalán található fotó célja egy nagyszabású városi rendezvényről való híradás volt, amelyen a házigazda csapat tagjainak öltözékén található kis méretű egyesületi logó a kép hírértéke, mondanivalója szempontjából irreleváns, a kép alatt utalás sem található az egyesületre. A harmadik oldalon található képpel kapcsolatban a fellebbező rögzítette, hogy mivel a kép mérete olyan kicsi, hogy azon a Fazekas Barna ruházatán található felirat nem is olvasható, ezért annak politikai üzenete sem lehet.
A Zsadányi Zsolt képviselőről az Arcél rovatban készült portré a képviselő-testület tagjait és azok elmúlt négy éves közéleti tevékenységét bemutató sorozat része.
A Kazinczy Tamással készült, a lap nyolcadik és kilencedik oldalán található interjú pedig a Pécel Fejlődéséért Közalapítvány új elnökéről és nem, mint képviselőjelöltről ad tudósítást.
Fenti indokok alapján, a fellebbező álláspontja szerint a TVB döntése meghozatalakor helytelenül mérlegelte a Ve. irányadó rendelkezéseit, ezért kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg a TVB döntését.
IV.
A fellebbezés részben alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében foglaltakra rögzíti, hogy a Péceli Hírek önkormányzati havilap XVII. évfolyam 9. számának címoldalán található fotó, melyen a jelenlegi képviselők közül kettő az őket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán jelöltként indító jelölő szervezet nevét jól láthatóan módon tartalmazó ruházatot viselnek, az alábbiak miatt sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet.
Az impresszum szerint a kifogásolt kiadvány Pécel Város önkormányzatának havilapja, azaz a lapalapító települési önkormányzat egyben a helyi közhatalmat testesíti meg. Azáltal, hogy a kiadvány első oldalán található fotón a jelenlegi képviselők közül néhányan, akik a helyi önkormányzati képviselők választásának eljárásában jelöltként is részt vesznek, olyan ruházatot viselnek, melyen jól és egyértelműen látszik az őket indító jelölő szervezet emblémája, alkalmas a jelölő szervezet és a jelöltek népszerűsítésére, annak ellenére, hogy a kép felirata alatt, az adott személyek nem, mint jelöltek, hanem mint jelenlegi képviselők vannak feltüntetve.
A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére.
A Bizottság álláspontja szerint a címoldalon közölt fotó egyértelműen alkalmas volt a jelöltek és az őket indító 2119 Egyesület népszerűsítésére, ezáltal a választópolgári akarat befolyásolására, formálására, a választópolgárok meggyőződésének kialakítására. Mindebből kifolyólag a fotó alkalmas volt arra is, hogy a többi jelölő szervezet és jelölt közötti versenyt torzítsa és megbontsa helyi szinten. A Kúria hivatkozott döntése szerint a kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye és az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és a jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés e részét elutasítja és a TVB határozatát e tekintetben helyben hagyja.
A Nemzeti Választási Bizottság a havilap 3. oldalán található tartalommal kapcsolatban megállapítja, hogy az ott található fotón elhelyezett szöveges tartalom pontos szövege a fénykép méretéből kifolyólag egyértelműen nem állapítható meg, az nem olvasható, így a választópolgárok megtévesztésére illetve befolyásolására, ezáltal jogsértés megvalósítására nem alkalmas.
A havilap negyedik, valamint a nyolcadik és kilencedik oldalán található tartalommal összefüggésben a Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel a Kúria Kvk.II.37.907/2014/3. számú végzésében foglaltakra, az alábbiakat állapítja meg.
A Zsadányi Zsoltról az Arcél című rovatban készült interjú a jelenleg képviselői tisztséget betöltő, egyúttal képviselőjelöltként is induló személy képviselői tisztségével kapcsolatos feladatok ellátásáról, eddigi négy éves közéleti szerepléséről tartalmazott összefoglaló tudósítást. A cikk egy tematizált, a képviselő-testület tagjait bemutató sorozat alapján került közzétételre, abban Zsadányi Zsolt nem mint jelölt, hanem mint képviselő került bemutatásra. Tekintettel arra, hogy – ahogyan az a fellebbezésben is rögzítésre kerül – ebben a rovatban valamennyi jelenlegi képviselő bemutatásra kerül, a sorozat témája az eddigi közéleti tevékenység, annak jogsértő volta nem állapítható meg.
A Kazinczy Tamásról készült, a havilap nyolcadik és kilencedik oldalán található interjú pedig – bár ezen személy is egyúttal képviselőjelöltként is induló személy – kizárólag a 2014 augusztusi képviselő-testületi ülés eredményeként megválasztott, Pécel Fejlődéséért Közalapítvány elnöki tisztségével kapcsolatos tevékenységről számol be. A cikk nem tartalmaz a képviselőjelölti minőségével összefüggésbe hozható nyilatkozatokat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fentiekben hivatkozott cikkek a közérdeklődésre számot tartó írások és beszámolók, és nem a jelölteket népszerűsítő cikkek. A Bizottság megítélése szerint az önkormányzati tisztség betöltésével összefüggésben, az önkormányzati tisztségből fakadó feladatok ellátásáról tudósító cikkek nem minősíthetők kampányidőszakban sem a jelölteket népszerűsítő cikknek, ezért azok a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv megsértésére sem alkalmasak.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 152. § (1) bekezdés b) pontján, a 231. § (5) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 22.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke