1351/2014. NVB határozat - Dr. S. Cs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1351/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. S. Cs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 38/2014. (IX. 18.) számú határozatát megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 15-én a Rácalmási Helyi Választási Bizottsághoz a média kampányban való részvételével kapcsolatos kifogást nyújtott be, mely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdésében, valamint a 213. §-ában foglaltak alapján áttételre került az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező TVB-hez.
Beadványozó kifogásának első részében arra hivatkozott, hogy Rácalmás Város Önkormányzatának „Rácalmás” megnevezésű kiadványa 2014. augusztusi számában megjelent közleménnyel az újság szerkesztőbizottsága megsértette a Ve. 147. § (1) bekezdésében foglaltakat. A közleményben az állt, hogy a szerkesztőbizottság lehetőséget biztosít az újság októberi számában a polgármester- és képviselőjelölteknek rövid egységes bemutatkozására, a közleményben megjelölt tartalom szerint.
Beadványozó álláspontja szerint továbbá az újság 2014. március-augusztusi lapszámaiban az önkormányzat – beadványban megnevezett - képviselőiről, akik egyébiránt jelen választási eljárásban a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület képviselőjelöltjei, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 203. § 55. pontja szerinti politikai reklámot közölt. Véleménye szerint az írások alkalmasak arra, hogy népszerűsítse a jelölő szervezetet, az újság szerkesztőbizottsága azonban a választásokon induló más jelölteknek nem biztosította – a Ve. 147. § (1) bekezdésében meghatározott – egyenlő feltételeket. Kifogásának ezen részéhez bizonyítékot nem csatolt, de hivatkozott arra, hogy az újságok jelenleg is elérhetőek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.racalmas. hu – így az általa sérelmezett tevékenység a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján folyamatosnak minősül.
Beadványozó fentiek alapján indítványozta az újság szerkesztőbizottságával szemben jogszabálysértés megállapítását és további jogszabálysértéstől való eltiltását akként, hogy a megjelölt lapokat a www.racalmas.hu honlapról távolítsa el.
Kifogása második részében szintén a Ve. 147. § (1) bekezdésének sérelmére hivatkozott. Előadta, hogy a „Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, mint a Rácalmási televízió műsorszolgáltatója” 2014. augusztus 28-i, illetve szeptember 11-i adásában két műsorszámot tett közzé az augusztus 20-i városnappal, illetve az augusztus 24-i óvoda- és bölcsődeavató ünnepséggel kapcsolatban.
Ezekben a műsorszámokban véleménye szerint a televízió a rácalmási önkormányzat jelenlegi polgármesteréről és a beadványban nevesített képviselőiről az Mttv.203. § 55. pontja szerinti politikai reklámot közölt, mert a nevezett személyek a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület jelöltjeiként úgy jelennek meg, amely alkalmas arra, hogy azzal a jelölő szervezetet népszerűsítsék. Beadványozó álláspontja szerint a műsorszolgáltató nem biztosította a választáson induló jelölteknek a Ve. 147. § (1) bekezdésében meghatározott egyenlő feltételeket.
Kifogásához bizonyítékot nem csatolt, de hivatkozott arra, hogy a műsorszámok jelenleg is elérhetőek az önkormányzat hivatalos honlapján – www.racalmas.hu – így az általa sérelmezett tevékenység a Ve. 209. § (2) bekezdése alapján folyamatosnak minősül.
Beadványozó fentiekre tekintettel indítványozta a műsorszolgáltatóval szemben jogszabálysértés megállapítását, valamint további jogszabálysértéstől való eltiltását a műsorszámok újraszerkesztett változatának megjelenítésével.
II.
A TVB 38/2014. (IX. 18.) számú határozatában a kifogást elutasította az alábbi indokok mellett.
A TVB megállapította, hogy az Mttv. 203. § 40. és 41. pontja alapján a jogorvoslati kérelemben megjelölt újság nem médiaszolgáltatásnak minősül, így fogalmilag kizárt a Ve. 147. § (1) bekezdésének szerkesztőbizottság, mint médiaszolgáltató által történő megsértése.
A TVB a kifogás második részére vonatkozóan megállapította, hogy a „Rácalmási Televízió” az Mttv. vonatkozó rendelkezései szerint médiaszolgáltatásnak minősül. A TVB rögzítette továbbá, hogy „a beadványozó által politikai reklámnak minősített két tudósításban az általa nevesített személyek kizárólag polgármesteri vagy képviselői minőségükben jelennek meg. A kifogásolt műsorszámok a település társadalmi, közösségi élete szempontjából fontos, közérdeklődésre számot tartó közéleti eseményekről, ünnepségekről tudósítanak, melyeken a fenti személyek jelenlegi közéleti funkciójukból kifolyólag vettek részt. Hozzászólásaik tartalma, képi megjelenítésük sem közvetlen, sem közvetett utalást nem tartalmaz jelölő szervezet választási kampányban történő népszerűsítésére, támogatásukra irányuló ösztönzésre.”
Mindezekre figyelemmel a TVB úgy foglalt állást, hogy „a kifogásolt tudósítások nem tekinthetőek politikai reklámnak, így a műsorszolgáltatóval, mint médiaszolgáltatóval szemben a politikai reklám közzétételére vonatkozó szabályok megsértése sem állapítható meg.”
III.
Beadványozó 2014. szeptember 19-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, melyben akként pontosította kifogását, hogy az újság szerkesztőbizottsága a Ve. 148. §-ában foglalt, a politikai hirdetés közzétételére vonatkozó szabályokat és a Ve. 2. § (1) bekezdésében rögzített, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét megsértette azzal, hogy az újság a 2014. március-augusztusi lapszámaiban az önkormányzat – beadványban megnevezett – képviselőiről – akik egyébiránt jelen választási eljárásban a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület képviselőjelöltjei – politikai hirdetést közölt. Beadványozó álláspontja szerint a megjelölt lapszámokban közzétett cikkek alkalmasak arra, hogy népszerűsítse a jelölő szervezetet, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló más jelölteknek azonban a sajtótermék nem biztosított egyenlő feltételeket. Beadványozó álláspontja szerint a fent rögzített jogsértés a Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül, tekintettel arra, hogy a megjelölt újságok elérhetőek Rácalmás Város Önkormányzatának hivatalos honlapján.
Fentiek alapján beadványozó kéri a TVB 38/2014. (IX. 18.) számú határozatának megváltoztatását, a Rácalmás megnevezésű újság szerkesztőbizottságával szemben jogszabálysértés megállapítását és további jogszabálysértéstől való eltiltását, a fellebbezésében megjelölt lapok – a www.racalmas.hu honlapról történő – eltávolítását és bírság kiszabását.
Beadványozó fellebbezése második részében a Ve. 147. § (1) bekezdésének, valamint a 2. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmére hivatkozott azzal a két műsorszámmal kapcsolatban, amelyet „a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, mint a Rácalmási televízió műsorszolgáltatója” jelentetett meg 2014. augusztus 28-i, illetve szeptember 11-i adásában az augusztus 20-i városnappal, illetve az augusztus 24. óvoda- és bölcsődeavató ünnepséggel kapcsolatban. Ezekben a műsorszámokban véleménye szerint a televízió a rácalmási önkormányzat jelenlegi polgármesteréről és a beadványban nevesített képviselőiről az Mttv. 203. § 55. pontja szerinti politikai reklámot közölt, mert a nevezett személyek – a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület jelöltjeiként tett – nyilatkozata alkalmas arra, hogy azzal a választópolgárokat támogatásukra ösztönözzék. Beadványozó szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán induló más jelöltek számára a műsorszolgáltató nem biztosította a Ve. 147. § (1) bekezdésében meghatározott egyenlő feltételeket.
Beadványozó álláspontja szerint a fent rögzített jogsértés a Ve. 209. § (2) bekezdése értelmében folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül tekintettel arra, hogy a megjelölt műsorszámok elérhetőek Rácalmás Város Önkormányzatának hivatalos honlapján.
Beadványozó fentiek alapján kéri a TVB 38/2014. (IX. 18.) számú határozatának megváltoztatását, „a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, mint a Rácalmási televízió műsorszolgáltatójával” szemben jogszabálysértés megállapítását és további jogszabálysértéstől való eltiltását a műsorszámok újraszerkesztett változatának megjelenítésével. Indítványozza továbbá a választási kampány szabályainak megsértése miatt bírság kiszabását.
 
 
IV.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint „A fellebbezés (..) alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság (…) a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.”
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapítja, hogy a kifogás első része a „Rácalmás” elnevezésű időszaki lap március, április, május, június, július és augusztus hónapokban megjelent lapszámaiban foglaltakra vonatkozik.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint „A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.” A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
Hivatkozva a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3.számú végzésével jóváhagyott 985/2014. számú NVB határozatban kifejtett jogi álláspontra, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sajtótermékben megjelent médiatartalomra vonatkozó jogorvoslati kérelem benyújtásakor a kifogásolt sajtótermék megjelenésének időpontja az irányadó.
A Nemzeti Választási Bizottság az üggyel összefüggő iratanyag alapján megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt „Rácalmás” című időszaki lap kiadványai közül a legkésőbbi, a 2014. augusztus 29-én megjelent lapszámmal kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje is 2014. szeptember 1-jén 16.00 órákor járt le.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a beadványozó kifogását 2014. szeptember 15-én nyújtotta be a választási bizottsághoz.
Fentiek szerint, a kifogás formai vizsgálata alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidőn túl érkezett.
A Ve. 215. § b) pontja szerint „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett”.
V.
Beadványozó a jogorvoslati kérelem második részében a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár médiaszolgáltató által, a Rácalmási Televízió elnevezésű médiaszolgáltatásban 2014. augusztus 28-án, illetve 2014. szeptember 11-én közzétett médiatartalomra hivatkozik.
A Ve 209. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy 2014. augusztus 28-án megjelent médiatartalom esetén 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig, 2014. szeptember 11-én közzétett médiatartalom esetén 2014. szeptember 14-én 16.00 óráig lehetett jogorvoslati kérelmet benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy azon tény, mely szerint a www.racalmas.hu honlapon továbbra is elérhető a beadványozó által megjelölt két műsorszám, az ügy szempontjából irreleváns, tekintettel arra, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése szerinti határidő a jogszabálysértés elkövetésétől számítandó, nem pedig annak észlelésétől vagy az arról való tudomásszerzés időpontjától.
Figyelemmel arra a tényre, hogy beadványozó a kifogást 2014. szeptember 15-én nyújtotta be, az a Ve. 209. § (1) bekezdése szerint elkésettnek minősül.
A Ve. 215. § b) pontja szerint „A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett”.
A leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
VI.
A határozat a Ve. 10. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. szeptember 22.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke